تحلیل و رتبهبندی اهمیت وظایف شهرداریها در ایران با استفاده از مدل تاپسیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: شهرداری نهادی است در محدوده شهر که برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون شهروندان تشکیل شده است. این سازمان بر طبق قانون وظایف متعدد و متنوعی را بر عهده دارد. هدف این تحقیق بررسی اهمیت و رتبه‌بندی وظایف شهرداری‌ها در ایران و همچنین الویت‌بندی آن‌ها بر اساس دیدگاه کارشناسان است.
روش پژوهش: تحقیق حاضر از نوع نظری - کاربردی و از لحاظ روش مطالعه، توصیفی- تحلیلی می‌باشد .در این تحقیق ابتدا با بررسی وظایف نهاد شهرداری در ایران و با توجه به نظرات کارشناسان، مؤلفه‌ها و معرفه‌های مناسب استخراج شده است. سپس چند کارشناس به این مؤلفه‌ها و معرفه‌ها امتیاز داده‌اند. در نهایت با استفاده از الگوی تاپسیس این مؤلفه‌ها و معرفه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته‌ است.
یافته‌ها: تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مؤلفه خدمات شهری بر سایر مؤلفه‌ها ارجحیت دارد. بعد از مؤلفه خدمات شهری ، مؤلفه عمران شهری قرار دارد. مؤلفه‌های اجتماعی- فرهنگی و نظارت نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. این امر اهمیت مؤلفه‌های خدمات شهری و عمران شهری را نسبت به سایر مؤلفه‌ها نشان می‌دهد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نظرات کارشناسان و خروجی مدل تاپسیس، در مجموع می توان گفت که با توجه به قوانین موجود در زمینه وظایف شهرداری‌ها و همچنین انتظارات شهروندان از این نهاد، باید عمده توان شهرداری‌ها بر حوزه‌های خدمات شهری و وظایف عمرانی و همچنین افزایش کیفیت خدمات دهی در این حوزه‌ها متمرکز گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and ranking of Municipalities tasks in Iran with using TOPSIS model

نویسندگان [English]

  • Saeed Maleki
  • Sajad Monfared
چکیده [English]

Introduction: Municipality is an organization in City that is formed to responding the diverse needs of Citizens. This Organization has the responsibility Multiple and varied tasks Accordance to the law. The purpose of this study is Investigate the importance and ranking of Municipality tasks in Iran and prioritize them with expert's opinion.
Methodology: The type of present research is theoretical – Applied and Research Methodology is Descriptive – analytical. Firstly, Components and Definiteness suitable is Extracted by investigating the tasks of Municipality in Iran and Experts opinion. Then few experts have rated to this components and Definiteness. Finally, this this components and Definiteness have been evaluated with using TOPSIS model.
Results: The analysis shows that the utilities Factor is preferred on other Factors. The civil constructional factor has been in the next rank. Also Socio-cultural and monitoring factors are next ranks. This shows the Important of utilities and civil constructional factors as compared to other factors.
Conclusion: According to expert opinions and the output TOPSIS model, In general it can be said, that according to the existing laws in the field of municipal tasks and also citizen expectations, to be concentrated the Major power of municipalities on urban services and Construction tasks fields and also increasing the quality of service in this fields.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Municipality tasks
  • Ranking
  • topsis model
  • Iran

-ایمانی جاجرمی، حسین، فیروز آبادی، سید احمد (1386): بررسی مدل­های سنجش عملکرد مدیریت محلی: با تاکید بر سازمانهای مدیریت شهری و روستایی در ایران، فصلنامه نامه علوم اجتماعی، شماره 22.

بر­آبادی، محمود (1384): الفبای شهر، چاپ اول، انتشارات سازمان شهرداری­ها ودهیاری­های کشور.

برک­پور، ناصر، گوهری­پور، حامد، کریمی، مهدی (1389): ارزیابی عملکرد شهرداری­ها بر پایه سنجش میزان رضایت مردم از خدمات شهری (نمونه موردی: مناطق 1 و 11 شهر تهران)، دو فصلنامه مدیریت شهری، شماره 25.

تقوایی، مسعود، صفر­آبادی، اعظم (1390): نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی شهر کرمانشاه، مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال اول ، شماره چهارم.

حاجی­پور، خلیل (1385): برنامه­ریزی محله مبنا رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار، نشریه هنرهای زیبا، شماره 26.

رضویان، محمد تقی (1381): مدیریت عمران شهری، انتشارات پیوند نو.

رفیع پور، سعید، داداش­پور، هاشم، رحمانی، مریم، هادوی، فرامرز (1389): ارزیابی اثربخشی عملکرد شهرداری قاین از دیدگاه شهروندان، دوفصلنامه مدیریت شهری، شماره26.

ساسان­پور، فرزانه (1388): ارزیابی توان پایداری محیط شهری برای مدیریت خوب شهری، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 13.

لطفی، حیدر، عدالتخواه، فرداد، میرزایی، مینو، وزیرپور، شب­بو (1388): مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی، سال دوم، شماره اول.

محمدی، کاوه (1387): مدیریت شهری یکپارچه و اهداف ایران 1400، ماهنامه شهرداریها، سال نهم، شماره92.

مسعودیفر، یوسف (1387): مدیریت، ساماندهی و بهبود خدمات شهری (مدیریت مواد زاید جامد)، مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، شماره 25.

منفرد، سجاد (1391): ارزیابی سطح رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری نمونه موردی: شهر ایلام، پایان­نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز.

نوری، ایرج، بختیاری، علی (1388):کاربرد QFD به منظور شناسایی مشخصه­های اصلی طراحی وب سایت با استفاده از TOPSIS فازی، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال چهارم، شماره 9.

-Boyne, G. & Chen, A (2006): Performance targets and public service improvement, Journal of Public Administration Research and Theory, 17, 455-477.

-McGill,R (1998): Urban management in development countries, cities, vol15,No6.

-Momeni,mostafa, shamskooshki, hanieh, javadian, marjan (2011): Application of neighborhoods council associatins in sustainable urban management based on citizen participation, procedia Engineering 21, 65-71.

-Mzini.Lb (2011): The relationship between accountability and customer satisfaction in Sedibeng District Municipality, South Africa, A Multinational Conference on Improving the Quality of Public Services,Moscow,Russia.