تدوین خط مشی سازمان پارکها و فضای سبز شهری در جلب مشارکتهای مردمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: سازمان پارکها و فضای سبز شهری از سازمان­های متبوع شهرداری وظیفه خطیر مطالعه، طراحی، اجرا و حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری را عهده­دار است. اما به نظر می­رسد برای دستیابی به این اهداف مدیریت شهری امروز در شهرهای بزرگ دیگر قادر نخواهد بود با روش­های سنتی و معمول گذشته در ارائه خدمات یک سویه موفقیتی حاصل کند در نتیجه به یک ابزار قوی، جـامع و تنظیم کننده نیاز است تا به این تمایلات به خوبی پاسـخ داده شود. محققان عقیده دارند که این ابزار قـوی برنامه­ریزی مشارکتی است بعلاوه اعتقاد بر این است که با مشارکت شهروندان در طرح­ها می­توان موفقیت طرح­ها را تضمین نمود.
روش پژوهش: در این مقاله روش توصیفی با رویکرد تحقیق ارزشیابی و با استفاده از نظریات معتبر مشارکت و جهت­دار در زمینه مدیریت شهری بحث شده و درپی آن تحلیلی فراخور با بضاعت مقاله در زمینه سبک و سیاق مشارکت مردم در عرصه فضای­سبز شهری و چگونگی راه­های سپردن امور مربوطه به ایشان، نتایج کاربردی استخراج گردیده است.
یافته­ها:تشویق ساکنان محلات به تشکیل گروه­های دوستدار طبیعت (همیاران سبز) و تعامل با نمایندگان سازمان پارکها و فضای­سبز شهری برای دردست گرفتن امورات مربوط به فضای­سبز و استفاده از مشارکت­جویان محلات برای سرمایه­گذاری، کار اجرایی و نگهداری از این عرصه­ها با برنامه­ریزی و پیشنهاد ایشان می­تواند راهکارهایی برای بهبود کیفیت فضای­سبز شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Policy making for parks and urban landscape organization to obtain citizen participations

نویسندگان [English]

  • Ehsan Sepahvand
  • Rasoul Mohammad Rezaie
  • B. hayati
چکیده [English]

Introduction and Goals: The organization of urban parks and green space is one of the municipal's organizations which has important role in studying, designing, operation and protection of urban green spaces. But it seems to obtain these goals the management of urban won't be able to success by the common and traditional methods that why it needs to use powerful planning for answer the requests. The scientists believe that powerful planning is participation and in addition they will be ensuring of project successfulness by citizen participation on conceptions.
Methods: In this research the approaches of participation by reputation criteria were used and then tried to made policy for parks and urban green space organization. 
Results: Residents of neighborhoods Encouragement to formation of people who interested on landscape (green helpers), and interaction with urban landscape organization Representatives, To turn matters relating to green space and using residential participator for: investment, Execution and maintenance of these area scan be planned and proposed solutions to improve the quality of their landscape.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban landscape
  • Management
  • participation
  • municipal

ازکیا، مصطفی. غفاری، غلامرضا. (1383). توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی. نشرنی. تهران.

ایران­منش، یعقوب. جهـانبازی، حسن. طالبی، محمود. (1385) الف. نقش آموزه­های مذهبی در فرهنگ­سازی توسعه فضای سبز شهری. مجموعه مقالات دومین همایش ملی فضای سبز شهری. تبریز.

ایران منش، یعقوب. جهانبازی، حسن. مردانی بلداجی، ابراهیم. (1385) ب. نقش مشارکت مردمی در توسعه فضای سبز شهری: بررسی علل موفقیت کشور چین در جلب مشارکتهای مردمی در زمینه حفظ و توسعه فضای سبز شهری.مجموعه مقالات دومین همایش ملی فضای سبز شهری. تبریز.

ببران، صدیقه.(1382). سازمان ملل متحد(برنامه اجرایی ژوهانسبورگ 2002).سند اجلاس جهانی توسعه پایدار. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست. تهران.

پناهی، محمدحسین. یزدان­پناه، لیلا. (1383). اثر ویژگی­های فردی بر مشارکت اجتماعی، مجله جامعه شناسی و علوم اجتماعی.دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی. شماره 26.

حبیبی، سیدمحسن.سعیدی­رضوانی، هادی. (1384). شهرسازی مشارکتی تمایز مفهومی و ارزیابی تجربیات ایرانی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده معماری. دانشگاه تهران. تهران.

حسینی، سیده­وحیده. انوشه،منیره. احمدی، فضل­اله. (1378). بررسی تأثیر مشارکت نوجوانان بر جمع­آوری و دفع بهداشتی زباله توسط خانواده­ها. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران (دو ماهنامه پرستاری ایران). دوره 21(55).

حناچی، سیمین. (1378). شهرسازی مشارکتی: مشارکت مردمی در برنامه­ریزی توسعه و مدیریت شهری UMP.سازمان پارکها و فضای­سبز.تهران.

سپهوند، احسان. محمدرضایی، رسول. حیاتی، باب­اله. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری. پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه اقتصاد کشاورزی. دانشگاه کشاورزی. دانشگاه تبریز.

سعیدی­رضوانی،هادی.(1384). شهرسازی مشارکتی. مطالعه موردی قلعه آبکـوه مـشهد. پایان­نامه کارشناسی ارشد.گروه شهر­سازی. دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران.

سیدبکایی، سید­جواد. (1378). شناخت و تحلیل نقش عنصر مشارکت در روند بهسـازی بافت­های فرسوده شهری. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی. تهران.

شریفیان­­­ثانی، مریم.(1380). مشارکت شهروندی حکم­روایی شهری و مدیریت شهری. فصلنامه مدیریت شهری.شماره 8.

شمسایی، ابراهیم.(1380). تحلیلی بر جایگاه NGO ها در بهینه سازی مصرف آب کشاورزی، مجموعه مقالات اولین همایش مقابله با بحران آب کشور. دانشگاه زابل.

طوفان، سحر. (1386). شهروند- هویت- منظر شهری. ماهنامه پیام سبز. سال ششم. شماره 58.

علم بیگی، امیر. ظریفیان، شاپور. آقاپور، شهلا. (1388). تعیین عوامل مؤثر بر نگرش دامداران عضو تعاونی گاوداران شهرستان همدان به مشارکت در تشکیل و اداره سازمان­های کشاورزان. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 40. شماره 1.

فیاض­مهر،علی. (1385).مقدمه­ای بر نقش و جایگاه فضای­سبز شهری در طرح­های توسعه شهری. مجموعه مقالات دومین همایش ملی فضای­سبز شهری.تبریز.

مصطفی­پور، کامبیز. (1385).  موانع مشارکت شهروندان در اداره شهر و محله. مجموعه مقالات دومین همایش ملی فضای­سبز شهری. تبریز.

مطوف،شریف. (1382). برنامه­ریزی، توسعه و مشارکت مردم. پگاه حوزه. شماره 107.

مطیع­حق­شناس، نادر. (1385). نقش مشارکت­های مردمی و فرهنگ­سازی در توسعه فضای­سبز شهری.مجموعه مقالات دومین همایش ملی فضای­سبز شهری. تبریز.

یعقوبی، جعفر. شمسایی،ابراهیم.خسروی­پور، بهمن.(1386). بررسی عوامل مؤثر در جلب مشارکت­های مردمی طرح­های آبخیزداری حوزه آبخیز زنجان­ رود. مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی علوم مهندسی آبخیزداری ایران(مدیریت بلایای طبیعی). دانشگاه علوم کشاورزی و منابع­طبیعی گرگان.

Altunkasa,  M E. Uslu, C. (2004). The effects of urban green space on house price in the upper northwest urban development (Turkey). Turk J Agric For. 28. 203-209.

Anonymous. (1994). The world bank and participation. Washington DC. Available at: http://WWW.Worldbank.Org./Participation Accessed November2004.

Anonymous. (2009). Tree consultants. UK. Sound barriers.The use of trees and shrubs to reduce noise. Available at :http://hellis.biz/soundbarrierstheuseoftreesandshrubstoreducenoise,aspx.

Anonymous. (2009). United States Environmental Protection Agency.Available at: http://WWW.epa.gov/oecaerth/environmentaljustice/.

Aronstein, RS . (1969). A ladder of citizen participation. JAIP. 35. 4.216-224.

Halle, F. (2005). Critical elements in sustaining participatory planning. Bagamoyo strategic urban development planning frameworkin Tanzania.habitat International.29. 37–161.

Lay Ong, B. (2003). Green plot ratio: An ecological measure for architecture and urban planning. Landscape and Urban Planning. 63. 197-211.

Makhelouf, A. (2009). The effect of green space on urban climate and pollution. Iran. J. Environ, Health, Sci, Eng. 6.35-40.

Midgley, J [Andet al]. (1986). Community participation.Social development and the state.Methuen. London.

Roseland, M . (1998). toward sustainable communities.Resources for citizens and their governments. New Society Publishers. Gabriela Island. BC.

Taylor,J .Wilkinson,D . Cheers, B . (2006). Community participation in organizing rural general practice. Is it sustainable. Australian Journal of Rural Health.14.144-147.

Von Haaren, C . (2002). Landscape planning facing the challenge of the development of cultural landscape. Landscape and Urban Planning. 60. 73-80.