تبیین همسویی پروژه‌های عمرانی شهرداری با نیاز شهروندان (مطالعه موردی ناحیه 3 منطقه 5 شهرداری تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: سیر توسعه و تکامل سازمانها با تکامل خواسته ها، نیازها و علایق آدمیان همزاد بوده و ملازمت داشته است. سازمانها گرچه ایفاکننده نقشها، ماموریتها و رویکردهای مختلفی در طول زمان در جامعه بوده و هستند، ولی کارکرد آنها در دوره معاصر بسیار گسترده‌تر شده و انتظارات جامعه نسبت به آنها دائماً رو به تزاید است به نحوی که عصر حاضر را می‌توان عصر حاکمیت سازمانها به منظور تامین نیازهای بشری در ابعاد مختلف قلمداد کرد. توجه به خواسته ها، علایق، هنجارها و انتظارات جامعه از جمله اهدافی است که علاوه بر اهداف فنی و اقتصادی از سازمانها انتظار می‌رود و توفیق در این امر نیز محتاج برقراری ارتباط تنگاتنگ و مستمر با جامعه به منظور کسب بازخورد از فعالیتهای خود می‌باشد.هدف اصلی این پژوهش تبیین همسویی پروژه‌های عمرانی شهرداری با نیاز شهروندان به منظور ارائه بازخوردی از عملکرد شهرداری در تامین رفاه و آسایش شهروندان و بهبود کیفیت زندگی شهری است.
روش پژوهش: طی این پژوهش 127 نفر از شهروندان به نمایندگی از 46940 خانوار ساکن در ناحیه 3 منطقه 5 شهرداری تهران، با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش تصادفی ساده انتخاب شدند که بر اساس مطالعه ای پیمایشی، میان مشارکت و رضایت شهروندان از پروژه‌های عمرانی اجرا شده توسط شهرداری با ابزار پرسشنامه بررسی شده است.
یافته‌ها: بر اساس نتایج بدست آمده، میزان رضایت، آگاهی و مشارکت شهروندان در فعالیتهای عمرانی شهرداری در سطح بالایی است و می‌توان نتیجه گرفت که پروژه‌های عمرانی شهرداری از همسویی بالایی با نیاز شهروندان برخوردار است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation on alignment of municipality’s construction projects with the citizens’ need (Case study: District 3, region 5 of Tehran municipality)

نویسنده [English]

  • Seyedeh Fatemeh Hosseini
چکیده [English]

The main objective of this research is to illustrate the alignment of the city’s construction projects with the citizens’ need in order to provide feedback about municipality’s performance in securing the welfare of the citizens and improving the quality of urban life. 
In this research, based on a survey study, the participation and satisfaction of the citizens from construction projects performed by the municipality have been studied by a questionnaire.
During this research, 127 citizens representing 46940 families residing in district 3, region 5 of Tehran municipality, were randomly selected by the use of Cochran’s sampling formula.
According to the results, the amount of citizens’ awareness about the construction projects is at a high level. Also the significance of construction projects such as “surface runoff drainage”, “street construction", "construction of a sport complex” and so on in responders’ view is more than dealing with projects such as “construction of a retaining wall in the region’s passages” and “construction of quarters' center”. However, the citizens’ satisfaction about the performance of the municipality in implementing the construction projects is at a high level.
Also from the citizens’ point of view, the mass media is a good vehicle for notification about the municipality construction projects. And the quarters' center plays a minor role in this context.
In this regard, enhancing the tools of the communicating systems 137 and 1888 by the municipality is of high significance.
In sum, based on these results, the amount of satisfaction, awareness and partnership of the citizens in municipality construction activities is at a high level and it can be concluded that the municipality construction projects are highly in alignment with citizens’ need.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project
  • citizen
  • Municipality
  • partnership
  • Satisfaction

برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری، وزارت مسکن و شهرسازی، 1385

پرتال داخلی منطقه 5 شهرداری تهران، فروردین ماه1392.

پیرموذن، کمال الدین. 1381. جایگاه مبهم شوراها در مدیریت شهری. ماهنامه شهرداری ها. شماره 38

حبیبی، سیدمحسن. و هادی سعیدی رضوانی. 1384. شهرسازی مشارکتی؛ کاوشی نظری در شرایط ایران. نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا. شماره 24

حیاتی، زهیر. 1381. بررسی رضایت شغلی کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره نوزدهم، شماره اول

خاکی، غلامرضا. و حاجعلی ایرانی فرهاد نژاد. 1386. بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر عملکرد سازمانهای دولتی در استانهای (الف) و (ب) و ارایه الگویی برای بهبود عملکرد آنها (با تاکید بر طرح تکریم و رضایتمندی ارباب رجوع. فصلنامه اقتصاد ومدیریت. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران. شماره 75

خلیلی شورینی، سیاوش. (1388). روش‌های تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات یادواره کتاب. چاپ ششم

دری نوگورانی،حسین. (1369). مفهوم مشارکت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه امام صادق ع.

رجب صلاحی، حسین. (1375). ساختار حکومت محلی، مدیریت شهری و شهرداری، برنامه ریزی و مدیریت شهری، مسایل نظری و چالش‌های تجربی. تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.

رضایی، عبدالعلی. (1375). تشکیل صنفی و مشارکت اجتماعی: بررسی مورد اتحادیه «صنف ناشر و کتاب فروش تهران».

رسول اف و همکاران. (1382). شناسایی سطوح نیازها. ماهنامه تحقیقات پولی و بانکی.

ریاحی، بهروز. (1382). نظریه نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران. دوره هفتم. شماره 41و42

ریترز، جورج. (1373). نظریه‌های جامعه شناسی. ترجمه احمد رضا غروی زاده.

ساشکین، مارشال. (1370). مشارکت یک ضرورت اخلاقی است. ترجمه محمدعلی طوسی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

سایت شهرداری تهران، اسفند ماه 1391.

سرمد، زهره و دیگران. (1376). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگه.

شادی طلب، ژاله. (1381). مشارکت اجتماعی. فصلنامه پژوهش زنان. شماره 4

شیخ محمدی، مجید. ومحمدرضا تولیت زواره. (1384). مدیریت مشارکت پذیر بر اساس نظام پیشنهادها. تهران: انستیتو ایز ایران.

عالی، صمد. (1381). رضایت شهروندان. تهران: مجله تدبیر. شماره 130

علوی تبار، علیرضا. (1379). بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها. تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.

غمامی، مجید. (1380). رابطه شهر و منطقه تهران: تنگناها و ضرورت ها. تهران: فصلنامه مدیریت شهری. شماره 6

کاظمی، سید علی اصغر. (1379). مدیریت سیاسی و خط مشی دولتی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. چاپ اول

محمدی، اسماعیل. (1382). مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع. تهران: خدمات فرهنگی رسا. چاپ دوم

معیدفر، سعید. و قربانعلی ذهانی. (1384) بررسی میزان نارضایتی شغلی معلمان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن؛ مطالعه موردی معلمان شهر نیشابور. تهران: مجله جامعه شناسی ایران. دوره ششم. شماره 1

نبوی، بهروز. (1373). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: نشر فروردین.

ولفگانگ، زاگس. (1377). «مشارکت» در «نگاهی نو به مفاهیم توسعه». ترجمه فریده فرهی و وحید بزرگی. تهران: نشر مرکز.

هیز، باب. (1385). اندازه گیری رضایت شهروند. ترجمه محمدرضا اسکندری. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

Arnstein, S R. " A ladder of citizen participation ". Journal of American Institute of Planners.

Beyond shelter: Building Communities of Opportunity the United States Report for Housing urban Development. (1996).

Human Settlements, Development & Policy National report Germany, Habitat II, and Federal Ministry for Regional Planning, Building & Urban Development, and Bonn. (1996).

International Project Management Association, Netherlands, International Project Management Association, 3rd Edition. (2004).

Pennsylvania, USA, Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, fourth Edition, Project Management Institute. (2008).

Senge , Peter. (1998). Joseph juran. chapter7. total quality management, service quality sector, quality handbook, juran.p

Shelter Beyond: Building Communities of opportunity the United States Report for Housing urban Development. (1996).

Stureat, Robert D (1987):Library Management, (3RDED),Littleton, Colorado: Libraries Unlimited.

Webster’s Third New International Dictionary. (1981).