تجزیه و تحلیل ساماندهی پهنه‌های فرسوده روستایی پیرامون کلانشهرها با استفاده از مدل برنامه ریزی استراتژیک(SWOT) (مطالعه موردی روستای چیچکلو از روستاهای حاشیه شهر اسلام شهر)

نویسندگان

چکیده

مقدمه و هدف: سیاست‌های ساماندهی پهنه‌های فرسوده با توجه به بهره برداری بهینه از ظرفیت‌های درونی در برنامه ریزی توسعه، در چند دهه‌ی اخیر موضوع بررسی علمی و عملی قرار گرفته است و تدوین رویه و اخذ رویکردی مناسب در نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده‌یکی از کلیدی‌ترین مراحل احیاء این بافت‌ها بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی ضرورت تدوین الگویی مناسب جهت نوسازی و بازسازی بافتها فرسوده به منظور دستیابی به توسعه پایدار آن می‌باشد.
روش تحقیق: در این پژوهش جهت ترسیم الگو و رویکرد مداخله در سطح محدوده بافت فرسوده روستا، پس از شناخت وضع موجود محدوده مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران 324 پرسش نامه تکمیل گردید و تجزیه و تحلیل آن از طریق ماتریس SWOT، جایگاه محدوده در ماتریس داخلی ـ خارجی تعیین شده است.
نتیجه گیری: تحلیل‌ها نشان داد که محدوده مورد بررسی در ماتریس نه خانه ای در موقعیت رقابتی قرار دارد. پس از آن مجموعه ای از شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی در تکنیک گروه دلفی مورد ارزیابی قرار گرفتند که الگوی انبوه سازی مشارکتی بالاترین امتیاز را بدست آوردند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizing analysis of worn rural zones around big cities by strategic planning model (SWOT)(Case study: chichak lu village, islamshahr, tehran)

نویسندگان [English]

  • T . Amirazody
  • M. Ranjbar
  • A. Zare
چکیده [English]

Introduction and purpose: In recent decades, organizing analysis of Damaged Area rural zones due to utilization of internal capacities in development planning has been the subject of scientific and practical studies and the key stage of restoration of this old rural Damaged Area is formulation the procedure and taking appropriate approach in renovation and restoration. This research purpose is examined and study about necessity of formulate of appropriate model for renovation and restoration of worn and old rural areas to achieve sustainable development.
Methodology: In this research for making intervention pattern and approach at rural Damaged Area and old zones border, after analyzing and recognizing present situation of case study limited area by using of Cochran formula 324  questionnaire was filled and The analysis was performed through the SWOT matrix, position of the limited area at Internal  and external matrix is determined.
Conclusion: Data analysis showed that the case study limited area was in competitive situations at nine box matrix. Then a set of criteria and indicators Evaluated with Delphi technique and participatory mass building achieved the highest score.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damaged Area– SWOT matrix – Delphi technique – rural participatory - Chichaklu

حائری، محمدرضا، (1386)، اگر مدیریت شهری نخواهد که بداند، فصلنامه ایرانشهر، شماره 9 و10.

حبیبی، کیومرث و دیگران، 1386،  بهسازی و نوسازی بافت‌های کهن شهری، تهران، انتشارات دانشگاه کردستان.

رهنما، محمدرحیم(1387)، اثرات اجرای طرح­های بهسازی و نوسازی مرکز شهر مشهد بر محله پایین خیابان، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 11، بهار و تابستان.

شریفی، علی، (1349)، نوسازی شهری، مجله محیط انسانی، مجموعه پژوهش‌های گروه تحقیقات محیط انسانی دانشگاه تهران، شماره 2.

شفیعی نسب و کلابی (1386)؛ بافت فرسوده و سیاست‌های بهبودی کیفی مسکن، نشریه ابادی، شماره 55، انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

شماعی، علی(1380)، اثرات توسعه فیزیکی شهر یزد بر بافت قدیم و راهکارهای ساماندهی و احیای آن، رساله دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، .

عندلیب، علی رضا(1385): نگاهی نو به: راهبردها وسیاستهای نوسازی بافتهای فرسوده شهر تهران، جلد2، انتشارات سازمان نوسازی شهر تهران.

فلامکی، محمد منصور، (1367)، زندگی در شهرهای ایران از شهرنشینی تا شهرسازی، مجله عمران، گسترش تولید و عمران ایران، شماره 30.

فلامکی، محمدمنصور)1365(، باززنده‏سازی بناها و شهرهای تاریخی، تهران، دانشگاه تهران.

کمانرودی، موسی، (1386)، تعاریف فرسودگی و نظام مداخله، فصلنامه ایرانشهر، شماره 9 و 10.

کمانرودی کجرودی، موسی(1376)، ساماندهی اسکان غیر رسمی منطقه 6 تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

مک کارتی، جان، خلیل نژادی، محمدی(2007 ، "شراکت، برنامه ریزی تعاونی و بازآفرینی شهری"، چاپ اول، 1390، دانشگاه تهران، 221

RadaDeborah,R(1999)," Transformational Leader ship and Urban Renewal,"Journal of leadership studies, Center For graduate studies.

Krupat. E, (1985), people in cities, Cambridge university press

Cadwallader, M,T (1985), analytical urban geography, prentice - hall lnc.

Mitchell, G.D, (1986), a new dictionary of Socialogyroutledge and keyanpaul LTD :London.