بررسی نقش دریافتی‌های غیر مستمر در رضایت شغلی کارکنان شهرداری تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش دریافتی‌های غیر مستمر در رضایت شغلی کارکنان شهرداری تبریز انجام شده است. این تحقیق از لحاظ معیار اجرایی، تحقیق کاربردی است. محقق با شناخت تاثیر دریافتی‌های غیرمستمر در رضایت شغلی در صدد هموار کردن سیاست گذاری مسئولان در جهت بهبود سطح رضایت شغلی کارکنان می‌باشد.
روش پژوهش: در پژوهش حاضر در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع تحقیق و جامعه آماری مورد مطالعه از روش نمونه گیری طبقه‌ای متناسب به شکل چند مرحله‌ای استفاده شده است. در این تحقیق ترکیبی از روش اسنادی پیمایشی بکار رفته و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری شده است. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان شاغل در شهرداری شهر تبریز تشکیل می‌دهند که طبق فرمول کوکران 130 نفر مورد پرسش قرار گرفتند. داده‌های جمع آوری شده بعد از استخراج و کد گذاری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها: نتایج بررسی 6 فرضیه این تحقیق نشان می‌دهد که بین تمامی مولفه‌های رضایت از دریافتی‌های غیرمستمر با رضایت شغلی رابطه وجود دارد و این رابطه مثبت می‌باشد یعنی با افزایش رضایت از دریافتی‌های غیرمستمر سطح رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش یافته است.
نتیجه گیری: با توجه به مقادیر ضریب همبستگی محاسبه شده برای ارتباط بین متغیرها، همبستگی بین رضایت از خدمات بیمه ای، رضایت از تسهیلات مالی و رضایت از خدمات تفریحی – رفاهی با رضایت شغلی معنی دار گزارش شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of incoming non-continuous job satisfaction Tabriz municipality

نویسنده [English]

  • Vahid Rahmani
چکیده [English]

Introduction and Objective: This study aimed to investigate the role of non-continuous received municipal employees' job satisfaction was done. The study of administrative criteria, applied research. Researcher with infrequent recognition of the effect of job satisfaction seeks to pave the official policy is to improve the level of job satisfaction.
Method:In this study, the study Due to the nature of research and study population in the form of multi-stage stratified random sampling method is used. The survey used a combination of documents and necessary information is collected using a questionnaire. The populations of the research staff in the municipality of C that make up the sample of 130 people were questioned. After extracting the data collected and coded using SPSS statistical software is analyzed.
Results: The results of this study show that 6 hypothesis between all of the receipts infrequent satisfaction with job satisfaction are related. And this is the positive relationship with job satisfaction among infrequent satisfaction of receipts also increased
conclusion:Taking into account the correlation coefficient calculated for the association between variables the correlation between insurance service satisfaction, satisfaction with finances and satisfaction with health services - welfare and job satisfaction reported is significant.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • received non-regular employees
  • municipal Tabriz

رجب بیگی، مجتبی و همکاران (1384)، «سنجش رضایت شغلی منابع انسانی در بخش دولتی و عوامل موثر بر آن»، مدرس علوم انسانی، دوره 10، شماره 1، بهار 1385، صص129-111

شفیع آبادی، عبدالله (1371). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل. تهران، انتشارات رشد

ساعتچی، محمود (1372). «خلاقیت و نوآوری برای حل مشکلات». فصلنامه مطالعات مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی. شماره 2

تهوری، زهرا (1384)، « بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش مدیریت پردازش کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، دورة ۲۱ شمارهء ۲، زمستان ۱۳۸۴، صفحه25-46.

عالی، صمد (1384) «بررسی مشکلات مدیران دولتی در ارتقای بهره‌وری:مطالعه موردی سازمان آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی»، مجموعه مقالات همایش ملی بهره‌وری و توسعه، تبریز، ص129-109

-میرکمالی، سید محمد،. نارنجی ثانی، فاطمه (1387)، «بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بین اعضای هیئت علمی دانشگاههای تهران و صنعتی شریف»، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 48، سال 1387، ص101-71

یعقوبی، مریم و همکاران (1388)، « رابطه ی عدالت سازمانی با رضایت شغلی وتعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان»، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سلامت، دوره 12، شماره 35، بهار 1388، صص25-32.

هومن، حیدرعلی ( ۱۳۸۱ )، «تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی»، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

-Angle H, Perry J. “An Empirical Assessment of Organizational Commitment and Organizational Effectiveness”. Administrative Science Quarterly 1981; 26: 1-14.

Blackburn, R. ; Horowits, S. ; Edington, D. ; Klos, D. (1986). "University Faculty

and Responses to Job Strains". Research in Higher Education. pp. 31-41.

-Dadnia A. “Effect of Job Satisfaction on Organizational Success”. 2008. Available from: URL: http://www. bpdanesh. ir/detailnews. asp.

Lock, E. A (1969), "What is job satisfaction?” Organizational Behavior and human Performance".

-Mirfakhrai, M. H. (1991). Correlates of job satisfaction among academic librarians in the United States. Journal of library administration, 14 (1), 117-131.

Patterson, L. ; Sutton, R. E. ; Schuttenberg, E. M. (1987). "Plateaued Career,

Productivity, and Career Satisfaction of College of Education Faculty". Journal of Career Development Quarterly.

-Parmeer, C. , & East, D. (1993). Job satisfaction among support staff in twelve Ohio academic libraries. College and research libraries, 54 (1), 43-57.

-Rezaian A. “Justice Expectancy and Justice in Organization”. Tehran: Samt; 2004.

Warner J, Reynolds J, Roman P. “Organizational Justice and Job satisfaction: A test of three Competing Models”. Social Justice Research 2005; 18 (4): 391-409