دوره و شماره: دوره 8، شماره 25، بهار 1395 

مقاله پژوهشی

1. الگوسازی رابطه میان رویکرد قابلیت و رویکرد اجتماع‌محور مدیریت بحران

صفحه 2-9

آرمین فیروزپور؛ مسعود دارایی؛ علی اصغر سعدآبادی