دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، زمستان 1397 
4. معاصرسازی محلات تاریخی با هدف مکان‌سازی فضاهای شهری

صفحه 41-60

عارفه ایرانی شاد؛ فرح حبیب؛ محمدجواد مهدوی نژاد


6. نقش سینمای ایران در پذیرش مهاجران افغان

صفحه 75-88

تکتم فرمانفرمایی؛ پریسا جعفرزاده