دوره و شماره: دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، بهار 1392، صفحه 1-93 

مقاله پژوهشی

1. بررسی نقش اجرای طرح ناحیه محوری شهرداری تهران در توسعه پایدار محله‌ای

صفحه 1-12

جعفر شاعلی؛ کتایون میرزائیان؛ فاطمه مرادی


3. زمینه‌ها و فرایندهای زوال در بخش مرکزی شهر اراک

صفحه 24-34

محمد سلیمانی؛ سیمین تولائی؛ احمد زنگانه؛ حمیدرضا تلخابی