دوره و شماره: دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، پاییز 1391 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی عملکرد شهرداری ها بر اساس حکمروایی خوب شهری (مطالعه ی موردی: شهر یاسوج)

صفحه 1-20

علی شماعی؛ علی‌اصغر آدینه وند؛ مریم حاجی‌زاده