دوره و شماره: دوره 3، شماره 2(پیاپی 6)، تابستان 1390، صفحه 1-200 
3. توسعه درون شهری (مطالعه موردی: شهر بروجرد)

صفحه 55-79

طاهر پریزادی؛ احمد زنگانه؛ مریم ابراهیم پور


5. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه ی منطقهای در ایران

صفحه 103-120

رضا لیلیان؛ حمیدرضا رخشانی نسب؛ رقیه رمضانزاده


6. تحلیلی بر شبکه شهری استان لرستان

صفحه 121-139

پرهام بقایی؛ حجت شیخی؛ اسماعیل جعفری