دوره و شماره: دوره 2، شماره 3(پیاپی 3)، پاییز 1389، صفحه 1-174 

مقاله پژوهشی

1. مکان‌یابی محل‌های مناسب جهت دفن و راهبردهای مدیریت پسماندهای جامد در شهر شوشتر با استفاده ازGIS

صفحه 9-30

احمد احمد پور؛ محسن رنجبر؛ سید عباس رجایی؛ مرضیه همتی زاده