نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش جایگاه آموزش در رویکرد طراحی و برنامه‌ریزی زیرساخت سبز [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 16-33]

ا

 • اثربخشی ارزیابی کارایی و اثر بخشی مسیرهای دوچرخه سواری -شهروندان منطقه ۸ شهر تهران [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 32-44]
 • اختلاط کاربری اراضی ارزیابی کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه پایدار(مورد مطالعه: شهر سبزوار) [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 100-110]
 • ایران تحلیل و رتبهبندی اهمیت وظایف شهرداریها در ایران با استفاده از مدل تاپسیس [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 94-106]
 • اردبیل تحلیل عدالت فضایی شهرستان‌های استان اردبیل در بخش شاخص‌های بهداشتی- درمانی با استفاده از مدل Vikor [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 94-104]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی سطح رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری (نمونه موردی: شهر ایلام) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 46-61]
 • اکوسیستم جایگاه آموزش در رویکرد طراحی و برنامه‌ریزی زیرساخت سبز [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 16-33]
 • ایلام ارزیابی سطح رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری (نمونه موردی: شهر ایلام) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 46-61]
 • ایلام شهروند مشارکت‏جو و نقش آن در مدیریت شهری(نمونه موردی: شهر ایلام) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 30-41]

ب

 • بافت فرسوده بررسی مشارکت اجتماعی شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری(مورد مطالعه ساماندهی بافت فرسوده خیابان مدرس کرمانشاه) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 2-20]
 • بررسی کمّی ارزیابی کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه پایدار(مورد مطالعه: شهر سبزوار) [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 100-110]
 • برنامه‌ریزی نقش طرح تفصیلی در برنامه‌ریزی و ساماندهی کاربری اراضی شهر زنجان [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 2-13]
 • برنامه­ریزی شهری مروری بر شاخص‌ها و مولفه‌های کیفیت زندگی شهری(مورد مطالعه شهر همدان) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 2-14]
 • برنامه‌های فرهنگی بررسی تاثیر برنامه‌های فرهنگی برشادی و افزایش بهره‌وری سازمان شهرداری(مطالعه موردی: شهرستان دامغان) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 66-75]
 • بعد ذهنی مروری بر شاخص‌ها و مولفه‌های کیفیت زندگی شهری(مورد مطالعه شهر همدان) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 2-14]
 • بعد عینی مروری بر شاخص‌ها و مولفه‌های کیفیت زندگی شهری(مورد مطالعه شهر همدان) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 2-14]
 • بهره‌وری بررسی تاثیر برنامه‌های فرهنگی برشادی و افزایش بهره‌وری سازمان شهرداری(مطالعه موردی: شهرستان دامغان) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 66-75]
 • بهره‌وری نیروی کار بررسی عوامل موثر در بهره‌وری نیروی انسانی شاغل در شهرداری مرکز حوزه معاونت مالی و اداری [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 82-91]
 • بهسازی شهری بررسی مشارکت اجتماعی شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری(مورد مطالعه ساماندهی بافت فرسوده خیابان مدرس کرمانشاه) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 2-20]

پ

 • پایداری سنجش میزان کارایی زیرگذرهای شهری در راستای پایداری - مورد پژوهی: زیرگذر چهار راه ولیعصر، تهران [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 22-34]
 • پیاده راه طراحی پیاده‌راه با تاکید بر سرمایه اجتماعی (نمونه موردی: پیاده‌راه تربیت تبریز) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 64-74]
 • پیاده راه تربیت تبریز طراحی پیاده‌راه با تاکید بر سرمایه اجتماعی (نمونه موردی: پیاده‌راه تربیت تبریز) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 64-74]
 • پتانسیل‌های توسعه شناسایی و بررسی پتانسیل‌ها و قابلیت‌های موجود زمین با تأکید بر توسعه میان‌افزا (مطالعه موردی: محلات شهر سردشت) [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 80-98]
 • پروژه تبیین همسویی پروژه‌های عمرانی شهرداری با نیاز شهروندان (مطالعه موردی ناحیه 3 منطقه 5 شهرداری تهران) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 86-97]

ت

 • تاپسیس تحلیل و رتبهبندی اهمیت وظایف شهرداریها در ایران با استفاده از مدل تاپسیس [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 94-106]
 • تحلیل سلسله مراتبی (AHP) شناسایی و بررسی پتانسیل‌ها و قابلیت‌های موجود زمین با تأکید بر توسعه میان‌افزا (مطالعه موردی: محلات شهر سردشت) [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 80-98]
 • تحلیل عرصه‌های تصمیم‌گیری مرتبط (آیدا) برنامه‌ریزی راهبردی توسعه محلات دارای فقر شهری(موردمطالعه: منطقه 17 تهران) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 44-63]
 • ترک خدمت شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر بقاء و ماندگاری کارکنان شهرداری منطقه 13 تهران [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 64-77]
 • تعاملات اجتماعی طراحی پیاده‌راه با تاکید بر سرمایه اجتماعی (نمونه موردی: پیاده‌راه تربیت تبریز) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 64-74]
 • تهران بررسی رابطه الگوی جا به جایی‌های روزانه والگوی مسافرت‌های سالانه(مورد مطالعه: شهروندان تهرانی) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 16-28]
 • توان بوم ساختی ارزیابی توان بوم ساختی روستاها و نقش آن در توسعه منطقه‌ای از دیدگاه بوم گردشگری(نمونه مطالعه: روستاهای شهرستان لواسان) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 76-84]
 • توسعه مروری بر شاخص‌ها و مولفه‌های کیفیت زندگی شهری(مورد مطالعه شهر همدان) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 2-14]
 • توسعه اقتصادی ارزیابی توان بوم ساختی روستاها و نقش آن در توسعه منطقه‌ای از دیدگاه بوم گردشگری(نمونه مطالعه: روستاهای شهرستان لواسان) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 76-84]
 • توسعه پایدار بررسی نقش مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهر(‌نمونه موردی: شهر نور) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 36-45]
 • توسعه پایدار ارزیابی کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه پایدار(مورد مطالعه: شهر سبزوار) [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 100-110]

ج

 • جابه جایی‌های روزانه بررسی رابطه الگوی جا به جایی‌های روزانه والگوی مسافرت‌های سالانه(مورد مطالعه: شهروندان تهرانی) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 16-28]

چ

 • چهار راه ولیعصر سنجش میزان کارایی زیرگذرهای شهری در راستای پایداری - مورد پژوهی: زیرگذر چهار راه ولیعصر، تهران [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 22-34]

ح

 • حکمرانی خوب شهری تحلیل و ارزیابی میزان تحقق‌پذیری حکمرانی خوب شهری در ارومیه [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 66-80]
 • حکومت محلی مطالعه تطبیقی مدیریت شهری و خودمختاری هنجاری حکومتهای محلی (مطالعه موردی: مجارستان، اتریش، ترکیه، آلمان، ایران) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 48-63]

خ

 • خدمات شهری ارزیابی سطح رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری (نمونه موردی: شهر ایلام) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 46-61]
 • خود مختاری هنجاری مطالعه تطبیقی مدیریت شهری و خودمختاری هنجاری حکومتهای محلی (مطالعه موردی: مجارستان، اتریش، ترکیه، آلمان، ایران) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 48-63]

د

 • دوچرخه سواری ارزیابی کارایی و اثر بخشی مسیرهای دوچرخه سواری -شهروندان منطقه ۸ شهر تهران [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 32-44]

ر

 • رتبه‌بندی تحلیل و رتبهبندی اهمیت وظایف شهرداریها در ایران با استفاده از مدل تاپسیس [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 94-106]
 • رضایت تبیین همسویی پروژه‌های عمرانی شهرداری با نیاز شهروندان (مطالعه موردی ناحیه 3 منطقه 5 شهرداری تهران) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 86-97]
 • رضایتمندی ارزیابی سطح رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری (نمونه موردی: شهر ایلام) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 46-61]
 • روستاهای لواسان ارزیابی توان بوم ساختی روستاها و نقش آن در توسعه منطقه‌ای از دیدگاه بوم گردشگری(نمونه مطالعه: روستاهای شهرستان لواسان) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 76-84]

ز

 • زیرگذر شهری سنجش میزان کارایی زیرگذرهای شهری در راستای پایداری - مورد پژوهی: زیرگذر چهار راه ولیعصر، تهران [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 22-34]

س

 • سبزوار ارزیابی کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه پایدار(مورد مطالعه: شهر سبزوار) [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 100-110]
 • سرمایه اجتماعی طراحی پیاده‌راه با تاکید بر سرمایه اجتماعی (نمونه موردی: پیاده‌راه تربیت تبریز) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 64-74]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی مکانیابی بهینه مراکز ورزشی با استفاده از GIS (مطالعه موردی:شهر میاندوآب) [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 48-62]
 • سطوح میان افزا شناسایی و بررسی پتانسیل‌ها و قابلیت‌های موجود زمین با تأکید بر توسعه میان‌افزا (مطالعه موردی: محلات شهر سردشت) [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 80-98]

ش

 • شاخصهای A.C.H.I.E.V.E بررسی عوامل موثر در بهره‌وری نیروی انسانی شاغل در شهرداری مرکز حوزه معاونت مالی و اداری [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 82-91]
 • شهر ارومیه تحلیل و ارزیابی میزان تحقق‌پذیری حکمرانی خوب شهری در ارومیه [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 66-80]
 • شهرداری تدوین خط مشی سازمان پارکها و فضای سبز شهری در جلب مشارکتهای مردمی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 2-10]
 • شهرداری ارزیابی سطح رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری (نمونه موردی: شهر ایلام) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 46-61]
 • شهرداری تبیین همسویی پروژه‌های عمرانی شهرداری با نیاز شهروندان (مطالعه موردی ناحیه 3 منطقه 5 شهرداری تهران) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 86-97]
 • شهرداری تبریز بررسی عوامل موثر در بهره‌وری نیروی انسانی شاغل در شهرداری مرکز حوزه معاونت مالی و اداری [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 82-91]
 • شهرداری تهران شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر بقاء و ماندگاری کارکنان شهرداری منطقه 13 تهران [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 64-77]
 • شهرداری منطقه 14 بررسی تأثیر پیاده سازی مدل سازمان پاسخگوی سریع (FRO)بر کیفیت ارائه خدمات در شهرداری تهران (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 14 تهران) [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 34-45]
 • شهرزنجان نقش طرح تفصیلی در برنامه‌ریزی و ساماندهی کاربری اراضی شهر زنجان [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 2-13]
 • شهر سردشت شناسایی و بررسی پتانسیل‌ها و قابلیت‌های موجود زمین با تأکید بر توسعه میان‌افزا (مطالعه موردی: محلات شهر سردشت) [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 80-98]
 • شهر نور بررسی نقش مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهر(‌نمونه موردی: شهر نور) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 36-45]
 • شهروند تبیین همسویی پروژه‌های عمرانی شهرداری با نیاز شهروندان (مطالعه موردی ناحیه 3 منطقه 5 شهرداری تهران) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 86-97]
 • شهروندی بررسی نقش مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهر(‌نمونه موردی: شهر نور) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 36-45]
 • شهروندان ارزیابی سطح رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری (نمونه موردی: شهر ایلام) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 46-61]

ط

 • طرح تفصیلی نقش طرح تفصیلی در برنامه‌ریزی و ساماندهی کاربری اراضی شهر زنجان [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 2-13]
 • طرح توسعه شهری نقش طرح تفصیلی در برنامه‌ریزی و ساماندهی کاربری اراضی شهر زنجان [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 2-13]
 • طرح‌های توسعه شهری بررسی عوامل مؤثر در ناکارآمدی طرح‌های توسعه شهری ایران [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 12-30]

ع

 • عدالت اجتماعی ارزیابی کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه پایدار(مورد مطالعه: شهر سبزوار) [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 100-110]
 • عدالت فضایی تحلیل عدالت فضایی شهرستان‌های استان اردبیل در بخش شاخص‌های بهداشتی- درمانی با استفاده از مدل Vikor [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 94-104]
 • عدم تمرکز مطالعه تطبیقی مدیریت شهری و خودمختاری هنجاری حکومتهای محلی (مطالعه موردی: مجارستان، اتریش، ترکیه، آلمان، ایران) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 48-63]

ف

 • فضای­سبز شهری تدوین خط مشی سازمان پارکها و فضای سبز شهری در جلب مشارکتهای مردمی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 2-10]
 • فضای شهری طراحی پیاده‌راه با تاکید بر سرمایه اجتماعی (نمونه موردی: پیاده‌راه تربیت تبریز) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 64-74]

ک

 • کارایی سنجش میزان کارایی زیرگذرهای شهری در راستای پایداری - مورد پژوهی: زیرگذر چهار راه ولیعصر، تهران [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 22-34]
 • کارایی ارزیابی کارایی و اثر بخشی مسیرهای دوچرخه سواری -شهروندان منطقه ۸ شهر تهران [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 32-44]
 • کرمانشاه بررسی مشارکت اجتماعی شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری(مورد مطالعه ساماندهی بافت فرسوده خیابان مدرس کرمانشاه) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 2-20]
 • کیفیت ارائه خدمات بررسی تأثیر پیاده سازی مدل سازمان پاسخگوی سریع (FRO)بر کیفیت ارائه خدمات در شهرداری تهران (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 14 تهران) [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 34-45]

گ

 • گردشگری ارزیابی توان بوم ساختی روستاها و نقش آن در توسعه منطقه‌ای از دیدگاه بوم گردشگری(نمونه مطالعه: روستاهای شهرستان لواسان) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 76-84]

م

 • ماندگاری کارکنان شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر بقاء و ماندگاری کارکنان شهرداری منطقه 13 تهران [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 64-77]
 • محیط جایگاه آموزش در رویکرد طراحی و برنامه‌ریزی زیرساخت سبز [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 16-33]
 • محلات دارای فقر شهری برنامه‌ریزی راهبردی توسعه محلات دارای فقر شهری(موردمطالعه: منطقه 17 تهران) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 44-63]
 • مدیریت تدوین خط مشی سازمان پارکها و فضای سبز شهری در جلب مشارکتهای مردمی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 2-10]
 • مدیریت دانش اثربخشی مدیریت دانش بر مدیریت شهری از نظر مدیران شهرداری منطقه یک شهر تهران [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 78-91]
 • مدیریت شهری مطالعه تطبیقی مدیریت شهری و خودمختاری هنجاری حکومتهای محلی (مطالعه موردی: مجارستان، اتریش، ترکیه، آلمان، ایران) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 48-63]
 • مدیریت شهری تحلیل و ارزیابی میزان تحقق‌پذیری حکمرانی خوب شهری در ارومیه [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 66-80]
 • مدیریت شهری بررسی عوامل مؤثر در ناکارآمدی طرح‌های توسعه شهری ایران [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 12-30]
 • مدیریت شهری اثربخشی مدیریت دانش بر مدیریت شهری از نظر مدیران شهرداری منطقه یک شهر تهران [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 78-91]
 • مدل vikor تحلیل عدالت فضایی شهرستان‌های استان اردبیل در بخش شاخص‌های بهداشتی- درمانی با استفاده از مدل Vikor [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 94-104]
 • مسافرتهای سالانه بررسی رابطه الگوی جا به جایی‌های روزانه والگوی مسافرت‌های سالانه(مورد مطالعه: شهروندان تهرانی) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 16-28]
 • مشارکت بررسی نقش مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهر(‌نمونه موردی: شهر نور) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 36-45]
 • مشارکت تحلیل و ارزیابی میزان تحقق‌پذیری حکمرانی خوب شهری در ارومیه [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 66-80]
 • مشارکت تدوین خط مشی سازمان پارکها و فضای سبز شهری در جلب مشارکتهای مردمی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 2-10]
 • مشارکت بررسی عوامل مؤثر در ناکارآمدی طرح‌های توسعه شهری ایران [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 12-30]
 • مشارکت تبیین همسویی پروژه‌های عمرانی شهرداری با نیاز شهروندان (مطالعه موردی ناحیه 3 منطقه 5 شهرداری تهران) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 86-97]
 • مشارکت اجتماعی بررسی مشارکت اجتماعی شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری(مورد مطالعه ساماندهی بافت فرسوده خیابان مدرس کرمانشاه) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 2-20]
 • مکان‌یابی بهینه مکانیابی بهینه مراکز ورزشی با استفاده از GIS (مطالعه موردی:شهر میاندوآب) [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 48-62]
 • منابع مالی بررسی عوامل مؤثر در ناکارآمدی طرح‌های توسعه شهری ایران [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 12-30]
 • منطقه 13 شهرداری تهران شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر بقاء و ماندگاری کارکنان شهرداری منطقه 13 تهران [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 64-77]
 • منطقه 17 شهرداری تهران برنامه‌ریزی راهبردی توسعه محلات دارای فقر شهری(موردمطالعه: منطقه 17 تهران) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 44-63]
 • منظر جایگاه آموزش در رویکرد طراحی و برنامه‌ریزی زیرساخت سبز [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 16-33]

و

 • واژگان کلیدی: اثربخشی اثربخشی مدیریت دانش بر مدیریت شهری از نظر مدیران شهرداری منطقه یک شهر تهران [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 78-91]
 • واژگان کلیدی: اجرا بررسی عوامل مؤثر در ناکارآمدی طرح‌های توسعه شهری ایران [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 12-30]
 • واژگان کلیدی: الگوی سفر بررسی رابطه الگوی جا به جایی‌های روزانه والگوی مسافرت‌های سالانه(مورد مطالعه: شهروندان تهرانی) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 16-28]
 • واژگان کلیدی: بقاء کارکنان شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر بقاء و ماندگاری کارکنان شهرداری منطقه 13 تهران [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 64-77]
 • واژگان کلیدی: توسعه میان افزا شناسایی و بررسی پتانسیل‌ها و قابلیت‌های موجود زمین با تأکید بر توسعه میان‌افزا (مطالعه موردی: محلات شهر سردشت) [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 80-98]
 • واژگان کلیدی: توسعه محله محور برنامه‌ریزی راهبردی توسعه محلات دارای فقر شهری(موردمطالعه: منطقه 17 تهران) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 44-63]
 • واژگان کلیدی: خدمات بهداشتی- درمانی تحلیل عدالت فضایی شهرستان‌های استان اردبیل در بخش شاخص‌های بهداشتی- درمانی با استفاده از مدل Vikor [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 94-104]
 • واژگان کلیدی: زیرساخت سبز جایگاه آموزش در رویکرد طراحی و برنامه‌ریزی زیرساخت سبز [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 16-33]
 • واژگان کلیدی: سازمان پاسخگوی سریع (FRO) بررسی تأثیر پیاده سازی مدل سازمان پاسخگوی سریع (FRO)بر کیفیت ارائه خدمات در شهرداری تهران (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 14 تهران) [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 34-45]
 • واژگان کلیدی: شادی و نشاط بررسی تاثیر برنامه‌های فرهنگی برشادی و افزایش بهره‌وری سازمان شهرداری(مطالعه موردی: شهرستان دامغان) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 66-75]
 • واژگان کلیدی: طراحی شهری طراحی پیاده‌راه با تاکید بر سرمایه اجتماعی (نمونه موردی: پیاده‌راه تربیت تبریز) [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 64-74]
 • واژگان کلیدی: کاربری اراضی نقش طرح تفصیلی در برنامه‌ریزی و ساماندهی کاربری اراضی شهر زنجان [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 2-13]
 • واژگان کلیدی: کاربری اراضی ارزیابی کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه پایدار(مورد مطالعه: شهر سبزوار) [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 100-110]
 • واژگان کلیدی: کیفیت زندگی مروری بر شاخص‌ها و مولفه‌های کیفیت زندگی شهری(مورد مطالعه شهر همدان) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 2-14]
 • واژگان کلیدی: مراکز ورزشی مکانیابی بهینه مراکز ورزشی با استفاده از GIS (مطالعه موردی:شهر میاندوآب) [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 48-62]
 • واژگان کلیدی: مشارکت؛ شهروند مشارکت جو؛ مدیریت شهری شهروند مشارکت‏جو و نقش آن در مدیریت شهری(نمونه موردی: شهر ایلام) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 30-41]
 • وظایف شهرداری تحلیل و رتبهبندی اهمیت وظایف شهرداریها در ایران با استفاده از مدل تاپسیس [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 94-106]

ه

 • هویت محله‌ای بررسی مشارکت اجتماعی شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری(مورد مطالعه ساماندهی بافت فرسوده خیابان مدرس کرمانشاه) [دوره 7، شماره 21، 1394، صفحه 2-20]