نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب بدون درآمد و قیمت فروش آب بررسی نظام تعرفه ای آب در کشورهای اروپایی در راستای استراتژی های مدیریت تقاضای آب [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 65-75]
 • آتش‌سوزی سنجش و ارزیابی وضعیت ایمنی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 73-83]
 • آسیب‌های بیولوژیکی سنجش و ارزیابی وضعیت ایمنی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 73-83]
 • آسیب‌های فیزیکی سنجش و ارزیابی وضعیت ایمنی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 73-83]
 • آموزش چهره به چهره بررسی میزان تاثیر آموزش های چهره به چهره عوامل شهرداری تهران بر رفتار شهروندان در مبحث مدیریت پسماند... [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 49-64]
 • آموزش شهروندی نقش آموزش شهروندی بر میزان پذیرش اجتماعی مدیران فرهنگی در سازمان‌های آموزشی [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 88-99]
 • آموزش‌های شهروندی عوامل موثر بر رضایت فراگیران از آموزش های شهروندی سراهای محله شهر تهران [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 27-38]

ا

 • اثربخشی نقش استقرار دولت الکترونیک بر اثربخشی شرکت‌های بیمه (مورد مطالعه شرکت سهامی بیمه‌ایران) [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 87-100]
 • اثربخشی آموزشی بررسی میزان تاثیر آموزش های چهره به چهره عوامل شهرداری تهران بر رفتار شهروندان در مبحث مدیریت پسماند... [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 49-64]
 • اخلاق شهروندی نقش شهرداری در ارتقای اخلاق شهروندی (شهرداری منطقه ١٧تهران) [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 77-87]
 • اراضی قهوه‌ای کاربست روش تحلیل محتوا به‌منظور سنجش و شناسایی فرآیند توسعه مجدد اراضی قهوه‌ای در کشورهای پیشرو [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 62-72]
 • ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی (اتاف) ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه‌های ورزشی و مدیریت پیامدها (مطالعه موردی ورزشگاه شهید کاظمی) [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 58-68]
 • ایستگاه‌های آتش‌نشانی استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی حرارتی برای بهینه‌سازی مسئله مکان‌یابی ـ تخصیص چند هدفه در محیط سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: ایستگاه‌های آتش‌نشانی منطقه 11 شهر تهران) [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 38-50]
 • اسلامشهر مدیریت شهری در نقاط روستایی الحاقی به محدوده شهری نمونه موردی شهر اسلامشهر و روستای شاطره [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 14-21]
 • اعتماد شهروندی راهبردهای ارتقاء جایگاه مدیریت شهری تهران به وضع مطلوب (شهرداری تهران به مثابه نهادی اجتماعی و فرهنگی) [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 1-14]
 • الگوریتم ژنتیک استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی حرارتی برای بهینه‌سازی مسئله مکان‌یابی ـ تخصیص چند هدفه در محیط سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: ایستگاه‌های آتش‌نشانی منطقه 11 شهر تهران) [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 38-50]
 • امنیت اجتماعی رابطه سازمان فضایی و نفوذپذیری شهر با میزان امنیت اجتماعی از نظر شهروندان بر اساس مدل CPTED (مطالعه موردی: شهر کرج [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 51-60]
 • ایمنی فیزیکی ساختمان سنجش و ارزیابی وضعیت ایمنی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 73-83]

ب

 • بابل تحلیل نقش شهرداری به عنوان ارگان اصلی مدیریت شهری و اثرات آن بر ساختار فضایی شهر بابل [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 39-48]
 • بافت تاریخی شیراز مدیریت بافت‌های تاریخی- فرهنگی با تعیین عرصه‌های بحرانی به کمک منطق فازی با استفاده از GIS [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 1-12]
 • بخش مرکزی زمینه‌ها و فرایندهای زوال در بخش مرکزی شهر اراک [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 24-34]
 • برنامه‌ریزی آمایش سرزمین و مدیریت توسعه فضایی (مورد مطالعه: شهرستان ملکان) [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 46-56]
 • برنامه‌ریزی استراتژیک برنامه‌ریزی استراتژیک در راستای توسعه کشاورزی شهری با روش SWOT [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 38-50]
 • برنامه‌های شهرداری نقش شهرداری در ارتقای اخلاق شهروندی (شهرداری منطقه ١٧تهران) [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 77-87]
 • بعد اجتماعی تعیین مؤلفه‌های آموزشی در وضعیت موجود مترو شهر تهران [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 84-93]
 • بعد بهداشتی تعیین مؤلفه‌های آموزشی در وضعیت موجود مترو شهر تهران [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 84-93]
 • بعد فرهنگی تعیین مؤلفه‌های آموزشی در وضعیت موجود مترو شهر تهران [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 84-93]
 • بیمه‌ایران نقش استقرار دولت الکترونیک بر اثربخشی شرکت‌های بیمه (مورد مطالعه شرکت سهامی بیمه‌ایران) [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 87-100]

پ

 • پذیرش اجتماعی نقش آموزش شهروندی بر میزان پذیرش اجتماعی مدیران فرهنگی در سازمان‌های آموزشی [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 88-99]

ت

 • تحلیل سلسله مراتبی مکان یابی مناظر موقت شهری در راستای ارتقاء کیفیت محیط‌های شهری (نمونه موردی: منطقه 8 شهرداری مشهد) [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 27-38]
 • تحلیل شبکه ارزیابی نقش شهرهای میانی شمال استان فارس در تعادل منطقه ای با استفاده از روش تحلیل شبکه [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 89-103]
 • تشخیص فرصت شناسایی فرصت های کار آفرینانه در صنعت بلند مرتبه سازی شهر تهران [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 77-88]
 • تعادل ناحیه‌ای آمایش سرزمین و مدیریت توسعه فضایی (مورد مطالعه: شهرستان ملکان) [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 46-56]
 • تغییر کالبد بررسی علل تغییر کالبدی در مرکز شهر تهران و راهکارهای تعدیل آن از نظر مدیریت شهری (مورد: منطقه شش) [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 13-26]
 • تهویه سنجش و ارزیابی وضعیت ایمنی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 73-83]
 • توسعه ارزیابی نقش شهرهای میانی شمال استان فارس در تعادل منطقه ای با استفاده از روش تحلیل شبکه [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 89-103]
 • توسعه آمایش سرزمین و مدیریت توسعه فضایی (مورد مطالعه: شهرستان ملکان) [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 46-56]
 • توسعه یافتگی اجتماعی-اقتصادی سطح‌بندی میزان توسعه یافتگی اجتماعی-اقتصادی استان خراسان شمالی با استفاده از مدل تاپسیس [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 62-72]
 • توسعه‌ی پایدار ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه‌های ورزشی و مدیریت پیامدها (مطالعه موردی ورزشگاه شهید کاظمی) [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 58-68]
 • توسعه صنعتی رتبه‌بندی توسعه صنعتی شهرستان‌های استان کردستان [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 36-44]
 • توسعه محله‌ای پایدار بررسی نقش اجرای طرح ناحیه محوری شهرداری تهران در توسعه پایدار محله‌ای [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 1-12]

ج

 • جواب‌های غیر مسلط استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی حرارتی برای بهینه‌سازی مسئله مکان‌یابی ـ تخصیص چند هدفه در محیط سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: ایستگاه‌های آتش‌نشانی منطقه 11 شهر تهران) [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 38-50]

خ

 • خدمات شهری تحلیلی بر نقش عوامل تأثیرگذار بر عملکرد شهرداری‌ها و سنجش میزان رضایت‌مندی شهروندان (مطالعه موردی: شهرداری یزد) [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 15-25]

د

 • درآمدهای پایدار تحلیلی بر نقش عوامل تأثیرگذار بر عملکرد شهرداری‌ها و سنجش میزان رضایت‌مندی شهروندان (مطالعه موردی: شهرداری یزد) [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 15-25]
 • دولت الکترونیک نقش استقرار دولت الکترونیک بر اثربخشی شرکت‌های بیمه (مورد مطالعه شرکت سهامی بیمه‌ایران) [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 87-100]

ر

 • راهبردهای مدیریتی راهبردهای مدیریتی جهت ارتقای فرهنگ عمومی شهروندان (مورد مطالعه: محلات شهرداری منطقه سه تهران) [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 1-14]
 • رتبه‌بندی صنعتی رتبه‌بندی توسعه صنعتی شهرستان‌های استان کردستان [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 36-44]
 • رفتار شهروندی بررسی میزان تاثیر آموزش های چهره به چهره عوامل شهرداری تهران بر رفتار شهروندان در مبحث مدیریت پسماند... [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 49-64]
 • رفتار شهروندی سازمانی بررسی رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی، شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 70-81]
 • روش تحلیل محتوا کاربست روش تحلیل محتوا به‌منظور سنجش و شناسایی فرآیند توسعه مجدد اراضی قهوه‌ای در کشورهای پیشرو [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 62-72]

ز

 • زوال اقتصادی- اجتماعی زمینه‌ها و فرایندهای زوال در بخش مرکزی شهر اراک [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 24-34]

س

 • ساختار فضایی تحلیل نقش شهرداری به عنوان ارگان اصلی مدیریت شهری و اثرات آن بر ساختار فضایی شهر بابل [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 39-48]
 • ساختار فضایی سطح‌بندی میزان توسعه یافتگی اجتماعی-اقتصادی استان خراسان شمالی با استفاده از مدل تاپسیس [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 62-72]
 • سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی نقش شهرداری در ارتقای اخلاق شهروندی (شهرداری منطقه ١٧تهران) [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 77-87]
 • سراهای محله عوامل موثر بر رضایت فراگیران از آموزش های شهروندی سراهای محله شهر تهران [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 27-38]
 • سرمایه اجتماعی بررسی نقش اجرای طرح ناحیه محوری شهرداری تهران در توسعه پایدار محله‌ای [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 1-12]
 • سیستم اطلاعات مکانی (GIS) مدیریت بافت‌های تاریخی- فرهنگی با تعیین عرصه‌های بحرانی به کمک منطق فازی با استفاده از GIS [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 1-12]
 • سنجش رضایتمندی تحلیلی بر نقش عوامل تأثیرگذار بر عملکرد شهرداری‌ها و سنجش میزان رضایت‌مندی شهروندان (مطالعه موردی: شهرداری یزد) [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 15-25]

ش

 • شاخص‌های صنعتی رتبه‌بندی توسعه صنعتی شهرستان‌های استان کردستان [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 36-44]
 • شادکامی بررسی رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی، شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 70-81]
 • شاطره مدیریت شهری در نقاط روستایی الحاقی به محدوده شهری نمونه موردی شهر اسلامشهر و روستای شاطره [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 14-21]
 • شرکت‌های بیمه نقش استقرار دولت الکترونیک بر اثربخشی شرکت‌های بیمه (مورد مطالعه شرکت سهامی بیمه‌ایران) [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 87-100]
 • شهر بررسی علل تغییر کالبدی در مرکز شهر تهران و راهکارهای تعدیل آن از نظر مدیریت شهری (مورد: منطقه شش) [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 13-26]
 • شهر رابطه سازمان فضایی و نفوذپذیری شهر با میزان امنیت اجتماعی از نظر شهروندان بر اساس مدل CPTED (مطالعه موردی: شهر کرج [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 51-60]
 • شهر اراک زمینه‌ها و فرایندهای زوال در بخش مرکزی شهر اراک [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 24-34]
 • شهر تهران شناسایی فرصت های کار آفرینانه در صنعت بلند مرتبه سازی شهر تهران [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 77-88]
 • شهرداری تحلیل نقش شهرداری به عنوان ارگان اصلی مدیریت شهری و اثرات آن بر ساختار فضایی شهر بابل [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 39-48]
 • شهرداری نقش شهرداری در ارتقای اخلاق شهروندی (شهرداری منطقه ١٧تهران) [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 77-87]
 • شهرداری راهبردهای مدیریتی جهت ارتقای فرهنگ عمومی شهروندان (مورد مطالعه: محلات شهرداری منطقه سه تهران) [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 1-14]
 • شهرداری منطقه‌ی 19 تهران ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه‌های ورزشی و مدیریت پیامدها (مطالعه موردی ورزشگاه شهید کاظمی) [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 58-68]
 • شهر دوگنبدان برنامه‌ریزی استراتژیک در راستای توسعه کشاورزی شهری با روش SWOT [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 38-50]
 • شهرستان ملکان آمایش سرزمین و مدیریت توسعه فضایی (مورد مطالعه: شهرستان ملکان) [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 46-56]
 • شهر میانی ارزیابی نقش شهرهای میانی شمال استان فارس در تعادل منطقه ای با استفاده از روش تحلیل شبکه [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 89-103]

ص

 • صنعت بلندمرتبه سازی شناسایی فرصت های کار آفرینانه در صنعت بلند مرتبه سازی شهر تهران [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 77-88]

ض

 • ضریب آنتروپی آمایش سرزمین و مدیریت توسعه فضایی (مورد مطالعه: شهرستان ملکان) [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 46-56]

ط

 • طرح ناحیه محوری بررسی نقش اجرای طرح ناحیه محوری شهرداری تهران در توسعه پایدار محله‌ای [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 1-12]

ع

 • عرصه‌های بحرانی مدیریت بافت‌های تاریخی- فرهنگی با تعیین عرصه‌های بحرانی به کمک منطق فازی با استفاده از GIS [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 1-12]
 • عملکرد شهرداری‌ها تحلیلی بر نقش عوامل تأثیرگذار بر عملکرد شهرداری‌ها و سنجش میزان رضایت‌مندی شهروندان (مطالعه موردی: شهرداری یزد) [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 15-25]
 • عوامل مؤثر بر رضایت فراگیران عوامل موثر بر رضایت فراگیران از آموزش های شهروندی سراهای محله شهر تهران [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 27-38]

ف

 • فرآیند توسعه مجدد کاربست روش تحلیل محتوا به‌منظور سنجش و شناسایی فرآیند توسعه مجدد اراضی قهوه‌ای در کشورهای پیشرو [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 62-72]
 • فرسودگی کالبدی زمینه‌ها و فرایندهای زوال در بخش مرکزی شهر اراک [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 24-34]
 • فرصت‌های کارآفرینانه شناسایی فرصت های کار آفرینانه در صنعت بلند مرتبه سازی شهر تهران [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 77-88]
 • فرهنگ شهروندی راهبردهای مدیریتی جهت ارتقای فرهنگ عمومی شهروندان (مورد مطالعه: محلات شهرداری منطقه سه تهران) [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 1-14]
 • فرهنگ عمومی راهبردهای مدیریتی جهت ارتقای فرهنگ عمومی شهروندان (مورد مطالعه: محلات شهرداری منطقه سه تهران) [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 1-14]

ک

 • کتابخانه‌های دانشگاهی سنجش و ارزیابی وضعیت ایمنی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 73-83]
 • کردستان رتبه‌بندی توسعه صنعتی شهرستان‌های استان کردستان [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 36-44]
 • کشاورزی شهری برنامه‌ریزی استراتژیک در راستای توسعه کشاورزی شهری با روش SWOT [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 38-50]

م

 • مترو تعیین مؤلفه‌های آموزشی در وضعیت موجود مترو شهر تهران [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 84-93]
 • محدوده شهری مدیریت شهری در نقاط روستایی الحاقی به محدوده شهری نمونه موردی شهر اسلامشهر و روستای شاطره [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 14-21]
 • محله نقش مدیریت محله در جلب مشارکت اجتماعی [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 15-25]
 • محله جماران بررسی و تحلیل میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با تاکید بر مدیریت محله (مطالعه موردی: محله جماران، ناحیه چهار، منطقه یک تهران) [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 27-35]
 • مدیران فرهنگی نقش آموزش شهروندی بر میزان پذیرش اجتماعی مدیران فرهنگی در سازمان‌های آموزشی [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 88-99]
 • مدیریت نقش مدیریت محله در جلب مشارکت اجتماعی [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 15-25]
 • مدیریت بافت‌های تاریخی- فرهنگی مدیریت بافت‌های تاریخی- فرهنگی با تعیین عرصه‌های بحرانی به کمک منطق فازی با استفاده از GIS [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 1-12]
 • مدیریت پسماند شهری بررسی میزان تاثیر آموزش های چهره به چهره عوامل شهرداری تهران بر رفتار شهروندان در مبحث مدیریت پسماند... [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 49-64]
 • مدیریت تقاضا بررسی نظام تعرفه ای آب در کشورهای اروپایی در راستای استراتژی های مدیریت تقاضای آب [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 65-75]
 • مدیریت شهری راهبردهای ارتقاء جایگاه مدیریت شهری تهران به وضع مطلوب (شهرداری تهران به مثابه نهادی اجتماعی و فرهنگی) [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 1-14]
 • مدیریت شهری نقش مدیریت محله در جلب مشارکت اجتماعی [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 15-25]
 • مدیریت شهری تحلیل نقش شهرداری به عنوان ارگان اصلی مدیریت شهری و اثرات آن بر ساختار فضایی شهر بابل [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 39-48]
 • مدیریت شهری بررسی نقش اجرای طرح ناحیه محوری شهرداری تهران در توسعه پایدار محله‌ای [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 1-12]
 • مدیریت شهری مدیریت شهری در نقاط روستایی الحاقی به محدوده شهری نمونه موردی شهر اسلامشهر و روستای شاطره [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 14-21]
 • مدیریت شهری بررسی علل تغییر کالبدی در مرکز شهر تهران و راهکارهای تعدیل آن از نظر مدیریت شهری (مورد: منطقه شش) [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 13-26]
 • مدیریت شهری بررسی و تحلیل میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با تاکید بر مدیریت محله (مطالعه موردی: محله جماران، ناحیه چهار، منطقه یک تهران) [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 27-35]
 • مدیریت محله نقش مدیریت محله در جلب مشارکت اجتماعی [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 15-25]
 • مدیریت محله بررسی و تحلیل میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با تاکید بر مدیریت محله (مطالعه موردی: محله جماران، ناحیه چهار، منطقه یک تهران) [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 27-35]
 • مدل CPTED رابطه سازمان فضایی و نفوذپذیری شهر با میزان امنیت اجتماعی از نظر شهروندان بر اساس مدل CPTED (مطالعه موردی: شهر کرج [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 51-60]
 • مدل تاپسیس سطح‌بندی میزان توسعه یافتگی اجتماعی-اقتصادی استان خراسان شمالی با استفاده از مدل تاپسیس [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 62-72]
 • مدل موریسون شناسایی فرصت های کار آفرینانه در صنعت بلند مرتبه سازی شهر تهران [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 77-88]
 • مراحل اصلی و فرعی کاربست روش تحلیل محتوا به‌منظور سنجش و شناسایی فرآیند توسعه مجدد اراضی قهوه‌ای در کشورهای پیشرو [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 62-72]
 • مشارکت بررسی و تحلیل میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با تاکید بر مدیریت محله (مطالعه موردی: محله جماران، ناحیه چهار، منطقه یک تهران) [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 27-35]
 • مشارکت اجتماعی نقش مدیریت محله در جلب مشارکت اجتماعی [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 15-25]
 • مشارکت اجتماعی ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه‌های ورزشی و مدیریت پیامدها (مطالعه موردی ورزشگاه شهید کاظمی) [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 58-68]
 • مشارکت شهروندی راهبردهای ارتقاء جایگاه مدیریت شهری تهران به وضع مطلوب (شهرداری تهران به مثابه نهادی اجتماعی و فرهنگی) [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 1-14]
 • مشارکت مردمی بررسی نقش اجرای طرح ناحیه محوری شهرداری تهران در توسعه پایدار محله‌ای [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 1-12]
 • مصرف بررسی نظام تعرفه ای آب در کشورهای اروپایی در راستای استراتژی های مدیریت تقاضای آب [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 65-75]
 • مکان یابی مکان یابی مناظر موقت شهری در راستای ارتقاء کیفیت محیط‌های شهری (نمونه موردی: منطقه 8 شهرداری مشهد) [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 27-38]
 • مناطق شهر یزد تحلیلی بر نقش عوامل تأثیرگذار بر عملکرد شهرداری‌ها و سنجش میزان رضایت‌مندی شهروندان (مطالعه موردی: شهرداری یزد) [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، 1392، صفحه 15-25]
 • منطق فازی مدیریت بافت‌های تاریخی- فرهنگی با تعیین عرصه‌های بحرانی به کمک منطق فازی با استفاده از GIS [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 1-12]
 • منطقه ارزیابی نقش شهرهای میانی شمال استان فارس در تعادل منطقه ای با استفاده از روش تحلیل شبکه [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 89-103]
 • منطقه 8 شهرداری مشهد مکان یابی مناظر موقت شهری در راستای ارتقاء کیفیت محیط‌های شهری (نمونه موردی: منطقه 8 شهرداری مشهد) [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 27-38]
 • منطقه شش بررسی علل تغییر کالبدی در مرکز شهر تهران و راهکارهای تعدیل آن از نظر مدیریت شهری (مورد: منطقه شش) [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، 1392، صفحه 13-26]
 • مؤلفه‌های آموزشی تعیین مؤلفه‌های آموزشی در وضعیت موجود مترو شهر تهران [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 84-93]

ن

 • نقاط روستایی مدیریت شهری در نقاط روستایی الحاقی به محدوده شهری نمونه موردی شهر اسلامشهر و روستای شاطره [دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، 1392، صفحه 14-21]
 • نهاد اجتماعی راهبردهای ارتقاء جایگاه مدیریت شهری تهران به وضع مطلوب (شهرداری تهران به مثابه نهادی اجتماعی و فرهنگی) [دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، 1392، صفحه 1-14]