نویسنده = شهره علی پور
نقش مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت بصری گرافیک محیطی در توسعه فضاهای عمومی (مورد مطالعه: منطقه یک تهران)

دوره 13، شماره 45، خرداد 1400، صفحه 59-70

کتایون تیموریان؛ سیدمانی اثنی عشری؛ شهره علی پور


نقش مدیریت اطلاعات فرهنگی در مدیریت شهری(مطالعه موردی: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

دوره 11، شماره 37، خرداد 1398، صفحه 71-80

سید محسن میر؛ هانیه نیکومرام؛ شهره علی پور