نویسنده = حمیدرضا صارمی
ساختار حکمروایی در ایران بر اساس نظریه حکمروایی چندسطحی

دوره 13، شماره 48، اسفند 1400، صفحه 13-27

10.30495/ums.2022.19613

حمیدرضا صارمی؛ نیما فرهادی منش؛ سید مهدی خاتمی


سنجش کیفیت زندگی شهری در بافت‌های فرسوده(نمونه موردی: محله علی آباد شهر خرم آباد)

دوره 10، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 61-74

راضیه رشیدی؛ احمد زنگانه؛ حمیدرضا صارمی


تحلیل نواحی اجتماعی شهر بروجرد

دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، فروردین 1391، صفحه 27-42

حمیدرضا صارمی


کاربرد تحلیل عاملی و خوشه‌ای در ارزیابی فضایی- مکانی شهرستان‌های استان فارس

دوره 3، شماره 3(پیاپی 7)، مهر 1390، صفحه 29-42

طوبی امیر عضدی؛ حمیدرضا صارمی؛ سوسن عبداللهی