نویسنده = سید مصطفی طیبی ثانی
ارزیابی شاخص‌های ایمنی در کاربری‌های ورزشی مستقر در بوستان‌های شهری (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری تهران)

دوره 14، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 109-122

10.30495/ums.2023.21832

محیاسادات فرازنده مهر؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ سوسن سهامی؛ علی فهیمی‌نژاد


ارائه مدل اثررفتار سازگار با محیط زیست شهری بر عملکرد محیطی

دوره 14، شماره 51، آذر 1401، صفحه 55-66

10.30495/ums.2022.21752

امیر محمد داوود زاده؛ سید مصطفی طیبی ثانی