نویسنده = محمد طاهری روزبهانی
بررسی تاثیر بازار گرایی (محوری) برعملکرد کسب وکار و مدیریت واحد (یکپارچه) شهری

دوره 15، شماره 54، شهریور 1402، صفحه 67-77

10.30495/ums.2023.22642

احسان الماسی؛ فرشته شجاعی؛ محمد طاهری روزبهانی