نویسنده = مجتبی رفیعیان
سنجش میزان تأثیر پارامترهای کمی و کیفی بر قیمت مسکن با مدل هدانیک (نمونه موردی: محله‌ی نارمک)

دوره 3، شماره 4(پیاپی 8)، دی 1390، صفحه 59-68

هادی رضایی راد؛ مجتبی رفیعیان؛ محمدرضا بمانیان


بررسی عوامل مؤثر بر کاهش کیفیت محیط شهری

دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، دی 1388، صفحه 119-134

مجتبی رفیعیان؛ زهرا عسگری‌زاده