نویسنده = طاهر پریزادی
عدالت فضایی با رویکرد تقویت شهرهای میانی

دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، فروردین 1391، صفحه 43-56

طاهر پریزادی


توسعه درون شهری (مطالعه موردی: شهر بروجرد)

دوره 3، شماره 2(پیاپی 6)، تیر 1390، صفحه 55-79

طاهر پریزادی؛ احمد زنگانه؛ مریم ابراهیم پور


امنیت و ایمنی در فضاهای شهری با رویکرد پدافند غیر عامل نمونه موردی: منطقه ٥ کلانشهرتهران

دوره 3، شماره 1(پیاپی 5)، فروردین 1390، صفحه 33-57

حسن کامران؛ طاهر پریزادی؛ امیرحسین صحرایی؛ حسن حسینی امینی


جایگاه تکنیک دلفی درمدیریت و برنامه ریزی شهری

دوره 2، شماره 4(پیاپی 4)، دی 1389، صفحه 165-185

رحیم سرور؛ طاهر پریزادی؛ حسن حسینی امینی