کلیدواژه‌ها = رضایتمندی
ارزیابی رضایتمندی شهروندان از عملکرد زیرگذرها در شهر تهران (مطالعه موردی: پروژه زیرگذر چهارراه ولیعصر شهر تهران)

دوره 8، شماره 27، اسفند 1395، صفحه 42-53

علی شماعی؛ افسانه فخری پور محمدی؛ احمد زنگانه؛ طاهر پریزادی