کلیدواژه‌ها = مشارکت اجتماعی
نقش مدیریت محله در جلب مشارکت اجتماعی

دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، تیر 1392، صفحه 15-25

کاوه تیمورنژاد؛ فاطمه مسایلی؛ محمدرضا تاجیک


مدیریت شهری و نقش مداخلات اجتماعی انجمن های محلی در کاهش آسیب های اجتماعی شهری

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تیر 1389، صفحه 89-125

سروش فتحی؛ زهرا زارع؛ حسن عماری