کلیدواژه‌ها = هویت
تدوین مدل مطلوب هویت مکانی در شهرهای جدید(مورد مطالعه شهر جدید پرند)

دوره 13، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 81-95

10.30495/ums.2021.19265

مریم صوفی؛ ابراهیم حاجیانی؛ سیدرضا صالحی امیری


تحلیلی بر نقش نمادهای شهری در هویت بخشی به مکان(مطالعه موردی شهر سمنان)

دوره 12، شماره 42، شهریور 1399، صفحه 15-24

زینب کرکه آبادی؛ مریم شعبانی


بررسی تأثیر هویت اجتماعی محلات در طرح‌های توسعه شهری

دوره 9، شماره 31، آذر 1396، صفحه 29-35

شیما قمری؛ سید موسی پورموسوی


بررسی جامعه شناختی رابطه هویت و شهر

دوره 3، شماره 1(پیاپی 5)، فروردین 1390، صفحه 21-32

دکتر مهرداد نوابخش؛ دکتر هوشنگ ظهیری