کلیدواژه‌ها = GIS
مطالعه تخصیص ایستگاه‌های آتش‌نشانی با روش هیبریدی (نمونه موردی: شهر مشهد)

دوره 13، شماره 48، اسفند 1400، صفحه 55-67

10.30495/ums.2022.19616

حامد خرقانی؛ حسین اعتمادفرد؛ احمد سالم رفیش


مکانیابی بهینه مراکز ورزشی با استفاده از GIS (مطالعه موردی:شهر میاندوآب)

دوره 7، شماره 24، اسفند 1394، صفحه 48-62

فرامرز قربانی؛ مهدی یعقوبی؛ یعقوب مرادی؛ سمیه قربانی


مکان‌یابی محل‌های مناسب جهت دفن و راهبردهای مدیریت پسماندهای جامد در شهر شوشتر با استفاده ازGIS

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3)، مهر 1389، صفحه 9-30

احمد احمد پور؛ محسن رنجبر؛ سید عباس رجایی؛ مرضیه همتی زاده