کلیدواژه‌ها = گردشگری
تحلیل عوامل تأثیر‌گذار بر توسعه گردشگری پایدار شهرستان سروآباد با استفاده از مدل فازی TOPSIS

دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، دی 1391، صفحه 62-73

زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ ناهیده مردوخی


عدالت فضایی با رویکرد تقویت شهرهای میانی

دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، فروردین 1391، صفحه 43-56

طاهر پریزادی


طراحی مدل پیش بینی ریسک گردشگری با استفاده از رویکرد فازی

دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، فروردین 1391، صفحه 85-96

امیر رضا خادم؛ حامد صارمی