کلیدواژه‌ها = فضای شهری
نقش کالبد معماری در ارتقای زندگی جمعی در فضاهای عمومی (نمونه موردی: میدان بهارستان)

دوره 11، شماره 40، اسفند 1398، صفحه 43-56

آتنا شاهینی؛ مهرداد جاوید نژاد؛ روزبه نقشینه


بررسی اهمیت برنامه‌های ارتقاء کیفیت فضای شهری با تاکید بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر اراک)

دوره 10، شماره 35، آذر 1397، صفحه 43-57

محمدکاظم یاوری؛ سعید یزدانی؛ علیرضا شیخ الاسلامی


طراحی پیاده‌راه با تاکید بر سرمایه اجتماعی (نمونه موردی: پیاده‌راه تربیت تبریز)

دوره 7، شماره 22، شهریور 1394، صفحه 64-74

میرنجف موسوی؛ احمد آفتاب؛ ابراهیم علی‌پور


امنیت و ایمنی در فضاهای شهری با رویکرد پدافند غیر عامل نمونه موردی: منطقه ٥ کلانشهرتهران

دوره 3، شماره 1(پیاپی 5)، فروردین 1390، صفحه 33-57

حسن کامران؛ طاهر پریزادی؛ امیرحسین صحرایی؛ حسن حسینی امینی