کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی
ضرورت برنامه‌ریزی کاربری ‌زمین شهری متناسب با شهرهوشمند با تأکید بر اثرات ناشی از فنآوری اطلاعات‌ و‌ ارتباطات با استفاده از روش AHP

دوره 10، شماره 35، آذر 1397، صفحه 59-75

ثنا کنعانی مقدم؛ اسماعیل شیعه؛ مصطفی بهزاد فر؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


نقش طرح تفصیلی در برنامه‌ریزی و ساماندهی کاربری اراضی شهر زنجان

دوره 7، شماره 24، اسفند 1394، صفحه 2-13

میرسعید موسوی؛ سیدمحمدحسین جعفری


آمایش سرزمین و مدیریت توسعه فضایی (مورد مطالعه: شهرستان ملکان)

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، فروردین 1392، صفحه 46-56

مهدی مومنی؛ امید مبارکی؛ نرگس جنابی