کلیدواژه‌ها = شهروندان
ارزیابی رضایتمندی شهروندان از عملکرد زیرگذرها در شهر تهران (مطالعه موردی: پروژه زیرگذر چهارراه ولیعصر شهر تهران)

دوره 8، شماره 27، اسفند 1395، صفحه 42-53

علی شماعی؛ افسانه فخری پور محمدی؛ احمد زنگانه؛ طاهر پریزادی


شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش مدیریت پسماند توسط شهروندان شهر تهران

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 17)، فروردین 1393، صفحه 67-79

شقایق خیری؛ اکرم آزاد ارمکی


تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، مهر 1391، صفحه 58-68

رحیم سرور؛ میرنجف موسوی؛ شمس‌اله کاظمی‌زاد