کلیدواژه‌ها = شهر
رابطه سازمان فضایی و نفوذپذیری شهر با میزان امنیت اجتماعی از نظر شهروندان بر اساس مدل CPTED (مطالعه موردی: شهر کرج

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، آبان 1392، صفحه 51-60

روزبه خلقت دوست؛ افسانه زمانی مقدم؛ سیده تناز شمس آبادی


بررسی جامعه شناختی رابطه هویت و شهر

دوره 3، شماره 1(پیاپی 5)، فروردین 1390، صفحه 21-32

دکتر مهرداد نوابخش؛ دکتر هوشنگ ظهیری