کلیدواژه‌ها = ایران
ساختار حکمروایی در ایران بر اساس نظریه حکمروایی چندسطحی

دوره 13، شماره 48، اسفند 1400، صفحه 13-27

10.30495/ums.2022.19613

حمیدرضا صارمی؛ نیما فرهادی منش؛ سید مهدی خاتمی


تحلیلی بر سیاستهای کاهش مسکن غیر رسمی در ایران

دوره 11، شماره 39، آذر 1398، صفحه 35-49

احمد شاهیوندی؛ کامیار عبدخدا


نقش سینمای ایران در پذیرش مهاجران افغان

دوره 10، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 75-88

تکتم فرمانفرمایی؛ پریسا جعفرزاده


مقایسه روش انتخاب شهردار در ایران و هفت کشور اروپایی

دوره 10، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 61-75

ناصر برک پور؛ مهیا مطهری


تحلیل الگوی مدیریت شهری ایران (ساختار، عملکرد و راهبرد)

دوره 9، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 35-52

فرضعلی سالاری سردری؛ اکبر کیانی