کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
شناسایی عوامل تشکیل دهنده حکمرانی باز با رویکرد توسعه پایدار در شهرداری‌ها استان تهران

دوره 15، شماره 55، آذر 1402، صفحه 69-86

10.30495/ums.2023.22992

مسعود میرزاپور؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ غلامرضا هاشم زاده


ارائه مدل اثررفتار سازگار با محیط زیست شهری بر عملکرد محیطی

دوره 14، شماره 51، آذر 1401، صفحه 55-66

10.30495/ums.2022.21752

امیر محمد داوود زاده؛ سید مصطفی طیبی ثانی


تحلیلی بر وضعیت پیادهراه‌ها در منطقه دوازده تهران با رویکرد بازآفرینی شهری

دوره 12، شماره 42، شهریور 1399، صفحه 1-14

سمیه رنجبرزاده؛ پروانه زیویار؛ محسن رنجبر


ارزیابی تاثیر شهرک صنعتی شمس آباد بر توسعه شهر حسن آباد

دوره 12، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 1-15

منصوره تارودی؛ پروانه زیویار؛ بهمن کارگر


ارزیابی شاخص‌های راهبرد توسعه شهری(CDS) در زنجان

دوره 11، شماره 38، شهریور 1398، صفحه 8-23

امید مبارکی؛ هونگ سرور؛ فتح اله حاتمی


ارزیابی کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه پایدار(مورد مطالعه: شهر سبزوار)

دوره 7، شماره 24، اسفند 1394، صفحه 100-110

فرزانه سادات حسینی جنبذی؛ نوبخت سبحانی


بررسی نقش مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهر(‌نمونه موردی: شهر نور)

دوره 7، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 36-45

جلال عظیمی آملی؛ سوسن سوداگر


نقش شهرداریها در ارتقای مدیریت شهری با رویکرد محله گرایی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 17)، فروردین 1393، صفحه 19-29

احسان فرخی؛ علی نوری کرمانی؛ علی اکبر رضایی


تحلیل عوامل تأثیر‌گذار بر توسعه گردشگری پایدار شهرستان سروآباد با استفاده از مدل فازی TOPSIS

دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، دی 1391، صفحه 62-73

زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ ناهیده مردوخی