دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی امکان شکل گیری مدیریت واحد شهری در تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.30495/ums.2023.36720.10291

سید پویا میر مسعودی؛ رضا منصوری ارمکی


پیاده محوری با رویکرد طراحی و مناسب‌سازی مبلمان شهری (موردمطالعه: حدفاصل فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.30495/ums.2023.32366.10249

محمد باقر خسروی؛ مریم باقر پیری


ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از مبلمان شهری (مطالعه موردی: شهر مریوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.30495/ums.2023.31243.10237

امید مبارکی؛ سمیه پیرخضرانیان


بررسی پیامدهای زیست‌محیطی و جایگاه محیط‌زیست شهری در برنامه‌های توسعه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.30495/ums.2023.20635.10100

سعید ملکی؛ جعفر سعیدی


تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در گروه کشورهای منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.30495/ums.2023.20529.10096

سمانه محمدی؛ پروانه سلاطین


اولویت‌بندی راهبردهای توسعه ورزش در شهر شاهرود با رویکرد لجستیک معکوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1402

10.30495/ums.2023.73751.10654

میثم قنبریان؛ علی فهیمی نژاد؛ باقر مرسل؛ مهدی گودرزی