تحلیل الگوی بهینه چگونگی تشکیل شورایاری‌ها در چارچوب روش‌های انتصابی یا انتخابی (مورد پژوهی: شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 دانشجو

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: تحلیل الگوی مدیریتی شهری مناسب در قالب شورایاری‌ها و ویژگی‌های این نوع مدل در سطح شهرهای مختلف کشور، به ویژه انتصابی بودن شورایار یا انتخابی بودن آنها، مسئله‌ای است که هنوز به صورت مدون مورد بررسی قرار نگرفته است. از آنجایی که تاکنون الگوی شورایاری در برخی از شهرها مانند شهر یزد هنوز به صورت عینی شکل نگرفته است؛ می‌توان اذعان نمود که دغدغه‌ی اصلی مدیران شهری در سطوح مختلف تعیین چارچوب تشکیل در قالب‌های انتصابی یا انتخابی می‌باشد. این پژوهش در راستای بررسی چگونگی تشکیل شورایاری در سطح شهر یزد و ارزیابی آن در چارچوب دو روش انتصاب یا انتخاب گام برمی دارد. لذا این پژوهش به دنبال تطبیق الگوهای انتخابی و انتصابی شورایاری و تبیین الگوی بهینه در شهر یزد می‌باشد.
روش پژوهش: روش این پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی- تحلیلی می‌باشد، جمع‌آوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و پیمایشی صورت گرفته است. جهت تحلیل داده از آزمون آماری تی تست در نرم افزار SPSS استفاده شده است.
یافته‌ها: دو الگوی اجرایی شورای محلات در شهرهای تهران و مشهد از نظر هدف یکسان بوده و در راستای جلب مشارکت شهروندان در اداره‌ی ‌امور شهر گام برمی دارند؛ اما از آنجایی که شرایط هر شهر از نظر ساختار اجتماعی- فرهنگی، مدیریتی و ... متفاوت می‌باشد، لذا می‌بایست از طریق انتخاب معیارهایی بومی و متناسب با هر شهر، الگوی بهینه جهت عضویابی، تشکیل و اجرای شورای محلات را مشخص نمود. بنابراین با توجه یکسان بودن هدف و از سوی دیگر تفاوت در اجرای و تشکیل این نهاد محلی، می‌توان از تجارب مشابه الگوهای اجرا شده استفاده نمود و همچنین، در جهت تطبیق هر چه بیشتر الگوی مورد نظر با شرایط و ساختار هر شهر می‌بایست معیارهایی بومی را جهت تعیین الگو بهینه مشخص نمود.
نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است که با توجه به تحلیل الگوی‌های انتخابی و انتصابی در تعیین اعضاء شورایاری و نظرسنجی از شهروندان و مدیران شهری در شهر یزد، مناسب ترین الگو در شهر یزد الگوی انتخابی است. به طور کلی در ابعاد اجتماعی با الگوی انتخاب مشارکت بیشتر شهروندان قابل پیش بینی است، از دیدگاه شهروندان حالت انتخابی در تشکیل شورای محله مقبولیت نهادی بیشتری دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the optimal model of how forming councils in the framework of appointive or elective(Case study: City of Yazd)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Lashgari 1
  • Mohammad-Hossein Saraei 1
  • Mojtaba Ghafurzadeh 2
چکیده [English]

According to the general consensus to form councils in Country of  Iran,But the main issue is how to form and its membership and recruitment in This category of local institutions. Analysis of urban management pattern in the form of councils and features of this model in different citiesin country, in particular, appointing councils or their choice, is an issue that still has not been formally studied.Since, so far the pattern councils in some cities such as city of Yazd, objectively has not been formed yet. It can be said that the main concern of city managers at various levels, is determining the framework of the form of appointment or election. This research takes steps to examine how the formation of councils in the city of Yazd and assessment methods within the framework of appointment or election. Therefore, this research seeks to matching elected and appointed patterns of councils and Explanation of is optimal Model in the city of Yazd.
Research findings: The two executive pattern of neighborhoods council in the cities of Tehran and Mashhad are similar in purpose and Take steps in order to attract the participation of citizens in the government of the city. But since conditions in any city in terms of socio-cultural structure, and management are different. Therefore, it must be tailored to each city through local and selection criteria, and revealed optimal solution for membership, organization and execution of neighborhoods Council. So according, the aim being identical and on the other differences in implementation and the formation of the local institutions, will be used implemented from similar experiences patterns. And also, in order to accommodate the more desired pattern and structure of each city with local criteria must be identified in order to determine the optimal model.
Method: This research method based on purpose is applied and based on the nature is descriptive and analytical. Collect information have been conducted based on library documentation and survey studies. For data analysis, is used t Test statistical tests on SPSS software.
Conclusion: According to analysis results indicated that in determining the the pattern of elected and appointed members of the councils and surveys of citizens and city managers the city of Yazd, The most appropriate model in city of Yazd, is the selected pattern. In general, in the social dimension selection pattern is predictable more citizen participation. From the perspective of citizens forming Neighborhood Council in selection pattern is more institutional acceptance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban management models
  • appointment or election methods
  • optimal pattern
  • Councils
  • city of Yazd
-   آخوندی، احمد، برک پور، ناصر، اسدی، ایرج، بصیرت، میثم و حبیب الله طاهرخانی (1387): آسیب شناسی مدل اداره‌ی ‌امور شهر در ایران، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 63، بهار، ص 135-156.
-   ازکیا، مصطفی و حسین ایمانی جاجرمی (1384): بررسی جامعه شناختی عوامل کارایی شوراهای اسلامی شهر؛ فصلنامه علوم اجتماعی، ش 26، 33-64.
-   ابراهیم زاده، عیسی، زارع، محمد، ربانی، طه و جعفر کریمی (1389): بررسی نقش شورایاری‌ها و سازمان‌های محلی در جلب مشارکت مردم، نمونه‌ی ‌موردی: کلانشهر زاهدان؛ اولین همایش مدیریت محله ای حقوق و تکالیف.
-   ایمانی جاجرمی، حسین (1384): ویژگی‌های ‌تاریخی- فرهنگی و تحولات معاصر مدیریت محله شهری در ایران؛ مطالعه موردی: شهرداری محله در تربت حیدریه، نامه انسان شناسی، 17-29.
-   پیران، پرویز (1379): طرح انجمن‌های شورایاری محله‌های شهر تهران، فصلنامه‌ی ‌معماری و فرهنگ؛ سال دوم، شماره پنجم، تابستان.
-   توکلی نیا، سعیده و استادی سیسی، منصور (1388): تحلیل پایداری محله‌های ‌کلانشهر تهران با تاکید بر عملکرد شورایاری ها، نمونه موردی: محله‌های ‌اوین، درکه و ولنجک؛ مجله پژوهش‌های ‌جغرافیای انسانی (پژوهش‌های ‌جغرافیایی)، زمستان.
-   حقیقتیان، منصور، اسماعیلی، رضا و سمیه کریمی زاده اردکانی (1394): تبیین جامعه ‌شناختی تأثیر توسعه محله محوری در اداره کلانشهر تهران؛ موردمطالعه: محله‌های ازگل، جنت‌آباد، حکیمیه، خانی‌آباد نو، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال ششم، شماره 20، بهار.
-   حسنی، غلامرضا (1386): بررسی ساختار و عملکرد شورایاری‌ها و راهکارهای بهبود آن در توسعه شهر مشهد، طرح پژوهشی شورای اسلامی شهر مشهد.
-   حسینلو، معصومه، آقایی، عادله (۱۳۹۲): نقش شورایاران در جلب مشارکت شهروندی نمونه موردی: منطقه 4 شهر تهران، پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
-   داودی، سعید و یحیی پور، مهدی (1388): مطالعه‌ی ‌مقدماتی برای بازنگری در قانون شوراها: اهمیت نقش و جایگاه شورایاری‌ها در مدیریت شهری، تهران، دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور.
-   دبیرخانه شوراهای اجتماعی محلات مشهد مقدس (1391): آشنایی با شوراهای اجتماعی محلات مشهد؛ انتشارات بوی شهر بهشت، مشهد، بهار.
-   دانشی خوشبو، یوسف (1349): سازمان‌های ‌محلی تهران، تهران: دانشکده علوم اداری و مدیریت.
-   دستورالعمل شورای اجتماعی محلات شهر مشهد (1393): دبیرخانه شوراهای ا جتماعی محلات مشهد، چاپ اول، تیرماه.
-   رمضانی فرخد، احمد، گزلان طوسی، جمال (1391): مدیریت محله ای در ایران: برگزیده ای از تجارب مشارکت محلی در ایران، مشهد، سازمان فرهنگی- ورزشی شهرداری؛ دبیرخانه‌ی ‌شورای اجتماعی محلات شهر مشهد، انتشارات بوی شهر بهشت، ص 10-88.
-   رضایی، محمد رضا، غفورزاده، مجتبی، جعفری نسب، حسین، حسینی، سید مصطفی و مسعود احمدی (1393): ارزیابی مشارکت‌ شهروندی و نقش آن در توسعه مدیریت شهری، مطالعه‌ی ‌موردی: شهر یزد؛ اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر، ساری.
-   سالنامه‌های آماری استان یزد، سال 1390.
-   شیانی, ملیحه؛ پویا علاء الدینی و طیبه فرحناکی (۱۳۹۱): ارزیابی ذینفعان از عملکرد شورایاری‌های شهر تهران: دیدگاه‌های ساکنان دبیران شورایاری و مسئولان شهرداری منطقه 11، همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز، تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.
-   شماعی، علی، آقایی، پرویز و سامان حیدری (1392): بررسی و تحلیل میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با تاکید بر مدیریت محله (مطالعه‌ی ‌موردی: محله جماران، ناحیه چهار، منطقه یک تهران)، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال پنجم، شماره شانزدهم، زمستان.
-   شورای شهر یزد، مصوبان کمیسیون فرهنگی- اجتماعی 94-1393.
-   شادمان فر, رضا (۱۳۸۹): بررسی شورایاری‌ها در بهبود عوامل موثر در مشارکت شهروندان با مدیریت شهری، مقایسه دوره دوم و سوم؛ مورد کاوی: شورایاری‌های منطقه 3 شهر تهران، اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف، تهران، اداره کل مطالعات اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران، 
-   عامری، فائزه، منفرد، لیلی و مسیح بهنیا (1387): بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات شورای‌های محلی انگلستان و استرالیا، دفتر مطالعات حقوقی گروه حقوق عمومی و بین الملل)، شماره مسلسل 9452.
-   عالی پور، حسن (1394): نظام حقوقی انتخابات و حق انتخاب در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هجدهم، شماره سوم، پائیز، ش 69.
-   قلی پور, مستوره، خیرالدین، صدف، حبیبی، بهناز و پوریا علایی (۱۳۹۴): ارائه الگویی برای بهبود عملکرد شورای اجتماعی محلات شهر مشهد، همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی، رشت، دانشگاه پیام نور استان گیلان.
-   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا، قانون شهرداری ها
-   کوثری، مسعود، نجاتی، حسینی، سید محمود، ایمانی جاجرمی، حسین و علی گلی (1387): تهران توسعه فرهنگی، انتشارات مرکز مطالعات شهر تهران.
-   کاظمی، داود (1389): بررسی نقش و عملکرد شورایاری محلات در مدیریت شهری محله محور و ارائه راهکارهای کلی ارتقا کارکردی بر اساس ساختار نوین مدیریت محله؛ اولین همایش شهروندی و مدیریت محله‌ای حقوق و تکالیف.
-   مهندسین مشاور آمایش باغ شهر یزد (1394): گزارش طرح پژوهشی تشکیل و استقرار شورایاری‌ها در شهر یزد، شهرداری شهر یزد.
-   مصطفی پور، کامبیز، شریفی میلانی، آناهیتا و فرزانه شریفی (1391): شورایاری‌ها و کارآفرینی اجتماعی، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، گزارش شماره 182، بهمن.
-   مسعودی، حمید (1391): وضعیت موجود شورای اجتماعی محلات شهر مشهد از نظر اعضای آن، طرح پژوهشی معاونت فرهنگی ‌و اجتماعی شهرداری مشهد.
-   مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران (1391): تبیین الگوهای موفق مشارکت‌های اجتماعی و توسعه محلات در شهر انگلستان، معاونت مطالعات و برنامه ریزی مدیریت، امور اجتماعی و اقتصادی، گزارش شماره ‌164، صص 12-14.
-   نظریان، اصغر و رحیمی، محمد (1392): ضرورت بازبینی مدل مدیریت شهر تهران و انتخاب مدل برتر، مجله مدیریت شهری، شماره 31، تابستان و بهار، ص125- 138.
-   یاری حصار، ارسط (1390): شورایاری؛ رویکردی نو به مدیریت محلی، انتشارات آستان قدس رضوی.
-       Cardenas, Virginia R. et al. (2005) Community-Based Participatory Extension Management and Empowement: Institutionalization and Scaling Up, In: Proceedings of the 18th International Symposium of the International Farming Systems Association. Editors: John Dixon et al, International Farming Systems Association, Rome.
-       Harry Blai,2008.Participation and Accountability at the Periphery: Democratic Local Governance in Six Countries, Volume 28, Issue 1, January 2008, Pages 21–39.
- Saltzstein A.L et al (2008). Visions of Urban Reform: Comparing English and U.S. Strategies for Improving City Government”, Urban Affairs Review, Vol. 44.