رضایتمندی شهروندان از کیفیت مبلمان پارک‌های محلات شهری در کلانشهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 دانشجو

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: طراحی مناسب و به کارگیری مبلمان شهری متناسب با محیط در بخش­های باز شهر که به­ آنها فضاهای شهری می­گوییم، امری ضروری در برنامه­ریزی شهری محسوب می­شود. فضاهایی همچون میادین و پارک­ها، پیاده روها و... تأثیر زیادی در کیفیت زندگی شهری بر جای می­گذارد. عناصری از مبلمان شهری تأثیری بسیاری در مناسب سازی فضاهای شهری دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رضایتمندی شهروندان محله لاله تهران از مبلمان شهری با تأکید بر عناصر سطل زباله و نیمکت در پارک محله لاله تهران می­باشد.
روش پژوهش: در پژوهش حاضر از روش توصیفی­– تحلیلی و پیمایش میدانی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش تمام کسانی هستند که در طول سه روز به این پارک مراجعه نموده که با استفاده از روش کوکران تعداد 172 نفر از آنها انتخاب شده و پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین انها توزیع شده است. از آزمون ناپارمتریک کای اسکوئر جهت بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از مبلمان شهری (نیمکت ها و سطل های زباله) در محدوده پارک محله لاله تهران استفاده شده است.
یافته‌ها: در رابطه با مؤلفه­های تعداد سطل­های زباله، تعداد نیمکت­ها، جانمایی سطل­های زباله، راحتی نیمکت­ها، تناسب سطل­های زباله و نیمکت­ها با محیط و جدید و نو بودن نیمکت­ها ضریب معناداری در سطح 1% حاصل شده است و برای مؤلفه­های جانمایی نیمکت­ها، شکل و فرم سطل های زباله، رنگ نیمکت­ها و سطل­های زباله و جدید و نو بودن سطل های زباله عدم معناداری حاصل شده است.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از آزمون کای اسکوئر نشان دهنده رضایتمندی نسبتا بالای شهروندان محله پارک لاله از مبلمان شهری در پارک لاله تهران در سطح 1% می­باشد. همچنین نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان دهنده رابطه بین سن شهروندان و رضایتمندی از مبلمان شهری می­باشد به گونه­ای که ضریب همبستگی 1% حاصل شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citizens' satisfaction with the quality of furniture in the inner city parks in Tehran

نویسندگان [English]

  • Hekmat Amiri 1
  • Maryam Beyranvandzadeh 2
  • Mehdi Khodadad 2
چکیده [English]

Introduction and Objective:Proper design and implementation of urban furniture to suit the environment in open areas in which urban spaces they say, Numerous urban planning is essential. Spaces such as squares and parks, sidewalks and leaves a great impact on the quality of urban life. Elements of urban furniture in appropriate urban spaces are not very effective. The aim of this study was to evaluate satisfaction Tehran's Laleh neighborhood citizens of urban furniture with an emphasis on the elements of trash and benches in the park is the neighborhood of Tehran's Laleh.
Method: In the present study used descriptive and analytical methods and field studies. The study population consisted of all those who visited the park over three days, That using Cochran 172 of them were selected and questionnaires were randomly distributed among them. Nonparametric chi-square test to evaluate the satisfaction of citizens from urban furniture (benches and trash cans) in the range of Tehran's Laleh Park neighborhood has been used.
Findings: The analytical results of the first study to examine the satisfaction of citizens from urban furniture (benches and waste bins) within the neighborhood Laleh Park in Tehran. Then the relationship between individual characteristics and individual citizens and their satisfaction with the urban furniture has been mentioned. In relation to the components of garbage bins, the number of benches, garbage bins layout, comfortable couches, fit the new environment and waste bins and benches with couches and a significant factor in the level of 1% has been achieved, And for locating components couches, shape or form trash bins, benches and waste bins and new colors of trash cans have been non-significant. In fact, the satisfaction of citizens of trash bins, the number of benches, garbage bins layout, comfortable couches, fitness garbage bins and benches with new environments and neighborhoods of Tehran's Laleh park bench at a higher level, And vice versa in relation to layout components couches, shape or form trash bins, benches and waste bins and new color of garbage bins satisfaction level is lower.
Conclusion: Chi-square test results showed high satisfaction with neighborhood residents of urban furniture in Laleh Park in Tehran's Laleh Park at 1 percent. The results of Spearman correlation coefficient represents the relationship between citizens and the satisfaction of urban furniture is the age of the species that correlation coefficient of 1% has been achieved.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • urban furniture
  • benches and trash cans Tehran's Laleh Park neighborhood
آهنگری، شورش؛ موسی­زاد، چیمن و محمدی، رباب (1392)، اولویت­بندی شاخص­های رضایتمندی شهروندان از پارک­ها و فضاهای سبز شهری(نمونه موردی: شهر بوکان)، فصلنامه جغرافیاو مطالعات محیطی، سال دوم، شماره هفتم، پاییز، 20-8.
بهزاد­فر، مصطفی (1386)، هویت شهر؛ نگاهی به هویت شهر تهران، نشر شهر تهران.
پاکزاد، جهانشاه، مبلمان شهری، مسائل و رویکردها، مجله شهرداری­ها، ویژه­نامه­ی شماره 2، سال دوم، شماره 13، 1379.
حمیدی، حسین و اسماعیل زادگان، نعیمه (1394)، عوامل مؤثر بر کارآئی پارک شهری (با تأکید بر عملکرد و سرزندگی آن) نمونه مورد مطالعه: پارک ائللر باغی شهر ارومیه، مجله علوم و تگنولوژی محیط زیست، دوره هفدهم، شماره یک، بهار، صص 102-92.
زنگی­آبادی، علی، تبریزی، نازنین (1385)، تحلیل فضایی مبلمان شهری محدوده گردشگری بخش مرکزی شهر اصفهان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.
زنگی آبادی، علی، تبریزی، نازنین (1383)، طراحی و برنامه­ریزی مبلمان شهری، انشارات شریعه توس.
زنگی آبادی، علی، تبریزی، نازنین (1384)، تحلیل فضایی مبلمان شهری در میدان امام (نقش جهان) اصفهان، ماهنامه پیام سبز.
زنگی آبادی، علی، رحیمی، علیرضا، میرزایی، سارا (1392)، تحلیل تطبیقی مبلمان شهری در حاشیه کارون و زاینده رود، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 82، شماره 3.
زیاری، کرامت اله، مهدی، علی، مهدیان، معصومه (1392)، بررسی و تحلیلی بر مبلمان شهری از دریچه رضایت شهروندی و عملکرد مدیریت شهری، فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری چشم انداز زاگرس، سال پنجم، شماره 18.
لاهیجانیان، اکرم الملوک و شیعه بیگی، شادی (1389)، رویکردی تحلیلی به طراحی و مدیریت پارک­های شهری و رابطه آن با سلامت شهروندان، نشریه هویت شهر، سال پنجم، شماره 7، پاییز و زمستان، صص 104-95.
مسعودی، کیومرث (1380)، فضاهای عمومی شهر، جایگاه تعامل اجتماعی، مجله سازمان شهرداری­های کشور،تهران.
مرتضایی، رضا (1381)، رهیافت­هایی در طراحی مبلمان شهری، انتشارات سازمان شهرداری­های کشور، تهران.
مشیری، رحیم، رحمانی، بیژن، اسلامی­راد، قربان (1393)، مقایسه تطبیقی منظر بافت­های شهر بر اساس شاخص­های مبلمان شهری مطالعه موردی شهر بهشهر، فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری چشم­انداز زاگرس، سال ششم، شماره 19.
Butala, Neel, M. Michael J. (2010), VanRooyan. Ronak Bhailal Patel, Improved Health outcomes in urban slums through infrastructure upgrading journal honepage.
Fukahori, Kiyotaka & Kubota, Yoichi. (2002), The role of Design Elements on the Cost-Effectiveness of Streetscape Improvement, Landscape & Urban Planning, N63.
Oguz, D., Cakci, I. (2010), Changes in leisure and recreational prefrences: A case study of ANKARA, Journal of Scientific Research and Esseys, 5(8). pp. 721. 729.
Ngesana, M. R., Abdul K.H., and Zubirc, S. S. (2012), Human Behaviour and Activities in Relation to Shah Alam Urban Park during Nighttime, Journal of Social and Behavioral Sciences 68.pp. 427. 438.
Rasidia, M. H., Jamirsahb, N., and Ismail, S.(2012), Urban Green Space Design Affects Urban Residents’ Social Interaction, Journal of Social and Behavioral Sciences 68.pp. 464 – 480.
W. Harris, Charles & Nicholas T. Dines. (1998), Time Saver Standard for landscape Architecture: Design and Constuction Data: New York: Mac Graw-Hill Second Editi