ارزیابی پایداری شبکه حمل‌ و نقل شهری با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) نمونه موردی منطقه ۲۱ تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: حمل و نقل پایدار مجموعه ای از سیاست‌ها و دستورالعمل‌های یکپارچه، پویا، پیوسته و دربردارنده اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که توزیع عادلانه و استفاده موثر از منابع جهت رفع نیازهای حمل و نقل جامعه و نسل‌های آتی را به همراه دارد. اثرات این بخش‌ها، چگونگی جهت گیری و سوق به سمت این هدف را مشخص می‌کنند. هر چند تاکنون تعریف مشترکی از پایداری ارائه نشده است ولی توسعه پایدار به طور عام و حمل‌ونقل پایدار به طور خاص در جست‌وجوی یافتن توازنی میان کیفیت‌های محیطی، اجتماعی و اقتصادی در عرضه‌ی تسهیلات حمل‌ونقل است. بر همین اساس رویکرد حمل‌ونقل پایدار به رویکردی گفته می‌شود که «بازتاب‌ها هزینه های محیطی-اجتماعی را انعکاس می‌دهد
روش پژوهش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی –تحلیلی ومبتنی بر مطالعات اسنادی-کتابخانه ای است برای تحلیل داده ها در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از شیوه فرایند تحلیل شبکه ای تمامی جوانب و رابط درونی و بیرونی عناصر تشکیل دهنده شبکه تصمیم، شامل معیارها و زیر معیارها و گزینه‌ها در نظر گرفته پس از طبقه بندی داده‌ها نسبت به تهیه مدل مفهومی ANP اقدام گردید،
یافته‌ها: مدل ANP شامل خوشه‌ها و گزینه های متعدد با استفاده از نرم افزار Super Decisions تولید و نتیجه بررسی‌های صورت گرفته در نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت به دلیل حجم وسیع خروجی‌ها به تعدادی از آنان در این مقاله اشاره گردیده است.
نتیجه گیری: نتایج نشان می‌دهد که ارزیابی پایداری شبکه حمل‌ونقل شهری مطالعه موردی منطقه ۲۱ شهر تهران، / ناحیه دو ۰/۲۵۱۳۷۱ اهمیت در اولویت اول، ناحیه یک/۶۱۶۰۶۴ درصد رتبه دوم ناحیه سه ۰/۱۳۲۵۶۵ رتبه سوم قرار می‌گیرند.»
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Sustainability of Urban transportation Network through Analytical Network Process (ANP)(Case Study: District 21- Tehran)

نویسندگان [English]

  • Hanyeh Tavakoli 1
  • Hamid Saberi 2
چکیده [English]

Introduction and Goals: Sustainable transportation is comprised of an integrated set of dynamic and continuous policies and guidelines, including economical, social and environmental goals which involve fair distribution and effective use of resources in order for next generations and also society’s transportation requirements to be met. The effects resulted from these sections will determine the method of orientation towards this goal. Till now, no common definition has been provided for sustainability. However, both sustainable development in general, and specifically sustainable transportation are seeking to find a balance between environmental, social and economical qualities, in provision of transportation facilities. Accordingly, sustainable transportation is an approach that “Reflects socio-environmental costs”.
Method: This descriptive- analytical research is based on documentary-library studies. Through ANP (analytical network process), we have tried to consider all aspects in data analysis, including internal and external relationships between the elements constituting decision network, such as all alternatives, criteria and  sub-criteria; so that, a conceptual model of ANP could be developed after classification of data.
Findings: ANP model including numerous clusters and alternatives has been developed via Super Decision software and the results from examinations made in the software were analyzed.  Eventually, some of the results are referred to in this research, due to high volume of the outputs.
Results: The results show that, in evaluation of sustainability of urban transportation network in district 21 of Tehran as a case study, following levels of priority have been obtained in respect of regions: 1- Region two, 251371/0; 2- Region one, 616064/ and 3- Region three, 132565/0.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transportation
  • Sustainability
  • Network analysis
  • priority
آلبر لیوت، جنیفر، ترجمه عبدالرضا رکی الدین افتخاری و حسین رحیمی (۱۳۸۷) , مقدمه‌ای توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه، چاپ موسسه‌ی توسعه روستایی ایران، چاپ ۱
آلن، روبرت (۱۹۸۰) , چگونگی نجات جهان، چاپ لندن
تقوایی، محمود، مبارکی امید (۱۳۸۵) , کاربردی اراضی و مدیریت حمل‌ونقل شهری، مجموعه مقالات، نشر دانشگاه اصفهان، چاپ اول.
تندیسه، محسن، ومحمدرضا رضایی،(۱392)، برنامه ریز ی راهبردی حمل‌و‌نقل پایدار شهری در کلانشهرهای، ایران، مهندسی حمل‌و‌نقل، ۱۱-۱۸
زبردست، اسفدیار (۱۳۸۹) , درسنامه روش‌های برنامه‌ریزی شهری ۲, دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
مهندسین مشاور هفت شهرری، (۱۳۹۰)، طرح ساماندهی محلات مسکونی وردآورد، منطقه بیست و یک تهران
گزارشات ستاد بحران منطقه بیست و یک ناحیه ۳، (۱۳۹۰).
مؤمنی، منصور، سلیم شریفی، (۱۳۹۰) و مدل‌ها و نرم‌افزارهای تصمیم‌گیری چند شاخصه، ناشر مؤلف، نشر تهران
یزدان پناهی، ملیسا، وکیمیا ملکی، )۱390(، بررسی جایگاه حمل‌و‌نقل در توسعه اقتصادی پایدار شهری، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، مشهد
Grava,  Sigard,  (2004),  "Urban Transportation System" http://www.digitalengineering library.com.
Barrett,  J.,  Vallack,  H.,  Jones,  A.,  and Haq,  G. 2002. A Material Flow Analysis and Ecological Footprint of York. Stockholm Environmental Institute,  York.
Duncan,  B.,  & John,  H. (1996). Sustainable urban transportation initia-tives in Canada. Paper submitted to the APEC Forum on Urban Transportation. Seoul,  Korea.
Elkin,  I. Et al. (2001). NIMH treatment of depression collaborative research program: General effectiveness of treatments. Archives of General Psychiatry,  46,  971-982
Jordan,  Daniel,  and Thomas Horan. 1997. Intelligent transportation systems and sustainable communities findings of a national study. Paper presented at the Transportation Research Board76th annual meeting,  Washington,  DC,  January 12-16.
Jabareen,  Y. (2006). Sustainable urban forms: Their typologies,  models,  and concepts. Journal of Planning Education and Research,  26,  38-52.
Rodrigue, J(2006),  The geography of transport systems, Routledge, New York.
Rassafi, A., and Vaziri, M(2005) , Sustainable transport indicators:Defintion and integration, International journal of Environmental Sciences, Vol.2, no.1, pp83-96.
Litman,  T.(2010),  “Developing Indicators for Sustainable and Livable Transport Planning”. Victoria Transport Policy Institute.
Guneri,  B.,  Yurt,  O.,  Kaplan,  M. D.,  and Delen,  M. (2009). The Influence of Children on Family
Purchasing Decisions in Turkey. Asian Journal of Marketing,  2(1) ,  20-32
Winsters,  P. (2004). Transportation demand management committee on Transportation Demand Management,  TRB,  and Florida.
Litman,  T. and Burwell,  D. (2006) Issues in sustainable transportation international journal of environmental issues,  vol.6,  no.4
Geurs,  K.,  and Wee,  Bee,  B. (2000). Back casting as a tool to develop a sustainable transport scenario,  assuming emission reductions of 80 -90% Innovation: The European Journal of Social Science Research.
Banister,  D. (2005). Unsustainable Transport: City Transport in the New Century,  London Rutledge.