سنجش مشارکت شهروندی در مدیریت شهری مطلوب ‌(مطالعه موردی منطقه 8 قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایرانhosseini@iust.ac.ir

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قم دانشگاه آزاد اسلامی، قم،‌ ایران kameli@iautb.ac.ir

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: مقاله حاضر با هدف سنجش مولفه‌های مورد نظر مشارکت شهروندی در مدیریت شهری و براساس یافته‌ها و نتایج یک بررسی میدانی از منطقه 8 شهر قم ‌(شهر پردیسان)تهیه شده است.
روش پژوهش: نوع تحقیق کاربردی توسعه‌ای و روش مطالعه توصیفی- تحلیلی برپایه پیمایش بوده است. روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه­ای، اسنادی و نیز میدانی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت بوده و به جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که در میزان مشارکت شهروندان بین زنان و مردان تفاوت معناداری وجود داشته و بین سن و این مشارکت ارتباط معناداری مشاهده نگردید. هم­چنین بین احساس تعلق اجتماعی و مشارکت شهروندان همبستگی معناداری وجود دارد. به این معنا که هرچه میزان تعلق اجتماعی افراد افزایش یابد، میزان مشارکت شهروندان نیز افزایش پیدا کرده و بالعکس. براساس این تحقیق از بین متغیرها متغیر احساس تعلق اجتماعی دارای بیشترین وزن برای سنجش مشارکت شهروندان بوده و بین هر کدام از مولفه‌های مشارکت در ارائه پیشنهاد و تصمیم گیری، مشارکت در نظارت بر امور شهری، مشارکت عملی و اجرایی در امور شهری با احساس تعلق اجتماعی رابطه وجود داشته و متغیر احساس تعلق اجتماعی متغیری است که با هر سه بعد همبستگی بالایی دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of citizen participation in urban management desired - Case study District 8 in Qom-

نویسندگان [English]

  • Seyed Baqer Hosseini 1
  • Mohsen Kameli 2
چکیده [English]

Introduction and Objective:
This paper has been prepared to assess the components of citizen participation in urban management and based on the findings and results of a survey of area 8 in Qom (City Campus)

Research method:
Type of research is the application development and this Methods study is descriptive and analytical. The method has been collecting information on the library, documents and athletics by using the questionnaire construction and has been used with SPSS software.
 
Conclusion:
The results suggest that the degree of citizen participation between men and women there was a significant difference between age and the participation of a significant relationship was observed. Also there are significant correlations between sense of community and citizen participation. This means that the rise of social belonging, participation of citizens has increased. Social relationships and social belonging variable high correlation with all three dimensions. There are significant correlations between sense of community and citizen participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • are significant correlations between sense of community and citizen participation
اسکندری، ع ‌(1370)اداره امور شهرداری ها، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری، وزرات کشور
اوکلی، پ، مارسدن، د ‌(1370)رهیافت مشارکت در توسعه روستایی، منصور محمودنژاد، وزارت جهاد کشاورزی، تهران
پاول، ه، ایچ بلانچارد، ک ‌(1371)مدیریت رفتار سازمانی، قاسم کبیری، موسسه انتشارات جهاددانشگاهی، تهران
حافظ نیا، محمد ‌(1389)مقدمه‌ای ابر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران
خادم الحسینی، ا و همکاران ‌(1391)اداره مردمی شهر و مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، مطالعه موردی منطقه 5شهرداری اصفهان، فصلنامه آمایش محیط، شماره17
رضویان، م ‌(1375) مدیریت شهری، جزوه درسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه جغرافیا
رضویان، م ‌(1381)مدیریت عمران شهری، انتشارات پیوند نو، تهران
رهنما، م ‌(1388)برنامه ریزی مناطق مرکزی شهرها ‌(اصول، مبانی، تئوری ها، تجربیات و تکنیکها) چاپ اول، انتشارات جهاددانشگاهی، دانشگاه فردوسی مشهد
سالاروندیان، ف و همکاران ‌(1389) ضرورت مدیریت شهری الکترونیک در عصر جهانی شدن، محور اصلی مدیریت شهر و جهانی شدن، ماهنامه اطلاع رسانی آموزش و پژوهشی شوراها، شماره53
سعیدی رضوانی، ن ‌(1378) کنکاوشی در مفهوم شهرداری، مجله شهرداریها، وزارت کشور، سال اول، شماره1
صرافی، م ‌(1375)ضرورت بازنگری در نظام اداره کلانشهرهای ایران با استفاده از تجارب جهانی، مجله آبادی، وزارت مسکن وشهرسازی، شماره32
صرافی، م، عبداللهی، م ‌(1387)تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین مقررات و مدیریت شهری کشور، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، دانشگاه تهران، شماره63
علوی تبار، ع ‌(1382)مشارکت در اداره امور شهرها، جلد اول، بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها ‌(تجارب جهانی و ایران)، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور
کلدی، ع ‌(1381)بررسی نگرش شهروندان از مشارکت در مدیریت شهری، مطالعه‌ای در منطقه 7 تهران، فصلنامه جمعیت، شماره 42
لاله پور، م ‌(1386)حکمروایی شهری و مدیریت شهری در کشورهای در حال توسعه، جستارهای شهرسازی، شماره19و20
محسنی تبریزی، ع ‌(1373)بیگانگی مانعی برای مشارکت و توسعه ملی، بررسی رابطه میان بیگانگی و مشارکت اجتماعی سیاسی، نامه پژوهش، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره یک، مرکز پژوهش‌های بنیادی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی
وینر، م ‌(1353)نوسازی جامعه، ترجمه رحمت مقدم مراغه ای، شرکت سهامی کتب حبیبی
هانتینگتون، س ‌(1375)سامان سیاسی در جوامع، دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر علم
Bannet, F. 2004. Development of social Security. Social Policy Review. University of Bristol. Grear Britain. The Policy Press.
Giddens, Anthony. 2006. Sociology. Fifth Edition. Cambridge. Polity Press
Lee, E.2006. Asocial resource model of political participation. Mass media use. Social capital and political participation ‌(Dissertation). Cornel University.
Lerner, D.1958.The passing of Traditional Society, New York, The Free Press.
Marshal, M.2004. Citizen Participation and the neighborhood Context: A New at the Co-production of Local Public Goods. Political Research Quarterly. Vol 57.No.2.PP.231-244.
Rose, Trent M .2006. Measuring civic engagement in Idaho Falls ‌(Dissertation). Idaho state university.
Rusmarsidik, T. 2000. Models of Urban Governance for Bandung Metropolitan Area in Indonesia. Center for developing cities. WWW.Cities.Canbera.Edu.Au
 Smith, Ronald S .2006. Discerning differences in social capital. The significance of interpersonal networks and neighborhood association structure of citizen participation ‌(Dissertation). Indiana University.
UN .2000. Governance, participation and partnerships. Un.Org.