ارزیابی نقش مهارت‌های ارتباطی مدیران شهری بر رفتار شهروند سازمانی کارکنان

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. Email:Ahangari.sh@gmail.com-

2 دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. Email: hajinejad.s@gmail.com

3 نادر خان محمدی- دانش آموخته کارشناس ارشد جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر - Nader.khanmohammadi.7005@gmail.com

چکیده

هدف پژوهش: شناخت مهارت‌های ارتباطی مدیران به‌منظور تحقق اهداف سازمانی موضوعی اساسی در مطالعه رفتار انسانی است که می‌تواند زمینه ارتقای رفتار شهروند سازمانی کارکنان را فراهم کند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مهارت­های ارتباطی مدیران شهری بر رفتار شهروند سازمانی کارکنان شهرداری کرج تدوین شده است.
 روش پژوهش: روش پژوهش تحلیلی-توصیفی از نوع مقطعی بوده و داده‌ها به روش مطالعات کتابخانه‌ای و پیمایشی گرداوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش توصیفی تحلیل‌های آماری از فراوانی، درصدها، حداکثر و حداقل، میانگین و انحراف معیار استفاده گردیده و در بخش استنباطی از آزمون‌های همبستگی پیرسون، آزمون آنوا و رگرسیون خطی چند متغیره بهره­گیری شد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان شهرداری کرج می‌باشد و حجم نمونه آن 150 نفر به صورت نمونه‌های هدفمند مشخص گردید.
 یافته­ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که بین متغیر مهارت­های ارتباطی با رفتار شهروند سازمانی در سطح اطمینان 99‌% رابطه معناداری وجود دارد. همچنین از بین متغیرهای مستقل، متغیرهای مهارت مثبت­گرایی و مهارت خودنظمی بر متغیر وابسته تأثیر نداشته و سایر متغیرها(مهارت خودگشودگی، مهارت همدلی، مهارت اجتماعی و مهارت حمایت گری) با ضرایب متفاوت متغیر رفتار شهروند سازمانی کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
نتیجه­گیری: مدیران شهری باید توجه ویژه ای به تقویت شاخص­های مهارت ارتباطی داشته باشند و کارکنان خود را تشویق کنند تا تمایل بیشتری به مشارکت و مسئولیت پذیری در زندگی سازمانی از خود نشان دهند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of communication skills urban Managers of Organizational Citizenship Behavior Staff (Case Study of Karaj Municipality)

نویسندگان [English]

  • Navid Ahangari 1
  • Sadegh hajinejad 2
  • Nader khanmohamadi 3
چکیده [English]

Purpose: Communication skills for managers in order to realize the goals of the organization is fundamental in the study of human behavior and identifying, That can provide the background organization citizen behavior improvement staff. In this regard, the present research is aimed at developing the role of the urban communication skills for managers on organization citizen behavior of employee's municipality of Karaj.
Materials and Methods: The research method was analytic cross-sectional descriptive-type and data has been collected in library studies and survey methods. To analyze the data in the statistical analysis of the descriptive section has used from the maximum and minimum frequency, percentage, mean and standard deviation and inferential statistics were used in correlation tests, ANOVA Linear regressions multivariate. The Statistical population of this research are all employees of Karaj Municipality and it was found that a sample size of 150 individuals as targeted samples.
Results: Research showed that no significant relationship exists between communication skills and organizational citizenship behavior on confidence level 99%, also among the independent variables, variables Positivness skills and Self-Control skills had no effect on the dependent variable and other factors (Self-Disclosure skills, Empathy skills, social skills and Supportiveness skills) under variable affect your organizational citizenship behavior with different coefficients.
Conclusion: Municipal managers should pay special attention to strengthening communication skills indicators and encourage their employees to show more interest in participation and responsibility in organizational life.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication skills
  • urban managers
  • corporate citizen behavior
  • Karaj Municipality
ابراهیم زاده، مظاهر(1390)، رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، ماهنامه بانک سپه، شماره 121، صص21-31.
احمدی، فریدون (1392)، بررسی رابطه بین رفتار شهروند سازمانی و بازاریابی رابطه مند در بانک‌های تجاری استان کردستان، فصلنامه مدیریت بازاریابی، دوره 1، شماره 1، صص 89-102.
امیری، سیما، کوهستانی، حسین‌علی، آهنچیان، محمدرضا (1387)، بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و رفتار شهروند سازمانی کارکنان در ادارات کل استان خراسان شمالی در سال 85-86، فصلنامه پژوهش‌های تربیتی، شماره 14، صص 1-18
امینی، مهنوش (1389)، تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر روابط انسانی و رفتار شهروند سازمانی پرستاران بیمارستان آیت ا... کاشانی اصفهان، استاد راهنما: ابوالقاسم نوری، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان.
امینی، مهنوش، نوری، ابوالقاسم، سماواتیان، حسین، سلطان الکتابی، محمدعلی (1391)، اثر بخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر رفتار شهروندی سازمانی پرستاران، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره 12 (10)، صص 796-804.
ایران‌نژادپاریزی، مهدی (1385)، اصول و مبانی مدیریت (در جهان معاصر)، چاپ نخست، انتشارات مدیران، تهران.
آدینه، حمید (1394)، بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان وزارت تعاون، کار و رقاه اجتماعی، استاد راهنما: دکتر حوریه دهقانشاد، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی و مطالعات رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
حسینی، مجتبی، دانایی فرد، حسن (1391)، تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش: مطالعه نقش میانجی فرهنگ سازمانی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره 7، شماره 28، صص 109-130.
ذوالفقاری حسین، فعال صیدال(1393)، بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی فرماندهان و مدیران و تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی فرماندهی مرزبانی ناجا)، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 8 دوره ویژه نامه زمستان 1393، صص103-123.
رئوف، مهدی (1389)، آداب و مهارت‌های ارتباطی بین فردی، فصلنامه رشد آموزش اجتماعی، دوره 14، شماره 48، صص30-37.
صانعی، مهدی، مقیمی، زهرا (1393)، رابطه شادکامی کارکنان و نوآوری در سازمان‌های دانش بنیان، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 19، صص 39-46.
صنوبری محمد (1387)، رفتار شهروند سازمانی (مفاهیم، تعاریف، ابعاد و عوامل مؤثر بر آن)، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال پنجم، شماره 16، صص 80-99.
علی نژاد، علیرضا، کاظمی، ابوالفضل، پیشاهنگ بناب، مهسا (1393)، بررسی ارتباط میان رفتار شهروند سازمانی (OCB) وعملکرد کارکنان، فصلنامه پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 21، شماره 74، صص 73-98
قبادی، مجید (1387)، مهارت‌های ارتباطی، ماهنامه بانک ملی، شماره 150، صص 16-19.
قربانی، نیما (۱۳۷۸)، مهارت‌های ارتباطی، زیربنای مدیریت بهره‌ور، ماهنامه توسعه. مدیریت، اردیبهشت.
کاترین، میلر (1386)، ارتباطات سازمانی، ترجمه محمد جمشیدی خوش‌نشین و نجمه گودرزی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
گلمن، دانیل. (1383)، ویژگی‌های یک رهبر. ترجمه شریفیان ثانی، مریم؛ فصلنامه گزیده مدیریت، شماره 36، صص 62-72.
گودرزی، محمود، نظری رسول، احسانی، محمد (1391)، ارائه مدل معادلات ساختاری اثر مهارت‌های ارتباطی بر مهارت‌های مدیریتی مدیران ورزشی، فصلنامه پژوهش‌های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش، دوره، شماره 1، صص 11-20
لطیفی، اکبر، صنیعی، ماندانا و طوطیان اصفهانی، صدیقه(۱۳۹۴)، بررسی رابطه رفتار شهروند سازمانی و مهارتهای ارتباطی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، ترکیه - استانبول، موسسه سرآمدهمایش کارین.
محمودی میمند، هرندی، عطاءاله، محمد(1393)، تبیین نقش رفتار شهروند سازمانی در ارزش ویژه برند مبتنی مشتری، فصلنامه مدیریت بازاریابی، دوره 9، شماره 23، صص 111-125.
مرتضوی، سعید، مهربان، حمید (1383)، بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران، فصلنامه پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال چهارم، شماره 16، صص 123-144.
مرکز نوسازی و تحول اداری(1391)، محتوای دوره آموزشی غیرحضوری ارتباطات سازمانی، معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی، وزارت جهاد کشاورزی، تهران، 64ص
مزینانی، فرزانه؛ کامکار، منوچهر؛ منشئی غلامرضا (1393)، رابطه مهارت‌های ارتباطی کارکنان با رضایت مشتریان، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 6، شماره 4، صص 93-108.
یعقوبی، نورمحمد، مقدمی، عالمه کیخا، مجید (1389)، بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال دوم، شماره 4، صص 123 تا 144.
Aerabi M, Hamid rafiee MA, Asrari Ershad B. (2011). Fundamentals of Management. Robbins SP, DeCenzo DA (Authors). Tehran: Cultural Research Bureau.
Bienstock, C. Carol & Demoranville, W. Carol & Smith, K. Rachel. (2003), Organizational Citizenship Behavior and service quality, Journal of Services Marketing, 17.4:357-378.
Boiral, O. (2009). Greening the corporation through organizational citizenship behaviors.J. Bus. Ethics 87, 221e236. http://dx.doi.org/10.1007/s10551-008-9881-2.
Carmen. B & Armario, Enrique & Ruiz, David’s. (2004), the influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty, international journal of Service industry management, Vol.15 No.1, pp 276-282.
Chan, Sow Hup Joanne, Lai, Ho Yan Isabella. (2017), Understanding the link between communication satisfaction, perceived justice and organizational citizenship behavior, Journal of Business Research, Volume 70, Pages 214-223.
Chari H, Delavar Poor M. (2007). Do shy people lack communication skills? Journal of Iranian Psychologists; 3(10): 123-35
Ghaderi Marouf, Beigzadeh Yousef. (2014), Investigating The Effect Of Organizational Communication On Organizational Citizenship Behavior, Trends In Life Sciences, Volume-3 Special Issue- 5, (P); 2319–5037 (E).
Hope-Hailey V, Gratton L, Truss C. (2002). Paying the piper: choice and constraint in changing HR Functional roles. Human Resource Management Journal, 12(2): 39-63.
İNCE, Zuhal, Fedai ÇAVUŞ Mustafa. (2016). the Effect of Management Skills of School Administrators on Organizational Citizenship Behavior of Teachers, Journal of Studies in Education, 2016, Vol. 6, No. 3: 124-137.
Janthon Ua-aree, Noawanit Songkram, Prakob Koraneekij. (2015). Work-based Blended Learning and Technological Scaffolding System to Enhance Communication Skills for Caregivers Under Local Administrative Organization, Ministry of Interior, Thailand (Part I), Social and Behavioral Sciences, Volume 174, 12 February, Pages 984-991.
Kwantes C.T., (2003). Organization citizenship and withdrawal behaviors in USA and India, International Journal of Cross Cultural Management, Vol.3, No.1, pp 5-26.
Liu, X., Rohrer, W., and Luo, A., Fang, Z., He, T., Xie, W. (2015). Doctor–patient communication skills training in mainland China: A systematic review of the literature, Patient Education and Counseling, 98: 3–14.
Matson, J.L.Fee, V.E, Coe, D.A. &Smith, D. (2000).A Social Skills Program for developmentally delaged Preschoolers. Journal of clinical child Psychology, 20(4).
Mc pheat, S. (2010). Advanced Communication Skills. New York: MTD Training & Vents Publishing, APS.
Nazari Rasool and Rezaei Hamid Fariba. (2014). the Relationship between Communication Skills with Citizenship Behavior and Social Capital in Sport Organizations, European Journal of Sports and Exercise Science, 2014, 3 (3):12-18.
Ozduran, Ali, Tanova, Cem. (2017), Coaching and employee organizational citizenship behaviours: The role of procedural justice climate, International Journal of Hospitality Management, Volume 60, Pages 58-66.
Tag, X. & Hawley, J. M. (2009). Measuring customer-based brand equity: Empirical evidence from the sportswear market in china, Journal of Product and Brand Management, 18 (4), pp. 262-271.
Tracy Tsui-Hsu Tsai Arthur Jing Lin, (2014), Do psychological contract and organizational citizenship behavior affect organizational performance in non-profit organizations? Chinese Management Studies, Vol.8 Iss 3 pp. 397 – 417.
Uğurlu, C. T., Sincar, M. (2013). Primary school teachers’ views on communication skills and organizational citizenship, International Journal of Human Sciences, 10(2), 544-554.
Vigoda-Gadot، E.، Itai، B.، Taly، B. S.، & Somech، A. (2007). Group-Level Organizational Citizenship Behavior in the Education System: A Scale Reconstruction and Validation. Educational Administration Quarterly، 43(4) ، 462-493.
Wu, L.-Z., Tse, E.C.-Y., Fu, P., Kwan, H.K., Liu, J., (2013). The impact of servantleadership on hotel employees’ servant behavior. Cornell Hosp. Q. 54 (4), 383–395,http://dx.doi.org/10. 1177/1938965513482519.