بررسی شاخص‌های کمی، اقتصادی مسکن و پیش بینی ساختار جمعیت،قیمت مسکن و مسکن مورد نیاز تا افق1410 برای شهر تهران

نویسندگان

1 پژوهشگر برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.jmahdian1373@gmail.com

2 استادیار شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانsaremi@modares.ac.ir

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: وضعیت شاخص‌های مسکن شهری یکی از شاخص‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی در کشورهای جهان محسوب‌ می‌شود، در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ایران به دلیل وجود نواقص در برنامه ریزی مسکن و همچنین افزایش شتابان شهرنشینی تأمین مسکن به عنوان یکی از مسائل حاد در آمده است، دگرگونی‌های شهر تهران در دﻫﻪﻫﺎی در ابعاد ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺴﮑﻦ برای آن اﻫﻤﯿﺖ دو ﭼﻨﺪان ﯾﺎﺑﺪ. هدف این مقاله بررسی شاخص کمی و اقتصادی مسکن، پیش بینی، نیاز و قیمت مسکن در شهر تهران تا افق 1410‌ می‌باشد. .
روش پژوهش: روش مورد استفاده در این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و برمبنای گردآوری داده، توصیفی و تحلیلی - کمی‌ می‌باشد، جهت جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و اسنادی استفاده شده و در انتها به پیش بینی ساختار جمعیت (روش نمایی)، نیاز مسکن( روش‌های انبوهه و شاخص) و قیمت مسکن (روش آریما) در سه سناریوی حداقل، متوسط و حداکثر پرداخته شده است.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان‌ می‌دهد که جمعیت شهر تهران ﺗﺎ اﻓﻖ 1410 ﺑﻪ 8537000تا9734000 نفر می‌رسد، و به 2863000 تا 3534000 واحد مسکونی نیاز دارد. همچنین پیش بینی‌ می‌شود تا افق مورد نظر متوسط قیمت هر متر مربع مسکن به 6.4 تا 6.8 میلیون تومان خواهد رسید.
نتیجه گیری: تحلیل وضعیت مسکن شهر تهران نشان می‌دهد که مطلوبیت شاخص‌های مسکن در بخش کمی بهبود و در بخش اقتصادی تنزل داشته است و برای آینده شهر تهران سناریوی حداقل در بخش رشد جمعیت و سناریوی حداکثر قیمت مسکن محتمل‌تر به نظر‌ می‌رسد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of quantitative and economic indicators of housing and forecasting of population structure, housing prices and houses required till 1410 in Tehran

نویسندگان [English]

  • javad mahdianpoor 1
  • hamidreza saremi 2
1 st
چکیده [English]

Introduction and Objectiv: the quality of the urban housing indicators is one of the indicators of the socio - economic development in the countries of the world.in developing countries, including Iran housing supply is one of the Acute issues, are due to the presence of the defects in the planning of Housing and also increase urbanization rapidly. Over the decades, the changes in the city of Tehran have made it important for housing planning. The purpose of this article is to analyze Indicators of the quantitative and economic housing.
Method: The method used in this research is based on objective, applied and based on data collection, descriptive and analytical - quantitative. The library and documentation method were used to collect information. Finally, the prediction of population structure (exponential method), housing needs (aggregation and index methods) and housing prices (Arima method) have been addressed in three minimum, average and maximum scenarios.
Findings:The research findings indicate that the population of Tehran will reach from 8537000 to 9734000 by 1410 And will require 2863,000 to 3534,000 residential units. It is also expected that the average price per square meter of housing will reach 6.4 to 6.8 million tomans.
Conclusion:Housing Analysis in Tehran shows that quantitative indicators of housing have improved and economic indicators of housing have declined. And for the future of Tehran, a scenario with at least population growth and the scenario of maximum housing prices seems more likely.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • quantitative and economical housing indicators
  • prediction of population and Housing need and House price
  • Tehran city
آسایش, حسین. “سنجش کیفیت زندگی: سنجش کیفیت زندگی در 100 شهر بزرگ جهان (متروپلتین) بر اساس تحقیق کمیته بحران جمعیت.” مسکن و محیط روستا, 1375: 3-14.
بردی آنامرادنژاد, رحیم. “ارزیابی ویژگی‌های کمی و کیفی مسکن در ایران طی سال‌های 1345-1390.” فصلنامه برنامه‌ریزی شهری 20 (بهار 1394): 35-50.
پورمحمدی, محمدرضا. برنامه ریزی مسکن. انتشارات سمت, 1379.
پورمحمدی, محمد رضا. برنامه ریزی مسکن. جلد چاپ دوم. تهران: سمت, 1382.
توفیق, فیروز. “برنامه ریزی مسکن.” مموعه مقالات آموزشی برنامه ریزی مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن تهران, 1382.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ و روشﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺳﺎزی. مرﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت شهرسازی ومعماری ایران, 1370.
حسامیان, فرخ, و دیگران. شهر نشینی در ایران. تهران: انتشارات آگاه, 1377.
حکمت نیا, حسن. کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه ریزی شهری. انتشارات علم نوین, 1385.
دهقان, مهدی, و کرامت اله زیاری. “برﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺴﻜﻦ در ﺷﻬﺮ ﻳﺰد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰی آﺗـﻲ ﺑـﺮای آن.” صفه 36 (1382): 62-75.
رحیم پور, علی, و سیدعلی وکیل قاهانی. “بررسی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای بازار مسکن.” 1389.
رفیعی, مینو. “مسکن شهری در ایران: چشم انداز آتی توسعه پایدار.” تعاون 75 (1376): 28-31.
رفیعیان, مجتبی. مسکن؛ چالش‌ها و راهکارهای پیش رو. جلد شماره 87. اندیشه گستر سایپا, 1387.
رنجی, حسن, جمیله عرفانی, نصرت الله حق گو, و زهرا قیومی. “بررسی ویژگی‌های جمعیتی مسکن در مناطق 22 شهر تهران در سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال 1390 و مقایسه آن با سال 1385.” 1392.
زرفشان, عطااله. برنامه ریزی فضایی مسکن: مطالعه موردی شهر مراغه. یزد: دانشگاه یزد, 1383, 118.
سرتیپی پور. “شاخص‌های مسکن روستایی در ایران.” هنر‌های زیبا شماره 22, 1384: 43-52.
سلطانی, علی, و همکاران. “تحلیلی بر ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی ساکنان مسکن مهر، مطالعه موردی شهرهای شیراز، فیروزآباد، آباده، نورآباد و استهبان.” مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای (مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه‌ای), 1393: 67-84.
شاه آبادی, ابوالفضل, و مهسا گنجی. “تحلیل عوامل موثر بر سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمان ایران.” دوفصلنامه علمی- تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی, 1392: 1-22.
صارمی, حمید رضا, و مریم ابراهیم پور. “بررسی شاخص های مسکن ایران و جهان(مطالعه موردی : ایران، انگلیس و فرانسه).” هویت شهر (هویت شهر) شماره دهم (1391): 91-102.
عزیزی, محمد مهدی. “تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخص‌های مسکن شهری در ایران.” هنرهای زیبا (نشریه هنرهای زیبا شماره 23), پاییز 1384: 25-34.
عزیزی, محمدمهدی. “جایگاه شاخص‌های مسکن در فراین برنامه ریزی مسکن.” هنر‌های زیبا (هنر‌های زیبا) 12 (1383): 31-42.
قدم آهاری , نوشین. تاثیر وام ۸۰ میلیون تومانی بر بازار مسکن/ رونق در واحدهای کوچک. تهران: اقتصاد راه و مسکن, 1395.
لطفی, حیدر. “بررسی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن و پیش بینی آن برای آینده در شهر اسفراین.” فصلنامه جغرافیایی سرزمین، علمی – پژوهشی 21 (1388): 69-82.
ممبینی, حسین, مرتضی هاشم پور, و شهلا روشندل. “پیشنهاد مدلی برای پیش بینی قیمت مسکن بر اساس روش آریما.” 1394.
Erisel Onder, Deniz. "A New Housing Group for Sub Residential Area in Samarqand: A Morphological Comparison." 2002:.339.
Ghoguill, CH. "The search for policies to support sustainable housing." 2007: 143-149.
king, p, and A Aldershot. "A social philosophy of housing." 2005: 603-611.
Konadu- Agemang, Kwadwo. "A Survey of Housing Conditions and Characteristics in Accra: an African City, Elsevier Science." 2001: 33