ارزیابی معیارهای موفقیت آمیز مشارکت عمومی-خصوصی در توسعه شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد شهری، دانشگاه هنر اصفهان (نویسنده)alimoridian@ymail.com

2 استادیار اقتصاد شهری، دانشگاه هنر اصفهانnaseryarmohamadian@ymail.com

3 استادیار اقتصاد شهری، دانشگاه هنر اصفهانnasrisfahani@yahoo.com

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: نیازهای جدید شهری و توسعه شهرها، دولت‌های مرکزی را با کمبود منابع مالی جهت تأمین خدمات شهری مواجه کرده است. این موضوع به‌ویژه در زمینه تأمین مالی پروژه‌های شهری از دید بخش خصوصی و بخش عمومی و به‌طور خاص، شهرداری‌ها جذابیت و اهمیت خاصی پیداکرده است. هدف اصلی این تحقیق این است که درک اینکه چه میزان شهرداری های ایران آماده و مایل به استفاده از PPP در پروژه های توسعه شهری هستند و میزان آگاهی آنها از چگونگی اجرای آنها‌، که ممکن است بر موفقیت پیاده سازی تاثیر بگذارد در پروژه می‌باشد.
روش پژوهش: این تحقیق به منظور شناسایی معیارها و فرصت‌ها برای پیاده سازی موفق PPP در توسعه شهری طراحی شده است. روش انجام کار به صورت پرسشنامه ای و انجام مصاحبه با خبرگان و سرمایه گذارانی بوده که با روش مشارکت عمومی-خصوصی در پروژه های شهری سرمایه گذاری کردند و همچنین، پیمانکارانِ عمرانیِ شهرداری که تمایل به شرکت در پروژه هایppp  داشته اند. بر اساس روش کوکران، حجم نمونه گیری 104 نمونه برآورد گردید.
نتایج پژوهش: نتایج، با توجه به آزمون تطابق کندال و آزمون فریدمن، گویای آن است که از میان عوامل آمادگی سازمان‌ها برای قوانین و مقرارات  بالاترین رتبه را در موفقیت آمیز بودن پروژه های توسعه شهری داشته اند. تدوین راهنماها و منابع اطلاعاتی در این زمینه یکی از اقدامات مؤثر برای ظرفیت‌سازی و رفع ابهامات و سوءتفاهم‌های احتمالی در مورد مشارکت عمومی- خصوصی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the successful criteria of public-private partnership in the development of Shiraz city

نویسندگان [English]

  • ali moridian 1
  • naser yarmohamadian 2
  • reza nasrisfahani 3
1 urban economic
چکیده [English]

Introduction and Objectives of the research: New urban needs and urban development have caused central governments to face a lack of financial resources to provide urban services. This issue, especially in the field of financing urban projects, has attracted the attention of the private sector and the public sector, and in particular, the municipalities. The main objective of this research is to understand how much of the municipalities are prepared and willing to use PPP in urban development projects and how well they know how they can be implemented, which may affect the success of the project.
Method: This research is designed to identify the criteria and opportunities for the successful implementation of PPP in urban development. The method of doing the work was a questionnaire and conducted interviews with experts and investors who invested in public projects through public-private partnership, as well as municipal construction contractors who were willing to participate in ppp projects. According to Cochran method, sampling volume was estimated at 104 samples.
Results: According to Kendall's fit test and Friedman test, the results indicate that among the factors of readiness of organizations for laws and regulations, they have had the highest rank in the success of urban development projects. The development of guides and information resources in this area is one of the effective measures for capacity building and eliminating possible ambiguities and misunderstandings about public-private partnerships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public-private partnership
  • Urban development
  • Successful Factors
  • Shiraz
اسلک‌، ا (1395) حسین محمدپورزندی (مترجم)‌، راهنمای مالیه شهری، نشر سازمان مدیریت صنعتی.
    سازمان سرمایه‌گذاری و مدیریت پروژه شهرداری شیراز، 1393.
شایگان،ا (1389) شهرداری‌ها و مشارکتهای عمومی-خصوصی، سومین همایش «مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، دانشگاه شریف.
     شکیبا مقدم، م (1374) اداره حکومت های محلی و شهرداری ها، تهران، نشر هور.
شرزه ای، غ و ماجدف و (۱۳۹۰) تامین مالی پایدار شهر: چگونگی تامین مالی به منظور توسعه پایدارشهری‌، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران،  مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
     هیبتی، ف و احمدی، م (1388). بررسی تکنیک‌های تامین مالی پروژه محور در تامین مالی اسلامی، پژوهشنامه اقتصادی: پاییز 1388، دوره9 شماره3 (پیاپی 34) از صص 91-112.
     مرکز آمار ایران، 1395.
Broadbent, J., & Laughlin, R. 2003,"Public private partnerships: an introduction", Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 16 Iss 3 pp. 332 – 341.
Besada, H. 2013. "Doing business in fragile states: The private sector, natural resources and conflict in Africa", London:James Currency Publishers.
Chan, D.W.M., and Kumaraswamy, M.M. 1996. "An evaluation of construction time performance in the building industry". Building and Environment, 31(6), 569-578
Esther ,ch. Albert P.C, ch. Stephen ,K. 2012, “Factors contributing to successful public private partnership projects Comparing Hong Kong with Australia and the United Kingdom” , Journal of Facilities Management Vol. 10 No. 1, 2012 pp. 45-58.
EC (European Commission) .2003. "Guidelines for Successful Public-Private Partnerships", EC Directorate General, Regional Policy, March 2003,P. 100
Famakin, I. O. Kuma-Agbenyo, M. Akinola, J. A. Onatunji, O. O .2014. " Assessment of Critical Success Factors and Benefits of Public Private Partnership in Construction Projects" Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Volume 4 , Issue 6, June 2714, pp 042 -011 .
Flyvbjerg, B., Holm, M., Skamris, K and Buhl, S.L .2003. "How common and how large are cost overruns in transport infrastructure projects?" Transport Reviews: A Transnational Transdisciplinary Journal, 23 (1), 71-88.
Grimsey, D; Lewis, M. K .2004. "Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance", Edward Elgar, Cheltenham, U.K.
Mota ,J.. Moreira ,A.C .2015. " The importance of non-fi nancial determinants on public– private partnerships in Europe", International Journal of Project Management 33 . 1563 – 1575.
Murphy, L. Margaret .1998. "A Private Sector Model for Rebuilding Inter-City Competitiveness: Lessons From Midtown Cleveland" The Brookings Institution,Center on Urban and Metropolitan Policy.1-56
Omid M. R, R. ,Geddes, R. Gao, O and Bel, G .2016) " Social welfare analysis of investment public–private partnership approaches for transportation projects", Transportation Research Part A 88 . 86–103
Siegel, S. and Castellan, N. J. .1988."Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences", McGraw-Hill Inc
Sagalyn, L.B. .2007. "Public/private development: lessons from history, research and practice", Journal of the American Planning Association, Vol. 73 No. 1, pp. 7-22.
Tassonyi, A .1997. "Financing Municipal Infrastructure in Canada’s City-Regions, in Paul A.R. Hobson and France St-Hilaire, eds"., Urban Governance and Finance: A Question of Who Does What(Montreal, IRPP),pp.171-205.
UNESCAP .2008. "Public-Private Partnerships in Infrastructure Development: A Primer", Prepared for discussion at the High-level Expert Group Meeting on Public-Private Partnerships for Infrastructure Development, Seoul, Republic of Korea.
Yescombe, E. R. .2007. "Principles of Project Finance", Academic Press, London.
World Bank. .2012. "Best Practices in Publicprivate Partnership financing in latin".