تحلیل الگوی مدیریت شهری ایران (ساختار، عملکرد و راهبرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مدرس دانشگاه پیام نورFsalari64@gmai.com

2 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، استادیار گروه جغرافیای دانشگاه زابل kianiakbar@yahoo.com

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: مدیریت شهری یک فرایند است که در مجموع به یک نظام تصمیم گیری منجر خواهد شد، میزان موفقیت و یا عدم موفقیت مدیریت شهری بستگی به قدرت، مشروعیت و ساختار حقوقی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد. نوع مدل مدیریت شهری در دوره های مختلف تاریخی و در مناطق مختلف، بازتابنده نگرش و میزان مشارکت عمومی (رویکرد جمع گرایانه) و قدرت اجرایی مدیریتی است. یکی از گفتمان های مهم در تعیین مدل مدیریتی برتر، تعیین چگونگی اداره شهر و قرارگیری قدرت در دست مدیران شهری است. از سوی دیگر، مدل اداره شهر رابطه نزدیکی با حل یا ایجاد مسائل شهری دارد. در این مقاله ضمن شناخت و بررسی چگونگی، سیر تحول رویکردهای اداره و مدیریت شهری و سیر تحولات سطوح مدیریت شهری ایران در ادوار مختلف و بیان وضعیت موجود، نقاط قوت و ضعف (مزایا و معایب) آن­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
روش پژوهش: در این پژوهش با استفاده از روش­های توصیفی (مطالعات کتابخانه­ای)، تحلیل داده­های ثانویه (اسنادی) و تکنیک تحلیل محتوا به بررسی و مقایسه تطبیقی میان رویکرد مدیریت سنتی و جدید شهری از دوره حکومت ماد (780 قبل از میلاد) تا دوره جمهوری اسلامی (سال 1395 ه.ش) پرداخته شده است.
یافته‌ها: یافته­های پژوهش با توجه به تحلیل کارکردها و عملکردهای مدیریت شهری در ایران و این­که نظام مدیریت شهری کشور در حکومت­های مختلف تحت تأثیر برنامه­ریزی و مدیریت متمرکز (سازماندهی تمرکزگرا) بوده و تجزیه و تحلیل عناصر تأثیر­گذار مدیریت شهری کشور در دوران کنونی در سطوح کلان، منطقه­ای و ناحیه­ای/محلی و تغییرات سطوح مدیریت شهری در طول زمان بیانگر وجود موازی­کاری در امر تصمیم­گیری و برنامه­ریزی است.
نتیجه گیری: سیر تاریخی روندها و گرایش­های حاکم بر ویژگی های شکلی و محتوایی مدیریت شهری در ادوار مختلف، نمایانگر نوعی تکامل شکلی، مفهومی، محتوایی و عملکردی مدیریت ها می­باشد؛ به گونه­ای که از برداشت­ها و باورهای تک ساختی و تک ساحتی رو به سـوی برداشت­ها و بـاورهـای چند ساختی و چند ساحتی (مدیریت مشارکتی و بهره گیری از خرد جمعی، پاسخ گویی و شفاف سازی) هدایت شـده اسـت. نظام اداره امور شهر در طی صد سال گذشته از وظایف اصلی مدیریت شهری به جهت نداشتن منابع درآمدی پایدار، ضعف نهادهای مدنی و محلی و نداشتن جایگاه تعریف شده تشکیلاتی در سلسله مراتب تشکیلاتی کشور، عدم مشارکت در برنامه ریزی به واسطه ماهیت برنامه ریزی متمرکز و از بالا به پایین باز مانده و بیشتر به امور بر زمین مانده شهر پرداخته اند. بنابراین، توسعه‏‏ وظایف و اختیارات شهرداری‏ها همراه با تمرکززدایی و توسعه مدیریت یکپارچه شهری ضروری می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Pattern of Iranian Urban Management (structure, performance and strategy)

نویسندگان [English]

  • Farzali Salari Sadroi 1
  • Akbar kiani 2
1 paim noor fars
چکیده [English]

Abastract
Introduction and Purpose of the Research: Urban management is a process that generally leads to a system decision, the extent to which the city's success or failure is dependent on power and legitimacy, and the legal, social and economic structure of the society. The type of urban management in different historical periods and in different regions reflects the attitude and the level of public participation (collectivist approach) and administrative executive authority. In this paper, the ability and weaknesses (their advantages and disadvantages) have been analyzed in order to understand the evolution of the urban management and management approach and the evolutions of Iranian urbanmanagement levels in different developments and to state the status quo.
Methodology: In this research, using descriptive methods (library studies), analysis of secondary data (documents) and content analysis technique, a comparative comparison between the traditional and new urban management approach from the period of the rule of the Med (780 BC) (Until the Islamic Republic of Iran in 1395), the model and strategy of integrated urban management in Iran have been analyzed based on the new perspectives of sustainable urban management.
Findings: The findings of this study are based on the analysis of the functions and functions of urban management in Iran and the fact that the urban management system of the country is influenced by centralized planning and management (centralizing organization) in different governments and analyzing the elements affecting the urban management of the country in Current times at macro, regional, and local / local levels and changes in urban management levels over time reflect the parallel existence of decision making and planning.
Conclusion: The historical trajectory of trends and trends in the shape and content of urban management in different periods represents a form of conceptual, conceptual, content, and functional evolution of management; in such a way that the concepts and beliefs of the single and The one-dimensional approach to multidimensional and multifaceted beliefs (participatory management, utilization of wisdom, responsiveness, and transparency) has been guided. The city administration has over the past hundred years been one of the main responsibilities of urban management due to the lack of sustainable sources of income, the weakness of civil and local institutions, and the lack of a defined organizational position in the country's hierarchy of organization, lack of participation in planning due to the nature of centralized planning and From the top to the bottom ...... they are left behind and mostly paid attention to the affairs of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Urban Management
  • local administration
  • Municipality
  • Iran