بررسی میزان رضایت شهروندان از خدمات شورا و شهرداری دوره چهارم شهر سقز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سقز، سقز، ایران baghbani@gmail.com

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش:رضایت شهروندان از خدمات شورا و شهرداری، نشان دهنده توسعه همه جانبه امور شهری و کارآمدی و اثربخشی مدیران شهری است. بی گمان برای استخراج میزان میزان رضایت شهروندان بهتر است جنبه‌های مختلف عملکرد شورا و شهرداری مورد مطالعه و سنجش قرار گیرد. هدف از این تحقیق تعیین میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شورا و شهرداری شهر سقز با توجه به جنبه‌های مختلف عملکرد در پایان دوره چهارم شورای اسلامی شهر است.
روش پژوهش: نوع روش تحقیق ترکیبی (پیمایشی و توصیفی – تحلیلی) می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه با 55 سوال در قالب سه بعد الف: شورا؛ خدمات شهری و امور عمومی، ب: بخش عمرانی و شهرسازی، ج: امور فرهنگی و اجتماعی بود. جامعه آماری این پژوهش همه شهروندان بالای 15 سال بود و حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 381 نفر تعیین شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات 30 نفراز خبرگان عمران و شهرسازی استفاده شد، همچنین باتوجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ 972/0 بدست آمد، پایایی ابزار تحقیق نیز مور تأیید قرار گرفت.
یافته ها: میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شورا و شهرداری در زمینه خدمات شهری بیشتر از دو بعد دیگر است و شهروندان در زمینه امور فرهنگی کمترین رضایت را دارند.
نتیجه گیری: خروجی‌های تحقیق نشان دهنده این است که در کل رضایت شهروندان در شهر سقز از عملکرد شورا و شهرداری دور چهارم در سطح متوسط به پایین است. ضمناً در 12 مورد از جنبه‌های عملکردی رضایت شهروندان بالاتر از میانگین و در 38 مورد رضایت کمتر از میانگین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the citizens’ satisfaction with the services provided by the Islamic City Council and Municipality of Saghez (2013-2017)

نویسنده [English]

  • mohammad baghbani
Department of Management, saghez Branch, Islamic Azad University, saghez, Iran
چکیده [English]

Introduction and Purpose: The citizens’ satisfaction with the services provided by Islamic City Councils and municipalities indicate the comprehensive development of urban affairs as well managers’ effectiveness and efficiency. Undoubtedly, in order to extract the citizens’ satisfaction, different aspects of the performance conducted by the Islamic City Council and Municipality need to be investigated and measured. The present study aims at investigating the citizens’ satisfaction with the performance of the Islamic Council and Municipality of Saghez in terms of different performance aspects at the end of the fourth period of the Islamic Council.
Method: The method applied in the present study is a mixed one (survey and descriptive-analytical). The data collection tool was a questionnaire including 55 questions covering three aspects: a. the Islamic Council, urban services and public affairs; b. civil engineering and urban development sectors; c. cultural and social affairs. The statistical population of the present study includes all citizens older than 15 years old. Through applying Cochran’s sample size formula, the sample size of the statistical population was measured to be 381 individuals. The viewpoints of 30 experts on civil engineering and urban development were used for determining the validity of the questionnaire. Moreover, given the Cronbach’s alpha of 0.972, the reliability of the research tool was confirmed as well.
Findings: In comparison to the other two aspects, the citizens’ satisfaction with the performance of the Islamic Council and Municipality was appropriate in terms of the urban services. However, the citizens had the least satisfaction with the cultural services and affairs.
Conclusion: The findings of the present study indicated that the citizens’ overall satisfaction with the performance of the Islamic Council (fourth period) and Municipality was at a lower average level. Furthermore, the citizens’ satisfaction was above average for 12 aspects of the performance aspects and their satisfaction was at a lower average level in terms of 38 aspects of the performance. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • citizens
  • performance of the Municipality
  • Saghez Islamic City Council
آخوندیان، محمدجواد، سید محمد باقر زارعی و سیده فاطمه نورانی پهنه کلایی، (۱۳۹۱)؛ ارزیابی نگرش مردم نسبت به میزان عملکرد مناطق شهرداری در حوزه خدمات شهری، چهارمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
برک پور، ناصر؛ گوهری، حامد؛ کریمی، مهدی (۱۳۸۹) ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها بر پایه سنجش میزان رضایت‌مندی مردم از خدمات شهری ،فصل‌نامه مدیریت شهری، دوره8، شماره ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۸۹، ص218-203
رجب صلاحی، حسین، (1381)، ساختار حکومت محلی، مدیریت شهری و شهرداری، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور،تهران
رستمی، محمد حسن، سعید امان پور، مهران کرمی، سید الله مراد رام نژاد، سنجش رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری (مطالعه موردی: شهر دورود)، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال ششم، شماره 21، تابستان 1394
سعیدنیا، احمد، (1383)، کتاب سبز شهرداری ها، جلد یازدهم (مدیریت شهری)، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ص 117
فقیهی، ابوالحسن، کاوه تیمورنژاد، (1385)، نظام پاسخگویی در شهرداری تهران: پژوهشی پیرامون چگونگی ارایه خدمات شهری و رضایت شهروندان، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دوره 13، شماره 50
کاظمی، علی اصغر. (1385)، مدیریت سیاسی و خط مشی دولتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چاپ اول.
ملکی، سعید، سجاد منفرد، (1394) ارزیابی سطح رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری (نمونه موردی: شهر ایلام)، مطالعات مدیریت شهری، دوره 7، شماره 22، تابستان 1394
 
Akgul, Deniz, (2012). Measuring the satisfaction of citizens for the services given by the municipality: the krishehir municipality, Social and Behavioral Sciences 62 , 555 – 560
Boyne, G. & Chen,A. (2006): Performance targets and Public Service improvement, journal of public Administration research and Theory, 17, 455- 477.
Dijkers, M. P. j. M, (2005), Quality of life individuals with spinal cord injury: A review of conceptualization, measurement and research findings, journal of Rehabilitation Research & Development, Vol, 42, No. 3, pp. 87- 110.
Kopackova, hana, (2018). Reflexion of citizens' needs in city strategies: The case study of selected cities of Visegrad group countries, Cities (2018),
Nigro, Héctor Oscar, Císaro, Sandra Elizabeth González; (2016). The citizen satisfaction index: Adapting the model in Argentine cities, Cities 56 , 85–90
Zaherawati Zakaria, Kamarudin Ngah, Nazni Noordin, Mohd Zool Hilmie Mohamed Sawal,and Zaliha Hj Hussin, Historical of Customer Satisfaction in Municipal Services, 2012 International Conference on Economics Marketing and Management IPEDR Vol.28 (2012) © (2012) IACSIT Press, Singapore
Zenker, S., & Gollan, T. (2010). Development and implementation of the resident migration scale (ReMiS): Measuring success in place marketing. In E. H. Witte, T. Gollan (Eds.), Sozialpsychologie und konomie. Pabst Verlag, Lengerich, pp. 156–172.
Zenker ,Sebastian, & Rütter Natascha (2013) Is satisfaction the key? The role of citizen satisfaction, place attachment and place brand attitude on positive citizenship behavior, Cities 38 (2014),p 11–17