بررسی اهمیت برنامه‌های ارتقاء کیفیت فضای شهری با تاکید بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر اراک)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی ، بروجرد، ایران.yavari8690@gmail.com

2 استاد یار گروه شهرسازی ، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران Dr.Yazdani@yahoo.com

3 استادیار گروه شهرسازی، واحد بروجرد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران . guplan@yahoo.com

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: در دنیای امروز صنعت گردشگری با ویژگی شتاب دهندگی که به تمامی حوزه‌های توسعه و تقویت فرهنگ و هنر دارد، تبدیل به بزرگترین پیشران توسعه در جوامع مختلف گردیده است. در این میان مبحث گردشگری شهری هم می تواند به عنوان مهمترین بستر تعالی و توسعه ظرفیت‌های گردشگری، ایفای نقش نماید. این موضوع ارتباط تنگاتنگی با ارزشهای محیط طبیعی و میراث فرهنگی شهرها داشته و کمیت و کیفیت آن یکی از شاخصهای توسعه و عمرا ن شهری محسوب می گردد. معمولا شهرهایی که فاقد منابع داخلی اقتصادی برای توسعه هستند از عنصر ریخت شناسی فضای شهری به عنوان منابع گردشگری استفاده نموده و به کمک طراحی شهری توانسته اند بستر مناسبی برای ارتقاء اقتصاد محلی خویش فراهم آورند و هدف از این پژوهش هم معرفی موثرترین برنامه‌های اجرایی ارتقاء کیفیت طراحی شهری در شهر اراک است.
روش پژوهش: در این مطالعه محقق با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی، ابتدا اقدام به استخراج مهمترین برنامه‌های اجرایی ارتقاء کیفیت فضای شهری از متون علمی در سطح بین المللی پرداخته ودر جمع بندی کار یک مدل ساختاری پیشنهاد نموده است و سپس با جویاشدن نظر متخصصین امور شهری در قالب پرسشنامه داده‌های لازم استحصال شده و با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و نرم افزار لیزرل مدل ساختاری پیشنهاد شده را اصلاح و مدل نهایی تایید شده ای را برای شرایط شهر اراک ارائه داده است.
یافته‌ها: از یافته‌های این پژوهش استخراج برنامه‌های اجرایی ارتقاء کیفیت طراحی شهری درشرایط شهر اراک در قالب یک مدل ساختاری است. و همچنین با توجه به بار عاملی محاسبه شده برنامه‌های اجرایی مذکور اولویت بندی شده اند.
نتیجه گیری: بر اساس مدل تایید شده و نتایج حاصله، مهمترین برنامه اجرایی کارآمد برای توسعه گردشگری در شهر اراک پرداختن به موضوع ساختار و خوانایی در این شهر است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of the importance of urban quality improvement programs with emphasis on tourism development (Case study: Arak city)

نویسندگان [English]

  • mohammadkazem yavari 1
  • saeid yazdani 2
  • alireza sheykhol eslami 3
1 Urban Development Expert / Markazi Governorate / Arak / Iran
2 ostad
3 ostad
چکیده [English]

Introduction & Objective: In today's world, the tourism industry, with the accelerating attributes that extends to all areas of development and strengthening of culture and art, has become the largest driver of development in various societies. In this context, the topic of urban tourism can also play a major role in the development and development of tourism capacities. This is closely related to the values ​​of the natural environment and cultural heritage of cities, and its quantity and quality are considered as indicators of urban development and development. Usually, cities that lack the internal economic resources for development have used the morphology of urban space as tourism resources and have been able to provide a suitable platform for the promotion of their local economy through urban design, and the purpose of this research is to introduce the most effective promotion programs The quality of urban design is in Arak.
Method: In this study, the researcher used a descriptive survey method to firstly extract the most important executive programs to improve the quality of urban space internationally and, in concluding the work, proposed a structural model, and then, by asking experts Urban affairs has been prepared in the form of a questionnaire of necessary data. Using factor analysis and software, the proposed model has been modified and the finalized model has been approved for the conditions of the city of Arak.
Findings: From the findings of this research, extraction of executive plans to improve the quality of urban design in the conditions of the city of Arak is in the form of a structural model. As well as considering the calculated factor load, the implementation of these programs is prioritized.
Conclusion: Based on the approved model and the results, the most important implementation program for tourism development in Arak city is addressing the issue of structure and legibility in the city.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban tourism
  • urban design quality
  • Urban space
  • structural models
  • Arak
ادهم، زهرا: تحول فضای باز شهری در مسیر جهانی شدن؛ پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
بخشکی، علی، 1365، مقدمه ای بر پارکهای ملی و جنگلی، انتشارات دانشگاه تهران)
پاکزاد، جهانشاه.1381. هویت و این همانی با فضا، مجله صفه، شماره 21-22، تهران
پاکزاد، جهانشاه. 1385. راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران"، تهران، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی.
پاکزاد، جهانشاه.1386. مبانی نظری وفرایند طراحی شهری، انتشارات دانشگاه بهشتی، چاپ دوم.
پاکزاد، جهانشاه.1386. مقالاتی درباب طراحی شهری، انتشارات شهیدی، چاپ اول.
حاجی نژاد، علی؛ علیزاده، محمدرضا؛ اسلام فرد، فاطمه؛ فاطمی، محمدمهدی (1392). «رتبه بندی میزان برخورداری جاذبه ها و زیرساخت‌های گردشگری در مراکز شهرستان‌های استان مازندران با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک»، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی؛ 130-113
رامشت، محمدحسین؛ فیض الهی، مریم (1392). «اولویت گذاری و رتبه بندی کانون‌های گردشگری دشت ابراهیم یزد»، مجله پژوهشهای برنامه ریزی فضایی،1-18
سعیدنیا، احمد، 1391، گردشگری شهری، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
سجادیان، ناهید؛ پیری، فاطمه (1396) فصلنامه جغرافیایی سرزمین؛ سال چهادهم؛ شماره 53؛ بهار 96
شماعی، علی، موسیوند، ج،1390، سطح بندی شهرستانهای استان اصفهان از لحاظ زیرساختهای گردشگری با استفاده از مدل TOPSIS و AHP، فصلنامه مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای، سال سوم،شماره دهم، پاییز، صص23-40.
کورش: "کندوکاوی در تعریف طراحی شهری"، 1378، ص 43.  گلکار(1379) ( نشریه علمی ـ پژوهشی صفه، شماره 32، صص 65-38، 1379
گلکار، کورش: کندوکاوی در تعریف طراحی شهری"، تهران، مرکـز مطالعـات و تحقیقـات شهرسـازی ومعماری، 1378.
گیدنز، آنتونی.1390. گزیده جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، چاپ اول، نشر نی
لنگ، ج.۱۳۸۱. علیرضا عینی فر، آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
نصراللهی، زهرا، جهانبازی، ن، ناصری، ط، 1393، رده بندی استان‌های کشور بر حسب جاذبه‌های گردشگری، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال نهم، شماره 28، صص 17-35.
  ونتوری، رابـرت. (1357). پیچیـدگی و تضـاد در معمـاری، مترجمین: محمود بشارتی راد و واهـ ان پزشـکیان، چـاپ 128، تهران، ص 120.
شرکت مشاور شهر و خانه، مهندسان مشاور شهرساز، معمار، برنامه ریز،(۱۳۸۷)، کلیات طرح جامع و مبانی نظری توسعه گردشگری استان اصفهان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان.
Bayliss, D. (2004) Ireland's Creative Development: Local Authority Strategies for Culture-led Development Regional Studies 38 (7) pp. 817-831
Harvey, D. (1989a) From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in urban governance in late capitalism Geografiska Annaler 71 B (1) pp. 3-17.
-Inskeep, E (1991): Tourism planning. An Integrated and Sustainable Development Approach. Van Notrand Reinhold, New York.
Liu, Chui-Hua & Tzeng, Gwo-Hshiung & Lee, Ming-Huei & Lee, Po-Yen (2013). Improving metro–airport connection service for tourism development: Using hybrid MCDM models, Tourism Management Perspectives 6 (2013), pp 95–107.
Liu, Chui-Hua & Tzeng, Gwo-Hshiung & Lee, Ming-Huei (2012). Improving tourism policy implementation e The use of hybrid MCDM models, Tourism Management 33 (2012), pp 413-426.
Shah, R., & Goldstein, S. M. (2006). Use of structural equation modeling in operations management research: Looking back and forward. Journal of Operations
sothworth 1989 " theory and practice of contemporary urban desighn".
Zehner, "Indicators of the Quality of Life in New Communities, 1977, P. 15,25,135
 calothorpe 1993 next American metropolis,p12
Marcus CC, Sarkissian W (1986). Housing as if People Mattered, Berkeley, University of California Press
Lynch,K,(1972),The Image of the City, Cambridge, Ma:The MIT Press
Meethan, 1997: p. 334; after Healey et al, 1995.