نقش مدیریت شهری در پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی در استان گیلان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران maryam.bagheri.ka@gmail.com

2 استادیار، گروه شهرسازی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایرانmaryam.bagheri.ka@gmail.com

چکیده

هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، بررسی نقش مدیریت شهری در پیشگیری از جرایم زیست­محیطی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان شهرداری­های 16 شهرستان استان گیلان (256=N) است که حجم نمونه با استفاده از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران تعیین شد (120=n). ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه­ای بود که روایی صوری و محتوایی آن با نظر اساتید و کارشناسان تأیید گردید. پایایی آن با آلفای کرونباخ 869/0 مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با نرم­افزار­های SPSS19و LISREL8.80 انجام شد. نتایج برازش مدل نشان داد که میانگین توان دوم خطای تقریب (RMSEA) برابر با 00/0، سطح معنی­داری P-Value برابر 695/0 و همچنین نسبت X2/df برابر با 958/0 است می­باشند. براساس میزان ضرایب استاندارد به­دست آمده برای عوامل مورد مطالعه، نقش آموزشی (14/1)، نقش نظارتی (87/1) و زیرساختی (75/0)، هر 3 عامل دارای همبستگی مناسب با نقش مدیریت شهری می‏باشند، همچنین نشان داده است که عامل نظارتی قوی­ترین نقش را در رابطه با نقش مدیریت شهری در پیشگیری از جرایم زیست­محیطی داشته و نقش­های آموزشی و زیرساختی در رتبه‌های بعدی قرار می­گیرند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role Fundamental of Urban Planning and Environmental Regulation in Preventing Environmental Violation in Guilan Province

نویسندگان [English]

  • Maryam Bagheri 1
  • amirhoseyn porjohari 2
1 Department of Urban Planning, Islamic Azad University, Shahr-e-Qods Branch, Iran
2 ostad
چکیده [English]

The main purpose of this descriptive-survey study was to investigate the role of urban planning and environmental regulation in preventing environmental Violations. Statistical population of this research comprises all 256 managers, supervisors and experts of the 16 municipalities in Guilan province. Bartlett et al. was used for determining sample size (120). Data were collected through a questionnaire. To obtain validity of questionnaire; content and face validity were used. As well, to obtain reliability of questionnaire Cronbach’s alpha was used (0.869). To accomplish analysis of data, SPSSV19 and LISREL8.80 software were used in descriptive and inferential statistics. The results of goodness of fit showed that Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) was equal to 0.00, Level of significant was equal to 0.695 and also Chi Square/df ratio (X2/df) was equal to 0.958. Based on the standard coefficients, the educational factors (1.14), monitoring factors (1.87) and infrastructure factors (0.75), had a strong correlation with the role of urban management. The result also showed that monitoring factors had the strongest effect in the role of urban management and preventing environmental violation. Educational and infrastructure factors were at a later stage.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Planning
  • Environmental Regulation
  • Environmental Violation
  • Guilan
  • Iran
برک­پور، ن. و اسدیف ا. 1388. مدیریت و حکمروایی شهری. تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه هنر.
پورهاشمی، س. ع. و نمامیان، پ. 1394. جرم­انگاری تروریسم زیست­محیطی؛ چالش­ها، هنجارها و راهبردها. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط­زیست، دوره هفدهم، شماره 1، صفحات 167-182.
دبیری، ف.، ریاضی، ب.، خراسانی، ن. و همایونی، م. 1389. بررسی برخی چالش­های حقوقی مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط­زیست در استان گیلان. فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی، سال پنجم، شماره  3، صفحات 101-114.
زیاری، ک. 1384. مکتب­ها، نظریه­ها و مدل­ها در برنامه­ریزی منطقه­ای. انتشارات دانشگاه یزد، چاپ اول،
سرینیواس، ه. 1380. محیط­زیست شهری، سیاستگذاری و اقدام. ترجمه سیروس موسوی، تهران: شهرداری­ها.
شکوئی، ح.  1373. دیدگاه­های نو در جغرافیای شهری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت.
شیرافکن، ح. و برادران شاهرودی، ز. 1396. بررسی نقش شهرداری در ارتقا فرهنگ شهروندی در راستای کاهش آلودگی زیست­محیطی. چهارمین کنفرانس بین­المللی برنامه­ریزی و مدیریت، 2 و 3 خرداد.
عزیزی، م. م. 1380. توسعه شهری پایدار، برداشت و تحلیلی از دیدگاه­های جهانی، صفه، نشریه دانشگاه شهید بهشتی، دوره یازدهم، شماره 33، صفحات 14-27.
فطرس، م. ح.، فردوسی، م. و مهرپیما، ح. 1390. بررسی تأثیر شدت انرژی و گسترش شهرنشینی بر تخریب محیط­زیست در ایران (تحلیل هم­جمعی). محیط شناسی، سال سی و هفتم، شماره 60، صفحات 13-22.
موسوی، س. ف. حقوق بین­الملل محیط­زیست. تران:  نشر میزان، چاپ دوم.
نجات، س. ا. و دبیری، ف. 1394. بررسی چالش­های کیفری ناشی از اجرای ماده 688 (914) قانون مجازات اسلامی. مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره هفتم، شماره 2، صفحات 173-197.
یوسفی، آ. 1381. تغییر الگوهای مصرف ناپایدار، فصلنامه­ محیط­زیست، شماره 37، صفحات 13-16.
Dijk,V. and Pieter, M. (2006). Managing Cities in Developing Countries: the Theory and Practice of Urban Management. Edward Elgar Publishing.
Elizabeth, A. and Oluyemi, A. (2012). Urban Poverty and Residential Environment Degradation in Calabar Area of Cross River State, Nigeria. Global Journal of Human Social Science, 12(6), 49-55.