نقش مدیریت اطلاعات فرهنگی در مدیریت شهری(مطالعه موردی: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - دانشکده مدیریت و اقتصادmohsen.mir16885@gmail.com

2 استادیار، گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایرانhani.nikoo@gmail.com

3 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال ، ایران

چکیده

اطلاعات از مهمترین منابع سازمانی است و بعد از عامل انسانی، به عنوان مهم ترین منبع مدیریت به حساب می​آید. سیستم اطلاعات مدیریت،سیستم سازمان یافته و ابزار مناسبی است که اطلاعات صحیح وخلاصه شده رادرموقع مناسب به تصمیم گیرندگان سازمان ارائه داده وامکان تصمیم گیری صحیح ودقیق رابرای مدیران سازمان فراهم می​سازد. باتوجه به انواع گوناگون فعالیتهای فرهنگی، خدمات فرهنگی، اطلاعات فرهنگی که در کشور روزانه ارائه می​گردد، نیازمند وجود سازمانها و یا دپارتمانهایی برای نگهداری و مدیریت مدارک فرهنگی بر اساس استانداردهای حرفه​ای می​باشیم.
هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش مدیریت اطلاعات فرهنگی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در چهار بعد شناسایی اطلاعات، سازماندهی و ذخیره اطلاعات، اشاعه و کاربرد اطلاعات و مستندسازی اطلاعات می​باشد.
روش: پس از تهیه و تدوین پرسشنامه‌ها، تعداد 120 نفر به صورت تصادفی از مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران انتخاب شده و پرسشنامه​ها در بین آن‌ها توزیع گردید. سپس تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت.
نتایج: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مدیریت اطلاعات فرهنگی در تمام ابعاد مورد بررسی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اثرگذار است (0.05P<) و پاسخ غالب به تمام گویه​ها «زیاد» بوده است. سازماندهی و ذخیره اطلاعات با میانگین بعد 2.67 در بین سایر ابعاد دارای رتبه اول و بیشترین اثر در مدیریت سازمان مربوطه می​باشد. همچنین، میانگین پاسخگویی به هر 4 بعد برابر با 4 ( گزینه متوسط) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Cultural Information Management in Tehran Municipality (Tehran Municipality Cultural and Art Organization)

نویسندگان [English]

  • seyed mohsen mir 1
  • Hanieh Nikoomaram 2
  • Shohreh alipour 3
1 azad
2 Assisstant Professor, Department of Environmental Management, Sceince and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 M.Sc., Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran
چکیده [English]

Introduction: Information is one of the most important organizational resources and after human factor is considered to be the most important source of management. The management information system is an organized system that provides accurate information to the organization's decision-makers in a timely manner, and provides correct decision for decision-makers of organizations. Due to the various types of cultural activities, cultural services, and cultural information that is provided daily in the country, we need organizations or departments for the maintenance and management of cultural documents in accordance with professional standards. Cultural information management is prerequisite for cultural engineering.
Purpose: The purpose of this study was to investigate the effect of cultural information management role in Tehran municipality on four dimensions, namely, information identification, organization and storage of information, dissemination and application of information, and documentation of information.
Method: After preparing and editing the questionnaire, 120 people were randomly selected from cultural managers of Tehran municipality. Questionnaires were distributed among them.Data analysis was done using SPSS software.
Results: The results of this study showed that cultural information management is effective in all aspects of cultural management of Tehran municipality (P <0.05) and the dominant response to all of them is "high". Organizing and storing information with a mean of 2.67 is in the first place and has the most impact.  Also, the average of responses to each of the four dimensions is ˷4 (medium).
Discussion: In this study, the information and storage of information in the Tehran municipality is of the highest importance, and it seems that the establishment of a suitable database in organizing and storing information has a significant impact.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data management
  • Cultural information
  • Urban Management
  • Artistic Cultural Organization
 جوادکار. (1382). سیستم های اطلاعاتی مدیریت. تهران: انتشارات سمت.
 داونپورت، تامس اچ و پروساک لارنس (1379). مدیریت دانش. ترجمه حسین رحمان سرشت، تهران: نشر ساپکو.
رحمانی، محمود. 1321. نقش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ارتقای سرمایه فرهنگی شهروندان تهرانی (مورد مطالعه کانون های بانوان منطقه شوش ) فصلنامه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات. سال چهارم. شماره6.
 رضائیان، علی.(1380) مبانی سازمان و مدیریت. چاپ سوم. تهران. انتشارات سمت.
 روتون، آیان و چودهری، جی.جی،(1395) مدیریت و دسترسی اطلاعات میراث فرهنگی، دانشکده علوم اطلاعات و ریاضی در دانشگاه Northumbria
 ریموند مک لوید(1387)، سیستم های اطلاعات مدیریت، مترجم: مهدی جمشیدیان - اکبر مهدی پور عطاآبادی ناشر: دانشگاه اصفهان.
 شاین، ادگار اچ. (1383). مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری. (ترجمه‌ی برزو فرهی بوزنجانی و شمس الدین نوری نجفی). چاپ اول. تهران. سیمای جوان.
 صرافی زاده، علی اصغر، علی پناهی، علی(1380)، سیستمهای اطالعات مدیریت: نظریه​ها، مفاهیم و کاربردها، تهران، انتشارات میر
 عطایی، مرتضی(1386)، فرآیند اجرایی مدیریت دانش در سازمان​ها، مجله گسترش صنعت، سال چهارم، شماره 182، صص 32-35.
 کنت لاودن، جین پرایس لاودن، (1395)سید اکبر مصطفوی (مترجم)، سید مجتبی حسینی (مترجم)، سیستم های اطلاعاتی مدیریت، ناشر: دانش بنیاد.
 ملکی، رضا (1380)." بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات فرهنگی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و ارائه الگوی پیشنهادی". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
 میر،سیدمحسن(1397). ارائه الگوی مدیریت اطلاعات فرهنگی در سازمانها و مراکز فرهنگی ایران، رساله دکتری، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
نعمتی, طاهر؛ تقی حیدری؛ اصغر رشیدی و وحید حسن پور، ۱۳۹۱، نگرش سیستمی در مدیریت فرهنگی کلان شهر تهران با رویکرد توسعه پایدار شهری، همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران، تهران، شهرداری تهران
Drucker. Peter, Managing Knowledge Means nowledg oneself, Leader to Leader(2007); No.16.
Davenport T.H, Jarvenpaa S, Beers M, Improving knowledge work processes, Sloan Management Review (1996); 37, 53-65.
Ruthven, I & Chowdhury, G. G. (2015), Cultural Heritage Information: Access and Management, ALA Neal-Schuman