رابطه آموزش‌های ارائه شده در پارک ترافیک با تربیت شهروند حرفه‌ای(مورد مطالعه: منطقه 17 شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته مدیریت شهری، گروه مدیریت شهری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران marziehsafaei63@yahoo.com

2 استادیار گروه مدیریت امور فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (مسئول مکاتبات) sun19717@yahoo.com

3 استادیار گروه روان شناسی ومشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران parenazbanisi2017@gmail.com

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین آموزش‌های ارائه شده در پارک ترافیک با تربیت شهروند حرفه‌ای در منطقه 17 شهرداری تهران انجام شد.
روش پژوهش: روش پژوهش از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان مقطع ابتدایی منطقه 17 شهرداری تهران (مقطع اول تا ششم) که در پارک ترافیک این منطقه تحت آموزش قرار گرفته‌اند بود.
یافته‌ها: حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 377 نفر برآورد شد و برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه آموزش استفان چو (2007) دارای 9 گویه و پرسشنامه تربیت شهروند حرفه‌ای کلانتری (1392) دارای 17 سوال در طیف 5 درجه­ای لیکرت بود. روایی هر دو پرسشنامه از لحاظ صوری و محتوایی به تایید رسید. محاسبه پایایی پرسشنامه‌ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 80/0 و 86/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون‌های K-S و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد بین آموزش‌های ارائه شده در پارک ترافیک منطقه 17 شهرداری تهران با تربیت شهروند حرفه‌ای (دانش، مهارت، نگرش) رابطه وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Trainings Provided in Traffic Park on Professional Citizens Education(Case Study: District 17 of Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • marzieh safaei 1
  • ALI AKBAR REZAEI 2
  • PARINAZ BANICI 3
1 علوم تحقیقات - دانشکده مدیریت و اقتصاد
2 Faculty Member of Islamic Azad University, Tehran Research Sciences Branch
3 Faculty Member of Islamic Azad University, Tehran West Branch TEHRAN IRAN
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of determining the relationship between the training provided in the traffic park and professional education in the 17th municipality of Tehran.
The research method was descriptive and information-gathering method. The research population consisted of elementary school students in district 17 of Tehran municipality (sections 1 to 6) who were trained in park traffic in the region.
The sample size was estimated at 377 people according to the Morgan table and a simple simple random sampling method was used to select the sample. The data collection tool, Stephen Chow's (2007) questionnaire, had 9 questions and the Fisherman's Professional Citizen Education Questionnaire (2013) had 17 questions at 5 degrees Likert. The validity of the questionnaire was verified in terms of appearance and content. The reliability of the questionnaire was calculated to be 0.80 and 0.86, respectively, by Cronbach. K-S test, Pearson correlation coefficient and regression were used to analyze the data.
The results show that there is a relationship between the training provided in the traffic area of ​​the 17th district of Tehran with the training of a professional citizen (knowledge, skill, and attitude).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Professional Citizen Education
  • Traffic Park
باقری‌نسب، مهدی (1391). تاثیر آموزش بر گسترش فرهنگ ترافیک. طرح پژوهشی. همکاری پلیس راهور با آ.پ.
جاویدی، طاهره؛ عالی، مرضیه (1387). تحلیلی ﺑﺮ اﺑﻌﺎد و ﮔﺴﺘﺮه آﻣﻮزش ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ. مقالات اولین همایش آموزش و یادگیری غیررسمی دانشگاه فردوسی مشهد.
رضاپور شاه کلائی، فروزان؛ رعنایی، وحید؛ هزاوه ئی، محمد مهدی؛ فردمال، جواد (1397). بررسی عملکرد دانش آموزان همیار پلیس در مقایسه با سایر دانش آموزان مدارس شهر همدان در خصوص پیشگیری از آسیب های ناشی از حوادث ترافیکی. مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 6، 2، 101-95.
روحی، سامان؛ ابراهیمی‌قوام، صغری (1395). اثربخشی آموزش فرهنگ ترافیک بر عملکرد ترافیکی و سطح آگاهی از رفتارهای خطرزای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی. مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، 9، 1، 135-119.
عیوضی، محمدرحیم؛ باب گوره، سید حسام الدین (1391). تحول مفهوم شهروندی و ظهور شهروند جهانی. فصلنامه سیاست، 42، 3، 205-187.
فتحی واجارگاه، کورش؛ دیبا واجاری، طلعت (1390). تربیت شهروندی. تهران: انتشارات فاخر.
فتحی‌واجارگاه، کوروش؛ واحدچوکده، سکینه (1389). آموزش شهروندی در مدارس. تهران: انتشارات آییژ.
کلانتری، الهام (1392). بررسی سطح سواد اطلاعاتی و میزان آگاهی دانشجویان از ویژگی­های شهروند حرفه‌ای در دانشگاه شهید بهشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
گانیه، آر.ام. اصول طراحی آموزشی. ترجمه خدیجه علی‌آبادی، 1397. تهران: انتشارات دانا.
موسوی، صدرالدین؛ درودی، مسعود (1391). تربیت شهروندی دانشجو در بستر تعامل خانواده و دانشگاه. ماهنامه مهندسی فرهنگی، 73، 8-1.