ارزیابی شاخص‌های راهبرد توسعه شهری(CDS) در زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مراغه omidmobaraki@gmail.com

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مراغه h.sarvar1351@gmail.com

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری fhatami1400@gmail.com

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: یکی از رویکردهای نوین در طرح­های توسعه شهری، رویکرد راهبرد توسعه شهری (CDS) می باشد که در سال 1999 با هدف کاهش فقر، توسعه پایدار، ارتقای مشارکت و ایجاد حکمرانی خوب شهری ایجاد گردید. این طرح اساساً بر رشد اقتصادی شهرها تأکید داشته و با شناسایی و به کارگیری پتانسیل­ها و امکانات بالقوه اقتصادی شهر، مبنایی برای توسعه در سایر جوانب را نیز، فراهم می کند. راهبرد توسعه شهر، ابزاری است که در آن، تکنیک­های مشارکتی به کار گرفته شده و هدف اصلی آن، تأمین توسعه پایدار شهری از طریق ظرفیت سازی اجتماعی برای تدوین چشم انداز مشارکتی و اقدام همگانی می­باشد.
روش پژوهش: نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی_تحلیلی می­باشد لذا تجزیه تحلیل داده­های پرسش­نامه­ از نرم افزار SPSS، و به منظور تدوین استراتژی جهت توانمند سازی آتی شهر از مدل تحلیلی SWOT و برای طراحی نقشه­های محدوده مورد مطالعه از GIS استفاده گردیده است
یافته‌ها: بنابراین بررسی­های بعمل آمده و نتایج حاصله توسط رگرسیون گام به گام نشان می­دهد شاخص بانک­پذیری با بتای 436/ بیش­ترین تأثیر، رقابت پذیری با 340/، حکمروایی خوب شهری با بتای 259/ و شاخص قابلیت­زندگی با بتای 255/ کمترین تأثیر، را بر توسعه شهر زنجان داشته­اند. و با استفاده از آزمون تی (T) تک نمونه­ای برای شهروندان 65/2 و برای متخصصین 70/2 بدست آمده که در کل با سطح اختلاف معناداری 713/ می­باشد.
نتیجه گیری: با استفاده روش­های وزن­دهی به شاخص­ها و معیارهای ارزیابی، توسط روش عکس­پذیری رتبه­ای، شاخص بانک­پذیری رتبه اول، شاخص رقابت­پذیری رتبه دوم، شاخص قابلیت­زندگی رتبه سوم و شاخص مدیریت شهری رتبه چهارم را کسب کردند. و با تکنیک سوات (SWOT) نشان می­دهد که بهترین راهبرد برای شهر زنجان راهبرد (تهاجمی) می­باشد که با بهره­گیری از نقاط قوت از فرصت­ها استفاده ­می­شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Urban Development Strategy Indictors in Zanjan

نویسندگان [English]

  • OMID mobaraki 1
  • HOSHANG sarvar 2
  • FATH HOLAH HATAMI 3
1 UNIVERSITY OF MARAGHEH
2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مراغه h.sarvar1351@gmail.com
3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری fhatami1400@gmail.com
چکیده [English]

Introduction:  One of the new approaches to urban development projects is the Urban Development Strategy (CDS) approach developed in 1999 with the goal of reducing poverty, sustainable development, promoting participation and creating good urban governance. The plan mainly emphasizes the economic growth of cities and, by identifying and using the potential and economic potential of the city, provides a basis for development in other aspects as well. In other words, sustaining environmental sustainability, sustainable social justice, and so on can be seen by creating sustainability, promoting sustainable development and providing sustainable financing. The city's development strategy is a tool in which participatory techniques are employed and its main goal is to provide sustainable urban development through social capacity building for the development of participatory perspectives and public action. Also, the urban development strategy aims to promote social justice in cities through the process of community participation and cooperation in order to improve the quality of life of all citizens.
Research method: The research type is applied and its method is descriptive-analytic. Therefore, analyzing the data of the questionnaire using SPSS software, and in order to develop a strategy for future development of the city from the SWOT analytical model and for designing the study area maps from GIS Has been used .
Finding : Therefore, the studies have been done and the results obtained by step-by-step regression show that the bankability index with beta 436 has the highest impact, competitiveness with .340 good urban governance with beta .259 And life expectancy index with beta of 255. The least effect on the development of the city of Zanjan. Using single-sample t-test (T) for citizens 2.65 and for specialists 2.70, the total is 0.713 with a significant difference.
Results: Finally, by using the methods of weighting the indicators and evaluation criteria, ranked photo-capture method, first-class bank-capability index, second-place competitiveness index, life-satisfaction index, and fourth-rank urban management index. SWOT analysis shows that the best strategy for Zanjan is an aggressive strategy that exploits the strengths of opportunities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban planning
  • City Development Strategy
  • Quality of Life
  • Sustainable Development
  • Zanjan city
بهزادفر، مصطفی (1382). ضرورت و موانع ایجاد شهر هوشمند در ایران. نشریه هنرهای زیبا. شماره 15. صص 15-27.
تقوایی، مسعود، نادری، بهنام، دهقایی، یداله. (1385). تحلیلی بر برنامه­ریزی استراتژی توسعه شهری. نشریه انجمن راه و ساختمان ایران بنا. شماره 29-30.
حاتمی­نژاد، حسین، فرجی­ملایی، امین. (1390). امکان سنجی اجرای طرح­های استراتژی توسعه شهری (CDS) در ایران. مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای. سال دوم. شماره هشتم.
رحمتی، علیرضا. (1392). برنامه ریزی توسعه شهر بابلسر با رویکرد توسعه شهری (CDS). پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه جغرافیا. دانشکده ادبیات علوم انسانی دکتر علی شریعتی. دانشگاه فردوسی مشهد.
رضازاده، راضیه، بدری، علی اصغر. (1383). تأثیر جهانی شدن بر نقش و عملکرد شهرها: فرصت­ها و تهدیدها برای شهر و شهرداری­ها. مجموعه مقالات همایش شهرداری­ها و اقتصاد شهری. تهران.
شریف­زاده، فتاح، قلی­پور، رحمت­الله. (1382). حکمرانی خوب و نقش دولت، فرهنگ مدیریت. سال اول. شماره4. صص93-109.
صابری، حمید، ضرابی، اصغر، محمدی، جمال. (1391). اولویت­بندی استراتژی­های توسعه شهر (CDS) با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی: کلان شهر اصفهان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر. فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی. سال دوازدهم. شماره 39. ص75-59.
صرافی، مظفر (1380). بنیادهای توسعه پایدار کلانشهر تهران. ارائه شده در همایش توسعه پایدار تهران.
کهزادی، نوروز (1379). گذری از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی. مجموعه مقالات اولین همایش بانکداری الکترونیکی. بانک توسعه صادرات ایران. تیرماه. صص 2-12.
گلکار، کوروش، آزادی، جلال. (1383). راهبرد توسعه شهر (CDS) چیست. مجله شهرنگار. شماره30. صص 25-80.
ملک افضلی، علی اصغر (1382). انتخاب استراتژیک در برنامه­ریزی شهری. چاپ اول. تهران: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر.
مهدیزاده، جواد (1382). برنامه­ریزی راهبردی توسعه شهری تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران. مرکز تحقیقات و مطالعات معماری و شهرسازی ایران.
مهدیزاده، جواد (1385). برنامه­ریزی راهبردی توسعه شهری تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران. وزارت و مسکن شهرسازی، چاپ دوم. تهران.
مهندسین مشاور آرمان­شهر (1385). طرح بازنگری تفصیلی شهر زنجان. جلد دوم. مطالعات کلی در مقیاس طرح جامع. سازمان مسکن و شهرسازی.