شناسایی و اولویت بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی شهرهای بندری و نقش آن در مدیریت شهری(مطالعه موردی شهرهای بندری استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری کارآفرینی، گرایش توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران (مسئول مکاتبات) m.tavakkoli51@gmail.com

2 استادیار گروه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران bziyae@ut.ac.ir

3 استادیار گروه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران kasakhdari@ut.ac.ir

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: شهرهای بندری به عنوان یک حلقه مهم در زنجیره لجستیکی کشور قلمداد می‏گردند. این مهم در چارچوب تحقق مفهوم اکوسیستم کارآفرینی شهر بندری به عنوان عامل اساسی زنجیره تأمین کالای کشور و نقش آن در مدیریت شهری  قابل دست‏یابی است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد مؤثر در اکوسیستم کارآفرینی شهرهای بندری ایران است.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی و  روش تحقیق،  مطالعه موردی و نحوه گردآوری داده‏ها  مصاحبه عمیق نیمه‏ساختاریافته با خبرگان است. جامعه آماری، خبرگان صنعت حمل‏و‏نقل دریایی و روش نمونه‏گیری هدفمند است. روش تجزیه و تحلیل داده‏های حاصل از مصاحبه‏ها کدگذاری و حاصل این کدگذاری هشت بُعد و 84 شاخص بود. برای سنجش روایی پژوهش از گروه کارشناسان و پایایی از مستندسازی تمامی مراحل توسط چندین پژوهشگر استفاده گردید. در پایان نسبت به اولویت‏بندی ابعاد مؤثر در اکوسیستم کارآفرینی شهرهای بندری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‏مراتبی براساس تکنیک مقایسه‏های زوجی اقدام گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که ابعاد مؤثر در اکوسیستم کارآفرینی شهرهای بندری ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: سیاست، مالی، بازارها، ذی‏نفعان، سرمایه‏انسانی، حمایت‏ها، سرمایه طبیعی و فرهنگ
نتیجه گیری: توجه هم‏زمان با رویکرد سیستمی به تمامی ابعاد، موجب توسعه متوازن و پایدار کارآفرینی در مدیریت شهرهای بندری می‏گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Entrepreneurship Ecosystem Dimensions of Port Cities and Its Role in Urban Management (Case Study: Khuzestan Port Cities)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Tavakkoli 1
  • Babak Ziyae 2
  • Kamal sakhdari 3
1 Phd entrepreneurship & Expert PMO
2 Assistant Professor of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
3 Assistant Professor of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

Port cities are seen as an important link in the country's logistics chain. So that the national economy and foreign trade of the country is completely dependent on the functioning of the country's trading ports. The main purpose of this study was to identify and prioritize effective dimensions of entrepreneurship ecosystem in Iranian port cities (a case study of Khuzestan port cities). This research is a qualitative research and the method is the case study and how to collect semi-structured in-depth interviews with experts. The statistical population is maritime transport industry experts and purposeful sampling method. The method of analyzing the data from the interviews was coded the result of this coding was done in eight dimensions and 84 indicators. Experts' validity and reliability of documenting the whole process were documented by several researchers. In the end, prioritizing the effective dimensions in the entrepreneurship ecosystem of ports was done using a hierarchical analysis process based on pairwise comparisons technique. The results showed that the most effective dimensions in the entrepreneurship ecosystem of Iran's port cities are: policy, finance, markets, stakeholders, human capital, support, natural capital and culture, all of which coincide with the systematic approach to all dimensions promote balanced and sustainable entrepreneurship development in port cities management.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Ecosystem
  • Port City
  • Urban Management
  • Business
  • Maritime Transport
اصغرپور، م. (1387)، "تصمیم‏گیری چندمعیاره"، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
الصفی، ب. (1393)، "توسعه دریامحور مروری بر صنایع دریایی جهان". تهران: انتشارات اسرار دانش، چاپ سوم
توکلی، م. (1398)، "طراحی مدل اکوسیستم کارآفرینی شهرهای بندری ایران (مطالعه موردی شهرهای بندری استان خوزستان)"، رساله دکتری کارآفرینی، استاد راهنما: بابک ضیاء، قزوین: دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
حافظ‏نیا، م. (1389). "مقدمه‏ای بر روش تحقیق در علوم انسانی"، تهران: انتشارات سمت.
حسن زاده محمدی، م. (1390)، "اقتصاد حمل و نقل دریایی"، تهران، نشر آرامش
داداش‏پور، هـ ، آفاق‏پور، آ. و  رفیعیان، م. (1389)، "تحلیلی بر سازمان‏یابی فضایی سیستم شهرهای نواحی ساحلی جنوب ایران "، فصل‏نامه جغرافیا و توسعه ناحیه‏ای، شماره 14، صص 97-131.
قدسی­پور، ح. (1389)، "فرآیند تحلیل سلسله مراتبی"، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
صفائی‏پور، ز. (1396)، "نقش مدیریت شهری در راستای تحقق توسعه پایدار شهری"، فصلنامه مطالعات عمران شهری، دور اول، شماره دوم، پاییز 1396.
کلیچ، علی (1391)، "ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی در اﯾﺮان".
لطفی، حیدر و دیگران (1388)، "مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان"، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیایی انسانی، سال دوم، شماره اول، زمستان 1388.
مرادی مکری، س و حیدری کیا، م. (1397)، "ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪارﺷﻬﺮی"، ،ﻣﺠﻠﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ، دوره 1 شماره1
مهندسین مشاور هرم پی. (1397)، "بازآفرینی تعامل شهر و بندر"، سازمان بنادر و دریانوردی، معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی، اداره کل مهندسی سواحل و بنادر
نجفی، م. افتخاری، ی. (1392)، "سند راهبردی حمل و نقل ـ بخش حمل و نقل دریایی"
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. (1395)، "پایش و بهبود نظام کارآفرینی ایران"
بیگی، ف. (1373)، "مدیریت‌ شهری، نیاز امروز ضرورت‌ فردا"، مجله‌ تدبیر شماره‌ ۵۵ شهریور ۷۳، ص‌ ۲۴
 https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com