بررسی رابطه تبلیغات شهری و آگاهی از حقوق شهروندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: مفهوم حقوق شهروندی از جمله مفاهیم و واژه هایی است که پیشینه و خاستگاهی بس طولانی در تاریخ سیاسی و اجتماعی جوامع بشری دارد در این پژوهش سعی شده با معرفی روش نوینی در آموزش حقوق شهروندی نسبت به این آگاه سازی اقدام شود. هدف اصلی این مقاله عبارتست از: تعیین میزان رابطه تبلیغات شهری وحقوق شهروندی.
روش پژوهش: جامعه آماری در این تحقیق با توجه به سئوال اصلی جامعه آماری 85 نفر از مدیران علمی و اجرایی در امر تبلیغات می​باشد که با توجه به نمونه گیری هدفمند 8 نفر از اساتید دانشگاه، 20 نفر از صاحب نظران مسائل تبلیغات در مرکز پژوهش​های بازرگانی و مرکز تحقیقات استراتژیک، 18نفر از مدیران حوزه تبلیغات و 39 نفر از کارشناسان حوزه تبلیغات می​باشند. با توجه به محدود بودن جامعه همه اعضای جامعه به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند و به روش سرشماری مورد پرسش قرار گرفتند.
یافته‌ها: یافته​های تحقیق حاکی از اثبات فرضیات مطرح شده در مقاله است بدین معنا که تبلیغات شهری باعث افزایش آگاهی از حقوق شهروندی در شهروندان تهرانی شده است.
نتیجه گیری: تبلیغات شهری باعث افزایش آگاهی از حقوق شهروندی در شهروندان تهرانی شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Relationship between Urban Advertising and Citizenship Awareness

نویسندگان [English]

  • Amir Kazemi 1
  • Shahin Mozaffari 2
1 Department of MBA, Shiraz branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Ph.D. Student in Management and Cultural Planning, Shiraz branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Introduction and purpose: The concept of citizenship is one of the concepts and words that have a long history in the political and social history of human societies. This research has attempted to introduce a new method of citizenship education. The main purpose of this study is determining the relationship between urban advertising and citizenship rights.
Method:  According to the main question of this study, participants of this study were 85 persons of scientific and executive managers in the field of advertising; Moreover purposeful sampling was used which include 8 university professors, 20 experts of propaganda issues in Business Research Center and Strategic Research Center, 18 publicity managers and 39 publicity experts. Given the limited population of the community, all members of the community were interviewed using census method.
Findings: The findings of the study confirm the hypotheses of this study, meaning that urban advertising has increased the awareness of citizenship rights in citizens who live in Tehran.
Results: Urban advertising has increased the awareness of citizenship rights in citizens who live in Tehran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising
  • Urban Advertising
  • Law
  • Citizenship
اسکندری، زهرا (1386)، بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان آگاهی در حقوق شهروندی در بین دانشجویان دانشگاه سراسری و آزاد تبریز، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
آشوری، داریوش (1382)، دانشنامه سیاسی، تهران: نشر مروارید، چاپ نهم.
افروغ، عماد (1385)، فرهنگ شناسی و حقوق فرهنگی، تهران: نشر سوره.
افروغ، عماد (1387)، حقوق شهروندی و عدالت، تهران: نشر سوره.
اکبری، محمد علی (1383)، برنامه ریزی دولتی در حوزه تامین اجتماعی، تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
اکرامی، محمود (1389)، مردم شناسی تبلیغات، تهران: نشر سیوار.
باقری فر، علی، سعید دهقان (1389 )، ما و ما گذری بر حقوق و اخلاق شهروندی، تهران: موسسه پژوهشی بشرا.
بالدوین، هانتلی (1380 )، چگونه آگهی تلویزیونی بسازیم، ترجمه: حمید گرشاسبی، تهران: سروش.
بلوریان، محمد (1381 )، تبلیغات به زبان ساده، تهران: شرکت چاپ و نشربازرگانی.
بنیانیان، حسن (1389 )، کاربرد هنر در تبلیغ، تهران: نشر سوره.
پراتکانیس، آرنسون (1379)، عصر تبلیغات، ترجمه: کاووس سید امامی و محمد صادق عباسی، تهران: انتشارات سروش.
پورکریمی، جواد. «تبلیغات رسانه‌ای و تغییر نگرش مخاطبان: رویکردی روانشناختی بر تبلیغات»، فصلنامه پژوهش و سنجش صدا وسیما، تهران: انتشارات سروش، ۱۳۸۱.
جاوت، گارث اس، اودانل، ویکتوریا. «تبلیغ و ترغیب»، ترجمه حمید میرعابدینی، تهران: انتشارات رسانه، ۱۳۷۲.
جرارد جی، تلیس (1386)، بهترین روش​ها در تبلیغات موثر برای موفقیت در اهداف، ترجمه: محمد رضا صالحی، اصفهان: فرهنگ مردم.
رفیعی، سید کمال الدین (1385)، رابطه مفاهیم نوشتاری و گفتاری با ویژگی عناصر تصویری در پیام​های تبلیغاتی، تربیت مدرس، پایان نامه کارشناسی ارشد.
روح الامینی، محمود (1368)، زمینه فرهنگ شناسی، تهران: انتشارات عطار.
روح الامینی، محمود (1374)، مبانی انسان شناسی، تهران: انتشارات عطار.
روستا، احمد و علی خویه (1388) تاکتیک​ها و تکنیک​های تبلیغات، تهران: نشر سیته،
ساروخانی، باقر (1372 )، روش​های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سروش، عبد الکریم، «فربه‏تر از ایدئولوژی، کیان شماره 14.
سلطان زاده، حسین (1374 )، تاریخ شهر و شهروندی، تهران: دفتر پژوهش​های فرهنگی.
سولیوان، لوک (1385 )، تبلیغات خلاق، مترجم: فرزاد مقدم، تهران: نشر سیته.
صالحی امیری، سید رضا و امیر اعظم دولت آبادی (1387)، مبانی سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی، تهران: معاونت پژوهش​های فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک.
صالحی امیری، سید رضا (1386 )، مفاهیم و نظریه​های فرهنگی، تهران: ققنوس.
صدیق سوستانی، رحمت ا... (1387)، آسیب شناسی اجتماعی (جزوه درسی) تهران: دانشگاه تهران.
طبسی، محسن (1386)، میزان اثر بخشی تبلیغات محیطی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و عوامل موثر آن در شهر مشهد، بنیاد شهید، پژوهش سازمانی.
عباس زادگان، محمد و احمد رضا فتوت (1386)، پایایی و روایی در پژوهش، تهران: دفتر پژوهش​های فرهنگی.
عبداللهی و مرادی، تحلیل جامعه‌شناختی الگوهای مصرف در بین ساکنان شهر تهران، تهران: 1389
فاضلی، محمد، مصرف و سبک زندگی، قم، انتشارات صبح صادق، 1382.
فاطمی، سید علی (1388)، حقوق شهروندی در نگرش و رفتار امام علی (ع)، دانشگاه امام صادق (ع)، پایان نامه کارشناسی ارشد.
فالکس، کیث (1381)، شهروندی، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر.
فالکس، کیت (1383 )، حقوق شهروند، مترجم: عبدالعزیز ویسی، تهران انتشارات کویر.
فراهانی، فاطمه (1389 )، توسعه فرهنگی و رسانه ملی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
فروغی، محمد علی (1383 )، سیر حکمت در اروپا، تهران، انتشارات هرمس.
کاظمی، شهلا (1387)، آسیب شناسی تبلیغات شهری، سازمان فرهنگی هنری، پژوهش سازمانی.
کرمی، فرزانه (1389)، مطالعه عوامل اجتماعی موثر در میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی، دانشگاه علوم و تحقیقات، پایان نامه کارشناسی ارشد.
کشاورز، عیسی (1366 )، تبلیغات و فرهنگ، تهران نشر سبز، 1388
کیا، محمد، تبلیغات تجاری و بازرگانی، تهران: انتشارات ابن سینا، 1380.
محمدیان محمود (1381)، آسیب‌شناسی تبلیغات در ایران، انتشارات حروفیه، تهران.
معنوی پور، داوود (1388)، بررسی اثر بخشی تبلیغات شهری بنیاد شهید از دیدگاه جامعه، بنیاد شهید، پژوهش سازمانی.
میرزاپور، فاطمه (1389)، عوامل موثر بر آگاهی زنان از حقوق شهروندی، دانشگاه علوم تحقیقات، پایان نامه کارشناسی ارشد.
نجاتی حسینی، سید محمود (1388 )، تهران و چشم اندازهای فرهنگی و اجتماعی، تهران: نشر شهر.
نجاتی‌حسینی، سید محمود (1380)، بررسی جایگاه مفهوم شهروندی در قانون شهرداری، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور، تهران، چاپ اول.
نوروزی، فیض ا... و منا گل پرور (1390)، بررسی میزان احساس برخورداری زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن، فصلنامه راهبرد، شماره 59.
نیرومند، لیلا، بررسی تکنیک‌های ارتباطی جهت حفظ ارزش‌های فرهنگی از طریق برنامه‌های تلویزیون، پایان‌نامه مقطع دکتری، به راهنمایی علی‌اکبر فرهنگی، 1385.
نیرومند، لیلا و عارف واحد ناوان، تبلیغات و اخلاق رسانه‌ای، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، 0پژوهشنامه اخلاق رسانه ای، شماره 91، 1390.
وت جونز (1358)، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه: امیرحسین شیرخدایی، تهران: امیرکبیر.
ورامینی، نیما (1386)، روان شناسی رنگ در تبلیغات و بررسی ادراک رنگ، تربیت مدرس، پایان نامه کارشناسی ارشد.
ولز، ویلیام، جان برنت، ساندرا مویارتی (1382) مترجم: سینا قدیانلو، تهران: نشر مبلغان.
ویلز، آندره و جف براویت (1380 )، درآمدی بر نظریه​های فرهنگی معاصر ترجمه: جمال محمدی، نشر ققنوس تهران.
الیگوی، دیوید (1382)، رازهای تبلیغات، مترجم: کورش حمیدی، تهران: مبلغان.
Bennett, Andy and Kahn-Harris, Keith (2004) After subculture: critical studies in contemporary youth culture, UK: Palgrave Macmillan.
Chaney, David (2004) fragmented cultures and subcultures, In Andy Bennett and Keith Kahn-Harris, (eds) After Subculture: Critical studies in contemporary youth culture, UK: Palgrave Macmillan.
Featherstone, 1991
Fornas,1995
Friedmann, John. (2002) . the prospect of cities. Minneapolis: University of Minnesota Press. p 168
Giddens, Anthony (1991) Modernity and self-identity. Self and societyin a late modern age, Oxford: Polity Press Johanson & Miegel ,1992