بررسی رابطه بین مفهوم از خود با تصمیم گیری برای انتخاب مکان گردشگر مبتنی بر سبک مصرف در گردشگران داخلی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مفهوم از خود با تصمیم گیری برای انتخاب مکان گردشگر مبتنی بر سبک مصرف در گردشگران داخلی شهر اصفهان انجام شد.
روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل گردشگران داخلی شهر اصفهان که به صورت نامحدود بود که از این تعداد با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 384 نفر با استفاده از روش هدفمند وابسته به معیار به عنوان نمونه انتخاب شدند، ابزار این پژوهش پرسشنامه استاندارد محقق ساخته هشت بعدی سبک مصرف والس و پرسشنامه استاندارد ابعاد مفهوم از خود چیمن و همکاران (2000) استفاده شد. روایی صوری توسط تعدادی از جامعه آماری، روایی محتوایی آن نیز توسط متخصصان و اساتید مجرب و روایی سازه پرسشنامه با روش تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که همگی پرسشنامه​ها با ابعاد آن بالاتر از 7/. بدست آمد که نشان دهنده پایایی مورد قبول متغیرهای مورد پژوهش می​باشد. تجزیه و تحلیل داده​ها در سطح توصیفی با استفاده از آماره هایی همچون میانگین و انحراف معیار و در استنباطی با استفاده از آماره هایی همچون معادلات ساختاری، تحلیل واریانس توسط نرم افزارهای، spss و Warp pls 6 انجام شد.
یافته‌ها: که رابطه معناداری بین خود واقعی با ابعاد: موفقان، معتقدان، مبارزان و متفکران و بعد خود ایده آل با ابعاد: موفقان، تجربه کنندگان، نوآوران، سازندگان و بازماندگان از سبک مصرف وجود داشت.
نتیجه گیری: هرچه میزان خود واقعی در گردشگران داخلی شهر اصفهان بیشتر باشد تمایل به این نوع سبک​های مصرف کاهش می​یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Self-Concept and Decision Making for Selected the Location of a Tourist Fare on the Consumption Style of Domestic Tourists in Isfahan City

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Sadeghi 1
  • Abbas Gheadamini Harouni 2
1 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Ph.D. Student, Cultural Managementof Facuty Management. South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran
چکیده [English]

Introduction & Objective: The present study aimed to investigate the relationship between self- concept and decision making for selected the location of a tourist fare on the consumption style of domestic tourists in Isfahan City.
Method: The research method is descriptive- correlative and is an applied goal. The statistical population includes all the population of domestic tourists in Isfahan, whose number is unlimited of these, 384 people were selected using sample- based sampling method using a criterion- targeted purposeful approach. To collect data from two standard questionnaire on the eight dimensions of  Vals consumption style and the standard questionnaire of the concept of self was used. Given that the current questionnaires are standardized questionnaires the validity of the questionnaire was verifiable and formal and factor analysis, and analyzed by the statistical community and experts of the field. The reliability of the Cronbach alpha- abstract questionnaire was also calculated  the questionnaire with all this was above ./7. Indicating an acceptable level of the variables being investigated. The analysis of the non- inferential methods using structured equation modeling, variance analysis using SPSS software, Warp Pls 6.
Findings: The results of the research hypotheses showed that there was a meaningful. Relationship with the successful, experienced, innovators, builders and survivors. And the real self with the successful, the belivers the fighters and the thinkers.
Result: The higher the actual self-esteem among Isfahan's domestic tourists, the tendency for these types of consumption decreases.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domestic tourists in Isfahan
  • Concept of self
  • Consumption styles
اذانی مهری و فرنوش لطفی ( ۱۳۹۲). ارزیابی شاخص​های انتخاب و کیفیت جاذبه​ها و مقاصد گردشگری استان هرمزگان با استفاده از مدل AHP، اولین همایش ملی گردشگری.
افجه، سیدعلی اکبر، بخشی زاده برج، کبری، (1390)، تعیین نوع تصمیم گیری غالب برای خرید در انواع سبک​های روان نگاشتی والس (برخورداری از منابع کم)، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 12، ص 81-97
تقوایی  مسعود، احسانی   غلامحسین و صفرآبادی، اعظم  (1388)، نقش و جایگاه برنامه ریزی چند بعدی در توسعه توریسم و اکوتوریسم مطالعه موردی: منطقه خروطبس، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره 3، صص 62-45
رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمد  (1389)، بازاریابی گردشگری، چاپ هشتم، اصفهان: انتشارات چهارباغ.
شاکری،کوثر. فرید چهر،الهام.غریب نواز،نادر  (1396) "تاثیر شفافیت خودانگاره وعزت نفس بر خصیصه​های رفتاری مصرف کننده. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، تهران، دانشگاه علامه مجلسی.
صالح اردستانی، عباس و سعدی، محمدرضا (1388)، رفتار مصرف کننده عوامل درونی و بیرونی، تهران، اتحاد، جهان نو چاپ اول
کلانتری، علی، فرهادی، محمد (1387)، جوانان و مصرف گردشگری، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، صص 191- 159
موسوی سیدمهدی,اسماعیلی جوشقانی محمد (1395) تاثیر شخصیت بر سبک زندگی مصرف کننده با رویکرد والس. کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21.
Crompton, J. and Ankomah, P.K. , 1993, Choice set propositions in destination decisions, Annals of Tourism Research, Vol. 20, pp:461-476
Crouch‚ D.  (ed)  (1999) Leisure / Tourism geographies‚ London: Routledge.  Crouch‚ D.  (ed)  (2005) The Media & the Tourist Imagination‚ London: Routledge.
Desmond‚ J.  (2003) Consuming Behaviou‚. NewYork:Palgrave.
 Evans‚ M.  (et al)  (2006) Consumer Behaviour‚ Sussex:John willy Ltd.
Fakeye,P and Crompton J,  1991,  images difference between prospective , Journal of travel research. Vol 30,pp: 10-16.
Gunn , C.A. , 1994 ,tourism planning: basic concepts, cases, Washington ,D.C.: taylor and francis. Gunn, C.A. , 1972, Vacation scape – Designing Tourist Regions. , Austin, Texas: University of Texas Hall C.M, 1996, gender and economic interests in tourism prostitution, The sociology of tourism, pp:265270.
Hahn ,Kim Hongyoun; Ma, Yoon Jin  (2014) Self-concept and Decision-making Styles: A Comparison between Young Korean and American Consumers. Research Journal of Textile & Apparel;Feb2011, Vol. 15 Issue 1, p81.
 Haywood‚ L.  (et. al)  (2002) Understanding Leisure  (2nd ed)‚ UK: Nelson Thornes  Ltd
Hunt, J.D.,1975, Image as a factor in tourism development, Journal of Travel Research, vol  13,pp: 1-7.
Jeremy I. Abel, Cheryl L. Buff, John C. O’Neill  (2013) Actual self‐concept versus ideal self‐concept: An examination of image congruence and consumers in the health club industry. Sport, Business and Management. Vol. 3 No. 1, pp. 78-96.
Ray , youell,1998, tourism: an introduction. New York. , longman.
Seoho Urn, John  L.  Crompton, 1990,attitude determinants in tourism destination choice, Annals of Tourism Raearch,  Vol.  17, pp:  432-448.
Seyidov ,javid. Adomaitienė, roma  (2016) factors influencing local tourists’ decision-making on choosing a destination: a case of azerbaijan. Online issn 2424-6166. Ekonomika. Vol. 95 (3)112-127.