آسیبشناسی برنامهریزی استراتژیک در سازمانهای محلی (مطالعه موردی شورای شهر و شهرداریهای استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت و اقتصاد،علوم و تحقیقات تهران،تهران،ایران

2 عضو هیات علمی، دانشگاه علوم وتحقیقات تهران،گروه مدیریت دولتی

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: برنامه­ریزی استراتژیک در سازمانهای محلی همواره با موانعی روبرو بوده است که بر کیفیت برنامه­ها اثرگذار است.این تحقیق با شناسایی عوامل اثرگذار بر برنامه­ریزی استراتژیک، آسیبهای موجود را شناسایی و راهکارهای لازم را ارایه می­دهد.
روش پژوهش: این تحقیق کمی و کیفی (آمیخته) بوده و از لحاظ هدف تحقیقات توصیفی و اکتشافی است.جهت جمع­آوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه­ای ومتون مرتبط از طریق مصاحبه نیم ساختارمند با خبرگان نیز استفاده­گردیده است.که پس از تحلیل تم، از طریق فازی سازی نظرخبرگان، عوامل شناسایی شده در قالب مدل ارایه می­گردد.پس از آن اعتبار مدل مورد سنجش قرار می­گیرد و اثر عوامل چهارگانه بر متغیر وابسته اندازه­گیری می­شود.در نهایت درمورد عوامل تحلیل شکاف صورت می-گیرد تا آسیبها شناسایی شوند.
 یافته‌ها: در قسمت کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه­ساختاریافته و مطالعه متون مختلف با روش تحلیل تم 33 زیرمقوله مشخص و در چهار دسته رفتاری، ارتباطی، دانشی و نهادی دسته­بندی و در قسمت کمی برای فازی‌سازی دیدگاه خبرگان از اعداد فازی مثلثی (طیف 9 درجه) استفاده و سپس پرسشنامه براساس مدل ارائه شده تهیه و در جامعه آماری 133نفری (نمونه 98 نفر) توزیع شد. شاخص‌های برازش مدل تحقیق مثبت و بزرگ‌تر از صفر بوده و مقدار شاخص GOF 611/0 بوده که نشان از کیفیت مدل دارد. بعد از آن چهار فرضیه تاثیر معنادار آسیب​های چهارگانه دانشی، رفتاری، ارتباطی و نهادی با برنامه‌ریزی استراتژیک با احتمال95/0 رد نشد. در نهایت تحلیل شکاف وضع موجود و مطلوب با توزیع پرسشنامه­ای دیگر در جامعه مورد نظر صورت گرفت.
نتیجه گیری: باتوجه به نتایج تحقیق، بین وضع موجود و مطلوب عوامل چهارگانه شکاف معناداری وجود داشت. از بین 33 شاخص شناسایی شده، 7 مورد از آنها با وضع مطلوب خود فاصله نداشتند و جز آسیب​ها شناسایی نشدند. با توجه به فاصله وضع موجود و مطلوب سایر عوامل، آسیبهای برنامه­ریزی استراتژیک شناسایی شدند و راهکارهای مرتبط ارائه گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pathology of Strategic Planning in Local Organizations (Case Study of Kermanshah Provincial Council and Municipalities)

نویسندگان [English]

  • Behzad Souki 1
  • Reza Najafbeigi 2
  • Karamallah Daneshfard 2
1 Government Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research, Tehran, Iran
2 Faculty member, Tehran University of Science and Research, Department of Public Administration
چکیده [English]

Introduction & Objective: Strategic planning in local organizations has always faced obstacles that affect the quality of programs. Provides.
Methods: This research is a quantitative and qualitative research and it is descriptive and exploratory in terms of purpose. In addition to collecting information related to library and text studies, semi-structured interviews with experts were also used. From the thematic analysis, through the fuzzy feedback fuzziness, the identified factors are presented in the model. Then the validity of the model is evaluated and the effect of the four factors on the dependent variable is measured. Gap analysis is performed to identify injuries.
 Results: In the qualitative part using semi-structured interview and studying different texts by theme analysis method 33 subcategories were identified and classified into four behavioral, communication, knowledge and institutional categories and in the quantitative part to fuzzify the perspective of triangular fuzzy numbers ( 9-degree) spectrum was used and then a questionnaire was developed based on the presented model and distributed to a population of 133 (sample 98). The fit of the research model was positive and greater than zero and the value of GOF was 0.611 indicating the quality of the model. . Thereafter, four hypotheses did not rule out the significant impact of the four knowledge, behavioral, communication and institutional damages with strategic planning with a probability of 0.95. Finally, the analysis of the existing and desirable gap was made by distributing other questionnaires to the target population.
Conclusion: According to the results of the research, there was a significant gap between the status quo and desirable four factors. Of the 33 indices identified, 7 were out of favor and no injuries were identified. Given the gap between the status quo and other factors, strategic planning disadvantages have been identified and related strategies have been proposed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic planning
  • Local organizations
  • Knowledge factors
  • Behavioral factors
  • Communication factors
  • Institutional factors
آقایی فیشانی، تیمور. (1370) . بررسی عوامل مؤثر در برنامه ریزی استراتژیک در صنایع ملی شده تهویه مطبوع، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
الفتی، غلامرضا. (1390) . تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک در شرکت سیمان ایلام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد سنندج.
امامی، محمد؛ استوارسنگری، کورش. (1391) . حقوق اداری، تهران: نشر میزان .
برایسون، جان . ام (1388) .برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های عمومی و غیرانتفاعی. ترجمۀ مهدی خادمی گراشی و قربان برارنیا (ادبی) انتشارات آسیا- تهران.
برایسون جان ام. (1374) . برنامه­ریزی استراتژیک برای سازمان های دولتی، ترجمه: عباس منوریان، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
ترابی، اصغر. (1389) . شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تدوین و اجرای برنامه های استراتژیک در شهرداری منطقه 6 تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
پیرس و رابینسون. (1380) . برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک، ترجمه: سهراب خلیلی شورینی، انتشارات یادواره کتاب.
 دلاور، علی. (1385)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد.
حاکی، محمدرضا. (1385) . ارائه مدلی برای سنجش آمادگی سازمانی در اجرای موفقیت­آمیز برنامه­ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
حجازی, سید رضا؛ سمانه دیوسالار؛ محمد حسین پاشنه طلا و مریم قاسمی. (1389) . ارائه چارچوبی مفهومی برای ارتقاء توان رقابتی شرکتهای دانش بنیان با به کارگیری مدل نوآوری باز، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، شیراز.
حسینی­پور اردکانی، مجتبی، ولی رستمی. (1392) .فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال دوم، پاییز، شماره 5، صفحات12تا6.
دادفر، شیما؛ مردای مسیحی، واراز؛ احمدیان، رضا؛ بندرآباد، علیرضا؛ (1397)، تدوین فرآیند پیشنهادی تدوین طرح های توسعه شهری بر مبنای رویکرد آینده نگاری، مجله: جغرافیا، تابستان، شماره 57 ص از 30 تا 46
دربندی، سمانه و صدیقه خورشید. (1388) . رویکرد نوآوری باز و نقش آن در توسعه نوآوری، دومین و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران، تهران. TRIZ، کنفرانس ملی خلاقیت شناسی.
درویش، حسن، رسولی، رضا، مبارکی، حسن، کولیوند، پیرحسین، (1392)، سنجش مدل برنامه ریزی استراتژیک بیمارستان خاتم االنبیاء، فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی، سال اول، شماره4، پاییز، تهران
رسولیان، سپیده؛ حقیقی، محمد؛ و منوریان، عباس. (1388) . بررسی عوامل موثر بر موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران، مدیریت بازرگانی، دوره 1، ص 54.
سرائی، محمدحسین؛ نوری، محبوبه؛ آسیابانی، زهرا؛، (1397) راهبرد توسعه گردشگری پایدار در شهر نی‌ریز با استفاده از تحلیل استراتژیک SOAR، مجله: کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی، بهار و تابستان، شماره 7، ص 51 تا 74
سرمد، زهره. بازرگان، عباس. حجازی، الهه. (1384) . روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران.
سرمد، زهر، بازرگان، عباس، حجازی، الهه. (1397) روشهای تحقیق در علوم رفتاری، نشر آگه، تهران.
سعیدی، حسین؛ عندلیب، داود؛ (1397) شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت شهری با رویکرد نقشه شناختی فازی، نشریه مدیریت شهری، زمستان، شماره 53 ص از 221 تا 234
شانی، مرتضی. (1383) . برنامه­ریزی استراتژیک برای مدیران، چاپ اول، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
شهسواری پور، ناصر؛ کاظمی، حسین؛ حسین زاده، مرتضی؛ ماهری، داریوش؛ حیدربیگی، شهلا؛ (1398)، شناسایی شاخص‌های کلیدی استراتژیک با استفاده از برنامه‌ریزی خطی در شرکت بازرگانی دولتی کرمان، مطالعات مدیریت صنعتی، پاییز - شماره 54ص 327 تا 337
طبیبی و ملکی. (1383) . برنامه­ریزی استراتژیک و سنجش عملکرد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، سیمای فرهنگ.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب1/9/ 1361مجلس شورای اسلامی .
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران.
. فقهی فرهمند، ناصر. (1388) . تدوین برنامه استراتژیک سازمان (علمی وعملی)، چاپ اول، انتشارات فروزش.
علی احمدی، علیرضا. (1383) . مجموعه مقالات مدیریت استراتژیک، انتشارات تولید دانش، چاپ اول.
عیوض لو، نسرین، مظفری، محمد مهدی، (1395) کاربرد برنامه­ریزی استراتژیک در سازمانها، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری، تهران، www.accfinconf.com
غفاریان، وفا. (1382) . بررسی علل شکست برنامه ریزی های استراتژیک و ارائه یک رویکرد برای بهبود اثربخشی استراتژی در سازمان های صنعتی ایران، رساله دکترا در رشته مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران.
کاپلان، ر. نورتون، د. (1393) . ترجمه:پرویز بختیاری، سازمان استراتژی محور، سازمان مدیریت صنعتی.
لفت ویچ، آدریان (1385)، دولت های توسعه گرا، ترجمه جواد افشار کهن، مشهد، انتشارات مرندیز و نی نگار
مبلغ، مهدی. (1387) . بررسی عوامل حیاتی موفقیت در برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی در صنعت مخابرات ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
مقیمی، محمد. (1386) . اداره حکومتهای محلی، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.
Abdullah H. Alharthy, Hamad Rashid, Romano, Pagliari Faisal Khan. (2017) Identification of Strategy Implementation Influencing Factors and Their Effects on the Performance, International Journal of Business and Social Science Vol. 8, No. 1; January
Abel G. Anyieni Damaris K. Areri, ( 2016) Assessment of the Factors Influencing the Implementation of Strategic Plans in Secondary Schools in Kenya, Journal of Education and Practice www.iiste.org ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online) Vol.7, No.16,
AlTurki,U. (2011) . Methodology and Theory: A Framework for Strategic Planning in Maintenance. Journal of Quality in Maintenance Engineering. Vol 17, No.2
Byrne,Tony, (1983) ,local governance in britani,Antoni.Ybyrne
Clarke,John J, (1995) . Local government of the united kingdom,pitman and sons.
Elbanna, Said, (2009) .Determinants of Strategic Planning Effectiveness: Extension of earlier work, Journal of Strategy and Management, Vol. 2. PP, 175-187,
Harris, Kelly J. (2009) . Strategic Planning 10Critical Success Factors and Sure-Fire Ways to Fail.
Hax_ A. and M. Majluf. (1996) .The Strategy Concept and Process: A Pragmatic Approach. Second Edition.Prentice Hall.
Hensey, Mellville, (1991) .Essential Success for Strategic Planning, Journal of Management in Engineering, Vol .7, PP. 77-167.
Hope, K. R. (2014) . Devolved Government and Local Governance in Kenya. African and Asian Studies, 13 (3) , 338-358.
Iglesias ,Ángel, (2015) , Making Strategic Planning Work in Local Government: An Empirical Study of Success And Failure, Strategic Public Management Journal (SPMJ) , Issue No: 1, October 2015 - ISSN 2149-9543, pp. 40-55
-Kahraman, Cengiz; (2009) , Fuzzy Multi-Criteria Decision Making: Theory and Applications with Recent Developments Front Cover, Volume 16 of Springer optimization and its applications, ISSN 1931-6828.
Kaplan_ R. (2002) .The Balanced Scorecard for Public-Sector Organizations. Harvard Business School PublishingtArticle Reprint No.B9911C
Kenneth Mwaki Magiri , Dr. Thomas Katua Ngui and Dr. Paul Mathenge, (2018) Factors affecting strategy implementation: a case of the kenya police headquarters, International Journal of Liberal Arts and Social Science Vol. 6 No. 5 June
Kipkemboi Kiptoo ,Job, Dr. Fred Mugambi Mwirigi , (2014) Factors That Influence Effective Strategic Planning Process In Organizations, , IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) , Volume 16, Issue 6. Ver. II (Jun.) , PP 188-195
Nooraie ,Mahmood , (2012) Factors Influencing Strategic Decision-Making Processes, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, July, Vol. 2, No. 7
Lambru, M. (2007) . Administraţie publică [Public Administration]. In C. Zamfir & S. Stănescu (Eds.) Enciclopedia dezvoltării sociale [Encyclopedia of Social Development] (pp. 27-31) Iaşi: Polirom
M.M.Bryson, John, (2004) .Strategic Planning of Public and Nonprofit Organization: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achierment, 3rd Edition, and Jossey Bass
Momanyi, H., Senaji, T. A. & Were, E. A. (2018) . An assessment of factors affecting strategic implementation in devolved government units in Kenya: Case of Nairobi City County. International Academic Journal of Human Resource and Business Administration, 3 (2) , 339-359
Nyagemi Abel, (2017) ,Organizational factors that influence implementation of strategic plans in private secondary schools in nairobi county, keny, A Research Project Submitted to the School of Business and Economics in Partial Fulfillment of the Requirement for the Award of the Degree of Master of Business Administration of University of Embu, AUGUST,
Nahid Nikoie and Seyyed Jafar Moosavi, (2014) The effective factors on success of strategic planning In the Ministry of Youth Affairs and Sports, Journal of Novel Applied Sciences,Available online at www.jnasci.org JNAS Journal-3-2/161-164
Niven,Paul. R. . (2003) . Balanced Scorecard Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies. John Wiley&Sons_ Inc
Odera,Pamela a. (2014) factors influencing strategic planning process by major sugar producing firms in kenya, a research project submitted to the school of business in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree in master of business administration, school of business, university of nairobi.
Poister_T. and G. Streib. (2005) .Elements of Strategic Planning and Management in Municipal Government: Status After Two Decades.
Risk, Johnson. (2007) . Key Success Factors and Hold to Avoid Ten Common Mistakes.
-Sriram,M,S. (2007) .Rural Management Education In India: A Retrospect, indappt345-378
-Sterling, John & Rader, Dave, (2012) . Conference report-dynamic discourse drives effectiveStrategy implementation: Association for Strategic Planning's annual conference recap, Vol. 40, PP.5-10
Shah, Anvar. Shah, Sana. (2006) .The New Vision of Local Governance and the Evolving Roles of Local Governments”, Public Sector Governance and Accountability Series, Washington DC: World Bank.
Ruth Wayua Kimanthi. (2015 ) . Organizational factors influencing strategic plan development among SMEs in machakos town. department of business and entreprenuership. school of business and economics. south eastern kenya university.
Wanjiku, H. K., & Mwangi, J. K., & Mwangi, J , (2018) Analysis of factors influencing strategic plan implementation in public level four hospitals in nakuru county, kenya, Strategic Journal of Business & Change Management, Vol. 5, Iss. 3, p 392 - 411, August.www.strategicjournals.com