تحلیل تجربی هزینه‌های غیرمالی تحمیلی به شهرداری آجین ناشی از عدم تخصیص اعتبارات عمرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری عمران، مدیریت ساخت، گروه عمران، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجو دکترا برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

3 کارشناسی ارشد، مدیریت ساخت، شهرداری آجین، همدان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش:  نگاهی به تحقیقات گذشته نشان می‌دهد که کارهای با کیفیتی در زمینه‌ی اقتصاد و مدیریت شهری انجام‌شده و پیشینه تحقیق آن عمیق است. اما کار کمی در زمینه‌ی هزینه‌های تحمیلی به شهرداری‌های شهرهای کوچک ناشی از عدم تامین مالی پروژه‌های عمران انجام‌شده است. این تحقیق در این راستا است. هدف از تحقیق تحلیل تجربی هزینه‌های تحمیلی به شهرداری یک شهر کوچک، آجین، در سال 1396 ناشی از عدم تخصیص اعتبارات عمرانی است.اسناد و مدارک شهرداری بررسی و 50 مصاحبه‌ی حضوری با افراد مرتبط شامل کارکنان شهرداری، کارشناسان استانداری و معتمدین شهر تجزیه‌وتحلیل شدند. آمار توصیفی و استنباطی جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده گردید.
روش پژوهش: جهت یافتن پاسخ سؤال تحقیق با مصاحبه‌ی حضوری، با کارشناسان استانداری همدان، کارشناسان شهرداری و معتمدین شهر موانع و مشکلات مربوط به تأخیر در پروژه‌های شهرداری بررسی گردید. با در نظر گرفتن مشکلات فوق و مطالعه‌ی مقالات مرتبط پرسشنامه‌ای با 36 سؤال جهت تعیین مشکلات غیرمالی تحمیلی به شهرداری ناشی از عدم تأمین اعتبارات عمرانی طراحی گردید. پرسشنامه‌ی فوق جهت تعیین روایی سؤالات در اختیار تعدادی  خبره (4 نفر از شهرداری، 3 نفر از استانداری و 3 نفر از معتمدین) قرار گرفت و از روش روایی محتوایی (RCV) (لاوشی، 1975) سؤالات کم‌اهمیت آن خارج ‌شد و در نهایت 16 سؤال اصلی باقی ماند.
یافته ها:  نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهند نارضایتی شهروندان از آبادانی، مشکلات اجتماعی و سیاسی شهری، مشکلات زیرساختی، کاهش برنامه‌ریزی مناسب، کاهش همکاری سازمان‌های خدمات رسان، کاهش شور و نشاط شهری، عدم رضایت از عملکرد مدیران شهرداری و شورای شهر، کاهش در جذب گردشگر و کاهش اشتغال، هزینه‌های غیر مالی تحمیلی به شهرداری بوده است. تفاوت معنی‌داری بین نظرات معتمدین شهر با نظرات کارکنان استانداری و شهرداری وجود داشت. شهروندان هزینه‌های غیرمالی تحمیلی ناشی از عدم تخصیص به‌موقع و مناسب بودجه‌های عمرانی را بیشتر از کارشناسان استانداری در نظر گرفتند. نتایج این تحقیق کمکی به مدیران اقتصاد شهری برای شناخت بهتر مشکلات شهرداری‌های شهرهای کوچک خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Analysis of Non-Formal Costs Imposed on the Municipality of Ajin Due to Non-Allocation of Civil Credits

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mahdi i Hosseinin 1
  • siavash moradimokaram 2
  • hamid asadi 3
1 PhD in Civil Engineering, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
2 PhD student in urban planning Azad University Central Tehran
3 M.Sc., Construction Management, Ajin Municipality, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: A look at past research shows that quality work has been done in the field of urban economics and management and its research background is profound. But little work has been done on the cost to municipalities of small towns due to the lack of funding for civil projects. This research is in this regard. The purpose of this research is to empirically analyze the costs imposed on a small town, Ajin, in the year 1396 due to the non-allocation of civil credits. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis.
Methods: In order to find the answer to the research question by face to face interview, experts of Hamadan governorate, municipality experts and trustees of the city investigated the obstacles and problems related to delay in municipal projects. Considering the above problems and studying related articles, a 36-item questionnaire was designed to identify non-financial problems imposed on the municipality due to the lack of development credits. The questionnaire was given to a number of experts (4 from the municipality, 3 from the governorate and 3 from the trustees) to determine the validity of the questions. The main question remains.
Results: The results show that citizens' dissatisfaction with development, urban social and political problems, infrastructural problems, lack of proper planning, reduced cooperation of service providers, reduced urban vitality, dissatisfaction with the performance of municipal managers and city council, decrease in recruitment Tourism and job cuts have been non-financial costs imposed on the municipality. There was a significant difference between the views of the trustees of the city and those of the governor's and municipal staff. Citizens considered the unnecessary costs incurred due to the lack of timely and appropriate development budgets more than the experts of the governorate. The results of this study will help urban economy managers to better understand the problems of small town municipalities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-financial Cost
  • Urban Management
  • Municipality
  • Civil Credit
امینیان، ناصر. (1394). ارزیابی قابلیت‌های بازآفرینی پیاده راه‌های گردشگری از منظر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: خیابان ۱۵خرداد تهران)، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، ۳(۱۱)، ۱-۲۳.
باقری، اشرف السادات؛ ‌فنی، زهره؛. (1394). شهرهای کوچک و میانی (برنامه‌ریزی و توسعه)، مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری و روستایی، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، چاپ یکم.
بخشی، حمید؛ صحرایی، احمد .(1393). آسیب‌شناسی نظام تأمین منابع مالی و درآمدی شهرداری‌ها (مطالعه موردی: شهرداری شهر جویبار)، ششمین اجلاس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی، مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد.
بنار، شکرالله؛ ابوالحسنی‌ هستیانی، اصغر؛ شایگانی، بیتا؛ دژ‌پسند، فرهاد. (1392). نحوه‌ی تأمین مالی خارجی پروژه‌های شهری و کارایی خدمات شهر (مطالعه‌ی موردی شهرداری تهران)، فصل‌نامه‌ی اقتصاد و مدیریت شهری، 4، 131-155.
بزی، افشین. (1396). بررسی شیوه‌های تأمین منابع مالی شهرداری‌ها در توسعه و عمران شهری، چهارمین اجلاس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، انتشارت دانشگاه بوعلی سینا.
تقی زاده، هوشنگ؛ لاله، امیر.(1387). بررسی عوامل مؤثر بر تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری (مطالعه‌ی موردی)، علوم مدیریت، 2(5)، 77-99.
حاجی لو، مهران؛ میره‌ای، محمد؛ پیله‌ور، مهدی. (1396). بررسی منابع درآمدهای پایدار شهرداری‌ها (موردمطالعه: شهر شبستر استان آذربایجان شرقی)، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، ۵(۲۰)، ۱-۲۲.
حسن‌زاده، علی؛ خسروشاهی، پرویز.(1388). الگوی تأمین مالی کارآمد برای شهرداری‌های کلان‌شهر (مطالعه‌ی موردی شهرداری تهران)، اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، تهران، مرکز مطالعات فنّاوری دانشگاه صنعتی شریف.
دانش‌فرد، کرم‌الله؛ رجبی‌فرهاد، حاجیه .(1389). آسیب‌شناسی تحقق بودجه عمرانی استان تهران طی چهار سال اول برنامه‌ی چهارم توسعه، مجله‌‌ی حسابداریمدیریت، 3(7)، 29-40.
زیاری، کرامت‌اله؛ رضایی، مریم؛ مسعودی‌راد، ماندانا. (1393). تحلیل و ارزیابی مشکلات مدیریتی شهرهای کوچک و میانی (مطالعه‌ی موردی: شهر ایلام)، فرهنگ ایلام، 15 (44)، 37-57.
زنگنه شهرکی سعید؛ حسینی سیدعلی. (1392). مدیریت اقتصادی شهر با تأکید بر مالیات محلی و متغیرهای مؤثر بر آن (مطالعه موردی شهر تهران). فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری. ۱(۲)، ۸۷-۱۰۶.
رحیمی‌ بروجردی، علی‌رضا؛ ستوده ملاشاهی، محمدعلی. (1386). بررسی عملکرد اعتبارات عمرانی استان‌ها در بخش حمل‌ونقل و رابطه‌ی آن با رشد اقتصادی با استفاده از روش MFR، فصل‌نامه‌یبررسی­هایاقتصادی، 4(3)، 61-81.
رحیمی، کامران؛ زنگانه رنجبر، پوریا؛ آل نوری فروشانی، هومن؛ شرافتی پور، سعید. (1394). ارائه مدل محاسبه مالیات سالیانه وسایل نقلیه شخصی با رویکرد افزایش درآمدهای پایدار مدیریت شهری، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، ۱۳۹۴، ۳(۱۰)، ۱-۱۹
شعوری، محمد؛ نوعهدی، رضا.(1397). راه‌های تأمین درآمد پایدار برای شهرداری‌ها در ایران، جغرافیا و روابط انسانی، 1(3)، 325-334.
عباسی کشکولی، محمدعلی؛ باقری کشکولی، علی. (1385). راه‌های تأمین درآمد پایدار برای شهرداری‌های کشور، اندیشه‌ی پژوهش، 10(98)، 18-27.
عباسی زاده، عبدالرضا؛ فانی، ابوالفضل؛ صمیمی، محمد رضا. (1390). آشنایی با درآمد و روش‌های افزایش آن در شهرداری‌ها، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
علی‌آبادی، جواد؛ معصوم، جلال. (1380). چالش‌های مدیریت شهری در ایران، مجله‌ی شهرداری‌ها، 3(35)، 25-32.
قادری، جعفر. (1385). ارزیابی نظام مال و درآمدی شهرداری‌ها در ایران، فصل‌نامه بررسی‌های اقتصادی، 3(3) ۲۱-۴۷.
قربانی، علی؛ شاکری، اقبال. (1384). مهندسی ارزش و مدیریت دعاوی و اختلافات در پروژه‌های عمرانی، دومین اجلاس ملی مهندسی ارزش، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
قنبری، ابوالفضل؛ موسوی، میرنجف؛ سعیدآبادی، رشید؛ باقری کشکولی، علی؛ حسینی امینی، حسن. (1390). راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد شهرداری‌ها در شهرهای کوچک (مطالعه‌ی موردی: شهر زارچ)، مجله‌ی جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، 22(2)، ۴۱-۵۸.
کاویانی، یونس؛ مصطفی‌پور، کامبیز. (1394). عوامل مؤثر بر تأخیر پروژه‌های عمرانی با تأکید بر تجارب، معاونت مطالعات و برنامه‌ریزی مدیریت امور اجتماعی و اقتصادی، مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی امور مناطق، گزارش شماره‌ی 326.
محمدپور زرندیف، حسین؛ دانش‌جعفری، داود؛ مظفری، گشتاسب؛ طباطبایی مزدآبادی، سید محسن. (1392). تأثیر سطوح ارزیابی بر بهبود کیفیت دوره‌های آموزشی شهرداری تهران با رویکرد ارتقای عملکرد اقتصادی. فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، ۲(۵)، ۲۹-۳۸.
محمدپور زرندیف، حسین؛ طباطبایی مزدآبادی، سید محسن. (1392). اجرای بهینه آموزش‌های الکترونیکی و تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی مدیران شهرداری تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری. ۱(۴)، ۱-۱۳.
میرباقری هیر، میرناصر؛ سلاحورزی، میثم. (1395). موانع جذب سرمایه‎گذاری در حوزه شهری (موردمطالعه: استان لرستان)، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری. ۱۳۹۵، ۵(۱۷)، ۱۰۱-۱۱۴.
وثوقی، فاطمه؛ مظفری، غلامحسین؛ پاپلی یزدی، محمدحسین؛ حاتمی‌نژاد، حسین. (1395). ارائه‌ی الگوی پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین منابع مالی شهرداری‌ها (مطالعه‌ی موردی: شهرداری تهران)، فصل‌نامه‌ی تحقیقات جغرافیایی، ۳۱(۴)، ۲۴-۴۴.
نثاری، رضا؛ منتظری، رسول؛ حسن‌زاده، نعمت. (1394). راهبردهای تأمین منابع مالی پایدار شهرداری تهران در برنامه‌ی پنج‌ساله، با تأکید بر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، ۳(۱۱)، 99-116.
یارزاده، سجاد محمد؛ شمس الهی، بهنوش. (1397). نقش فضاهای عمومی در تحقق شکوفایی شهری و توسعه پایدار. فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، ۶(۲۳)، ۱۱۱-۱۲۴.
Aibinu, A.A., Jagboro, G.O. (2002). The effects of construction delays on project delivery in Nigerian construction industry. International Journal of Project Management, 20(8), 593-599.  
 
Assaf, S.A., Al-Hejji, S. (2006). Causes of delay in large construction projects. International Journal of Project Management, 24(4), 349–357.
Doloi, H., Sawhney, A., Iyer, K.C., Rentala, S. (2012). Analysing factors affecting delays in Indian construction projects. International journal of project management, 30(4), 479-489.
Frimpong, Y., Jacob, O., Lynn, C. (2003). Causes of delay and cost overruns in construction of groundwater projects in a developing countries; Ghana as a case study. International Journal of Project Management, 21(5), 321-326.
Haseeb, M., Lu, X., Bibi, A., Dyian, M.U., Rabbani, W. (2011). Causes and effects of delays in large construction projects of Pakistan. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, 33(832), 1-25.
Hosseinian, S.M. (2016). An optimal time incentive/disincentive-based compensation in contracts with multiple agents. Construction Economics and Building, 16(4), 35-53.
Hosseinian, S.M., and Carmichael, D.G. (2012). Optimal incentive contract with risk-neutral contractor. Journal of Construction Engineering and Management, 139(8), 899-909.
Hosseinian, S.M., and Carmichael, D.G. (2014). Optimization in the development of target contracts. In Optimization and Control Methods in Industrial Engineering and Construction (259-296). Springer, Dordrecht.
Lawshe, C.H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel psychology, 28(4), 563-575.
Larsen, J.K., Brunoe, T.D., Lindhard, S.M., Jensen, K.N. (2017). Project Management and Scheduling through National Project Management Phases in Government Construction Agencies. International Journal of Information Technology Project Management (IJITPM), 8(1), 1-16.
Patton, E., and Appelbaum, S.H. (2003). The case for case studies in management research. Management Research News, 26(5), 60-71.
Sambasivan, M., Soon, Y.W. (2007). Causes and effects of delays in Malaysian construction industry. International Journal of project management, 25(5), 517-526.
Weil, D. (2005). The contemporary industrial relations system in construction: Analysis, observations and speculations. Labor history, 46(4), 447-471.